Przejdź do treści głównej

Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 7.4.2 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu)


2017-04-26 14:40

25 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa zatwierdził listę ocenionych projektów dla konkursu nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-021/16 dla Poddziałania 7.4.2. Outplacement - konkurs

Ponad 30 mln zł dofinansowania otrzyma 13 projektów (alokacja w tym konkursie wynosiła ponad 33 mln zł).

Wybrane projekty skierowane są dla pracowników przedsiębiorstw zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Wsparcie w zakresie:
⇒ doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania jako obowiązkowy element wsparcia
⇒ poradnictwo psychologiczne,
⇒ pośrednictwo pracy,
⇒ szkolenia, kursy, studia podyplomowe,
⇒ staże, praktyki zawodowe,
⇒ subsydiowanie zatrudnienia
⇒ dodatek relokacyjny
⇒ wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej połączone ze wsparciem doradczo-szkoleniowym. O uzyskanie wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej może ubiegać się osoba, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków: jest osobą z niepełnosprawnością, jest osobą powyżej 50 roku życia, jest kobietą, jest pracownikiem o niskich kwalifikacjach, jest osobą poniżej 30 roku życia
⇒ wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa
w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień wypłacenia wsparcia bezzwrotnego lub zwrotnego przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej – realizowane jedynie w połączeniu ze wsparciem wymienionym powyżej.

Lista projektów ocenionych pozytywnie i wybranych do dofinasowania oraz imienna lista członków Komisji Oceny Projektów dotycząca konkursu znajdują się poniżeją oraz w ogłoszeniu naboru.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś