Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Równość szans i niedyskryminacja


Równość szans jest podstawową wartością Wspólnoty Europejskiej, a obowiązkiem każdego z państw członkowskich jest podejmowanie działań zapobiegającym nierównemu traktowaniu oraz dyskryminacji m.in. ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną.

Zasady horyzontalne w RPO WSL 2014-2020

 • Równość szans i zapobieganie dyskryminacji ze szczególnym naciskiem na aktywizację osób z niepełnosprawnościami;
 • Równość szans kobiet i mężczyzn.

Zasady te są i będą przestrzegane na każdym etapie realizacji programu – jego przygotowania, wdrożenia, monitorowania i sprawozdawczości oraz ewaluacji. 

Dokumenty i publikacje przydatne w realizacji obu równościowych zasad: 

 1. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014–2020.
  Wytyczne to dokument, który ma usprawnić koordynację i jednolity sposób realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn przez instytucje uczestniczące w realizacji programów na wszystkich etapach realizacji m.in. programowania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji. Wytyczne są skierowane do instytucji uczestniczących w realizacji programów w latach 2014-2020 oraz mają zastosowanie do programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej zarządzanych przez Polskę.  https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/54997/Wytyczne_w_zakresie_rownosci_zatwierdzone_050418.pdf
 1. Agenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych 2014-2020.
  Celem dokumentu jest zapewnienie, aby wszystkie działania współfinansowane ze środków Funduszy Europejskich były realizowane z zachowaniem zasady równego traktowania i poszanowaniem prawa do różnorodności wszystkich osób i podmiotów korzystających z tych środków. Głównym celem Agendy jest zatem określenie ramowego planu, wskazującego kierunki i zakres działań, jakie będą podejmowane na rzecz podnoszenia świadomości i wiedzy z zakresu równości szans (w tym w szczególności niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami i równości szans kobiet i mężczyzn) wśród podmiotów zaangażowanych w realizację funduszy unijnych.
  https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/6131/Agenda_ZATWIERDZONA.pdf
 1. Poradnik dotyczący zasady równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych na lata 2014-2020.
  Poradnik jest skierowany zarówno do instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Funduszu Spójności (FS), Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), jak również osób oceniających projekty i aplikujących o fundusze. Dokument ten ma na celu przybliżyć ideę równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych i pozwala zapoznać się z praktycznymi aspektami jej realizacji w projektach i programach operacyjnych.
  https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/20961/RownoscInfoPodrecznik_hiperlinki.pdf
 1. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania Funduszy Europejskich 2014 – 2020.
  Publikacja skierowana jest do osób zaangażowanych w realizację programów operacyjnych w Polsce, urzeczywistnia w ramach funduszy europejskich 2014-2020 zapisy ratyfikowanej przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami, zawiera rekomendacje zmian – wiele z nich to gotowe narzędzia, które można wprowadzić szybko i skutecznie.
  Wersja interaktywna https://www.power.gov.pl/media/24334/wersja_interaktywna.pdf
  Wersja kontrastowa https://www.power.gov.pl/media/24339/publikacja_wersja_kontrastowa_3.pdf
  Wersja z tłumaczem języka migowego https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoHIHWmvfwqNjVEzXCPp7OU4hjqNZwYW

Kontakt
Agata Woźniak - koordynatorka równości szans i niedyskryminacji w RPO WSL Osobą do kontaktu w sprawie realizacji horyzontalnych zasad równościowych
agatawozniak@slaskie.pl; tel + 48 (32) 77 99 181

 

 

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś