Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Regionalne Programy Operacyjne
W latach 2014-2020 - na bazie doświadczeń z perspektywy 2007-2013 - w Polsce utworzono 16 Programów Regionalnych, które finansuje budżet Komisji Europejskiej łączną kwotą 31,2 mld euro, a które zarządzane są na poziomie poszczególnych regionów. Dostępne środki służą zmniejszeniu dysproporcji w rozwoju regionów należących do Unii Europejskiej.
Program Województwa Śląskiego
Największą pulą środków, bo blisko 3,47 mld euro (co stanowi ok. 11% całej alokacji przyznanej na Programy Regionalne), dysponuje Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Na tę sumę składają się środki z dwóch funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, co pozwala na realizację kompleksowych  projektów w obszarze nie tylko inwestycji infrstukturalnych, ale też wsparcia kapitału ludzkiego.

Regionalny Program Operacyjny był negocjowany bezpośrednio pomiędzy władzami województwa a Komisją Europejską oraz poddany szerokim konsultacjom społecznym. W efekcie powstał program skrojony specjalnie pod kątem specyficznych potrzeb Śląskiego - wyszczególniono 13 obszarów wsparcia (osi priorytetowych).
Alokacja środków
Zdecydowaną większość środków (bo aż 45%) zdecydowano się przeznaczyć na 3 obszary: Oś priorytetową  IV. Efektywność energetyczna, OZE i gospodarka niskoemisyjna (ok. 796 mln euro), Oś priotytetową  VI. Transport (ok. 473 mln euro) oraz Oś priorytetowa III. Wzmocnienie konkurencyjności MŚP (ok. 305 mln euro). Istotną rolę w podziale środków odegrało również wsparcie inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego, które zidentyfikowano w obszarach: enetgetyki, medycyny oraz  technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Blisko 1/3 alokacji programu, tj. 1,108 mld euro, stanowią  środki dedykowane Zintegrowanym i Regionalnym Inwestycjom Terytorialnym (bazujących na doświadczeniach Programów Rozwoju Subregionów w latach 2007-2013) w czterech subregionach województwa ślaskiego: północnym, centralnym, zachodnim i południowym. Pozawala  to na odpowiedzenie na potrzeby i problemy poszczególnych subregionów poprzez realizację strategicznych zintegrowanych projektów.

Dodatkowo w puli środków programu 124,7 mln euro to pieniądze zarezerwowane  na Obszary Strategicznych Interwencji, wymagające specjalnych działań, szczególnie w zaresie  rewitalizacji infrastukturalno-społecznej. Skorzystają z nich w trybie pozakonkursowym Bytom i Radzionków.
Instytucje
Za realizację Programu odpowiada Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca, a zadania wykonują Departamenty Urzędu Marszałkowskiego: Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Ponadto we wdrażanie zaangażowane są: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, a także Wojewódzki Urząd Pracy.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś