Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Zamówienia niezbędne do przeciwdziałania skutkom COVID-19 wyłączone ze stosowania zasady konkurencyjności


2020-04-02 14:07

Ze względu na wystąpienie siły wyższej, za jaką uznano nieprzewidywalne rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) dopuszcza możliwość odstąpienia od zasady konkurencyjności w przypadku zamówień stanowiących pilną potrzebę w celu niezwłocznego przeciwdziałania skutkom epidemii COVID-19.

Oznacza to, że beneficjenci i wnioskodawcy mogą odstąpić od stosowania zasady konkurencyjności podczas udzielania zamówień stanowiących pilną potrzebę (konieczność) i wymagających natychmiastowej realizacji w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19. Odstępstwo wynika z nieprzewidywalności stanu epidemii i każdorazowo powinno zostać pisemnie uzasadnione ze wskazaniem przesłanek, które sprawiają, że przeprowadzenie postępowania z zachowaniem terminów przewidzianych dla zasady konkurencyjności nie jest możliwe.

Podstawa prawna

Możliwość odstąpienia od stosowania zasady konkurencyjności została opisana w punkcie 7 podrozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 i dotyczy następujących przypadków:

  • e. – ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć (np. klęski żywiołowe, katastrofy, awarie), wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia i nie można zachować terminów określonych w sekcji 6.5.2 pkt 10,

  • d. – ze względu na pilną potrzebę (konieczność) udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie można zachować terminów określonych w sekcji 6.5.2 pkt 10.

Spełnienie powyższych przesłanek musi zostać pisemnie uzasadnione zgodnie z punktem 9 podrozdziału 6.5 Wytycznych. W razie wątpliwości przesłanki należy interpretować w oparciu o wykładnię i orzecznictwo wydane względem odpowiednich przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. art. 62 i art. 67 umożliwiających zastosowanie trybu niekonkurencyjnego po spełnieniu odpowiednich warunków.

 

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś