Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Plan Działań Pomocy Technicznej REACT-EU na lata 2022-2023 w ramach Osi Priorytetowej XV Pomoc Techniczna REACT- EU RPO WSL na lata 2014-2020 DRT

Województwo Śląskie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach osi priorytetowej: XV. Pomoc techniczna – REACT-EU, dla działania: 15.1. Pomoc techniczna – REACT-EU.

Zadania w ramach projektu:

 1. Wsparcie instytucji – przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola:
  W ramach zadania planuje się finansowanie kosztów wynagradzania pracowników zaangażowanych w zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie wsparcia ze środków REACT-EU w ramach RPO WSL 2014-2020 poprzez finansowanie nagród, dodatków specjalnych przyznawanych za zadania realizowane na rzecz REACT-EU dla pracowników, których
  podstawowe wynagrodzenie finansowane jest w ramach osi XIII. Ponadto planuje się finansowanie kosztów związanych ze stworzeniem i utrzymaniem warunków pracy umożliwiających sprawną realizację procesów związanych z realizacją Programu w tym: zakup materiałów eksploatacyjnych i biurowych, wyposażenia biurowego, sprzętu komputerowego i oprogramowania. 
 2. Informacja i komunikacja:
  Prowadzone będą działania, których zadaniem jest informowanie mieszkańców regionu nt. wsparcia REACT-EU w ramach RPO WSL 2014-2020 m.in. poprzez: publikacje elektronicznych materiałów informacyjno-promocyjnych, stronę internetową Programu, media społecznościowe, szkolenia, spotkania nakierowane na wzmocnienie kompetencji w zakresie poprawnego przygotowania i rozliczania projektów w ramach REACT-EU, organizację konferencji także prasowych, organizację uroczystości dot. podpisywania umów, produkcję i emisję audycji radiowych, w tym wszelkie koszty niezbędne do kompleksowego przeprowadzenia ww. działań. Wszystkie działania realizowane w ramach powyższego celu prowadzone będą w oparciu o RPO WSL 2014-2020 i będą zgodne z SZOOP RPO WSL 2014-2020.

Wartość projektu: 2 855 371,76 PLN w tym dofinansowanie ze środków UE: 2 427 066,00 PLN.

Okres realizacji projektu: 1-01-2022 – 31-12-2023

Planowane wskaźniki:

 1. Liczba materiałów informacyjnych lub promocyjnych na temat React-EU wydanych w formie elektronicznej – 20
 2. Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy – 72
 3. Odsetek mieszkańców województwa dostrzegających wpływ FE na rozwój województwa – 88%

Plan Działań na lata 2022-2023 w ramach Osi Priorytetowej XV Pomoc Techniczna REACT-EU Działania 15.1 Pomoc
Techniczna REACT-EU Departament FR

Województwo Śląskie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach osi priorytetowej: XV. Pomoc techniczna - REACT-EU dla działania: 15.1. Pomoc techniczna - REACT-EU

Zadania w ramach projektu:

 1. Wsparcie instytucji:
  W ramach zadania planuje się finansowanie kosztów wynagradzania pracowników zaangażowanych w zarządzanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrolę REACT-EU uwzględniając personel zatrudniony do realizacji RPO WSL 2014-2020.
  Odpowiedni system wynagradzania pracowników zostanie zapewniony poprzez finansowanie nagród, dodatków specjalnych przyznawanych za zadania realizowane na rzecz REACT-EU dla pracowników, których podstawowe wynagrodzenie finansowane jest w ramach Osi XIII. W ramach zadania planuje się również zapewnienie finansowania usług wsparcia procesu wyboru projektów oraz opinii w tym wsparcia eksperckiego i prawnego na potrzeby realizacji Programu (np. na potrzeby obsługi KOP). Ponadto planuje się finansowanie kosztów związanych ze stworzeniem i utrzymaniem warunków pracy umożliwiających sprawną realizację procesów związanych z realizacją Programu w tym zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania. 

Wartość projektu: 1 764 000,00 PLN w tym dofinansowanie ze środków UE: 1 499 400,00 PLN.

Okres realizacji projektu: 1-01-2022 – 31-12-2023

Planowane wskaźniki:

 1. Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy – 38
Zobacz również:
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś