Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Rozstrzygnięcie konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-015/16 dla Poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia


2017-03-29 13:29

28 marca 2017 r. Zarząd Województwa zatwierdził listy ocenionych projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-015/16 dla Poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia.

Biorąc pod uwagę dostępną alokację konkursową wynoszącą 26 759 861,68 PLN, podzieloną na subregiony: południowy, północny, zachodni, centralny, udzielono dofinansowania 8 projektom na kwotę 20 050 985,82 PLN.

Przypomnienie dotyczące założeń do konkursu:
Na co? ⇒ bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności, wsparcie pomostowe
Dla kogo ⇒ Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) oraz publicznych służb zatrudnienia,
Grupę docelową/ostatecznych odbiorców wsparcia w ramach Poddziałania 7.3.3 stanowią osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), planujące rozpocząć działalność gospodarczą tj. osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo należące co najmniej do jednej z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:
- osoby powyżej 50 roku życia,
- kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka),
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby o niskich kwalifikacjach.

Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.

Jaka jest forma wsparcia? ⇒dotacja bezzwrotna, max 95% wydatków kwalifikowalnych (jednakże bez uwzględnienia wartości środków przeznaczonych na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, które są finansowane w 100% z Budżetu Państwa, zatem ostateczny poziom dofinansowania projektu będzie uzależniony od wysokości wniesionego wkładu własnego i zostanie określony w umowie o dofinansowanie projektu).

Listy projektów oraz imienną listę członków Komisji Oceny Projektów znajdą Państwo poniżej oraz w ogłoszeniu o naborze.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś