Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Pożyczka rewitalizacyjna od BGK


2019-11-27 08:14

Pożyczka rewitalizacyjna

Bank Gospodarstwa Krajowego, jako pośrednik finansowy przy realizacji działania 10.4. Poprawa stanu środowiska miejskiego, udziela preferencyjnych pożyczek na kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne, które wynikają bezpośrednio z obowiązujących Programów rewitalizacji.

Dla kogo?

O wsparcie pożyczkowe mogą ubiegać się:

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 2. Związek Metropolitalny;
 3. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 4. Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych;
 5. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 6. Organizacje pozarządowe;
 7. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej);
 8. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie;
 9. Przedsiębiorcy;
 10. Instytucje kultury;
 11. Lokalne Grupy Działania;
 12. Porozumienia ww. podmiotów;
 13. Podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (tzw. projekty hybrydowe).

Na jakie cele?

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne mogą obejmować m.in.:

 1. przekształcanie zdegradowanych i nieużytkowanych obiektów przemysłowych, w których będą mogły mieścić się: galerie, teatry, sale koncertowe, kina, centra konferencyjne, kawiarnie, księgarnie, biblioteki multimedialne i inne obiekty tego rodzaju; dopuszcza się możliwość stworzenia w odnowionych obiektach przestrzeni dla działalności komercyjnej, takiej jak np. powierzchnie biurowe czy punkty handlowo-usługowe;
 2. odnowę powojskowych i poprzemysłowych obszarów, w celu wykreowania tam nowych funkcji: edukacyjnych, rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych czy gospodarczych (włącznie z kompleksowym przygotowaniem terenów pod działalność gospodarczą);
 3. odnowę miast w zakresie rewitalizacji starych i zdegradowanych obszarów, charakteryzujących się brakiem dostępu do wysokiej jakości usług, powierzchni biurowej dla MŚP, czy infrastruktury rekreacyjno-sportowej, w tym:

  • rewitalizację obszarów miejskich, z włączeniem zdegradowanych centrów małych miast, zdewastowanych dzielnic większych miast oraz zdegradowanej lub zdekapitalizowanej infrastruktury miejskiej, w szczególności w odniesieniu do budynków o wartości historycznej, bądź architektonicznej;
  • inwestycje ukierunkowane na polepszenie bezpieczeństwa publicznego, inwestycje w podstawową infrastrukturę techniczną i społeczną (z wykorzystaniem PPP).

Warunki finansowe

 1. Wysokość pożyczki – do 50 mln zł
 2. Oprocentowanie pożyczki – nie niższe niż 0,25% (oproc. stałe) lub 0,0% (oproc. zmienne) w stosunku rocznym
 3. Maksymalny okres spłaty – 20 lat (240 miesięcy)
 4. Karencja – do 24 miesięcy od daty zakończenia projektu
 5. Prowizja – 0 zł
 6. BGK nie pobiera żadnych opłat za czynności związane z udzieleniem i obsługą pożyczek.

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Banku Gospodarstwa Krajowego w województwie śląskim

 • pod adresem: ul. Wrocławska 54, 40-217 Katowice,
 • pod numerem telefonu: 22 475 12 00,
 • i na stronie internetowej: www.bgk.pl

Pożyczka rewitalizacyjna BGK

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś