Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Pięć nowych naborów na koniec 2019 roku


2019-11-29 13:49

30 grudnia 2019 r. otwieramy nabory w ramach poddziałań:


4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT Subregionu Centralnego

Konkurs nr: RPSL.04.01.01-IZ.01-24-363/19

Instytucja Organizująca Konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
 • Związek Metropolitalny;
 • Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 • Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
 • Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną; 
 • Szkoły wyższe;
 • Organizacje pozarządowe;
 • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
 • Towarzystwa budownictwa społecznego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Południowego

Konkurs nr: RPSL.04.03.02-IZ.01-24-364/19

Instytucja Organizująca Konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • Związek Metropolitalny;
 • Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 • Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
 • Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną;
 • Szkoły wyższe;
 • Organizacje pozarządowe;
 • Towarzystwa budownictwa społecznego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
 • Likwidacja „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła.
 • Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.

4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregionu Południowego

Konkursy nr:
RPSL.04.05.02-IZ.01-24-366/19;
RPSL.04.05.02-IZ.01-24-367/19.

Instytucja Organizująca Konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, których statutowym zadaniem jest wykonywanie ustawowych zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie transportu publicznego.
 • Podmioty, działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, realizujące zadania z zakresu transportu publicznego, wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych.
 • Podmioty, w których większość udziałów posiada jednostka samorządu terytorialnego lub związek JST, realizujące na podstawie statutu zadania publiczne z zakresu transportu publicznego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-366/19:
 • Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego.

W ramach konkursu nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-367/19:

 • Wdrażanie inteligentnych systemów transportowych (ITS).
 • Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego.

10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT Subregionu Centralnego

Konkurs nr: RPSL.10.02.01-IZ.01-24-365/19

Instytucja Organizująca Konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
 • Związek Metropolitalny.
 • Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia.
 • Podmioty działające na zlecenie samorządu terytorialnego wybrane zgodnie prawem zamówień publicznych.
 • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.
 • Organizacje pozarządowe.
 • Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej).
 • Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie.
 • Instytucje kultury.
 • MŚP.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach w celu adaptacji ich na mieszkania socjalne, wspomagane i chronione.
 • Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach na potrzeby utworzenia centrów usług społecznościowych.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś