Przejdź do treści głównej

Opłaty od uczestników w projektach realizowanych w ramach działań 8.1. (żłobki) i 11.1. (przedszkola)


2020-08-19 15:22

Informacja

Dotyczy opłat od uczestników w projektach realizowanych w ramach działań 8.1.Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego (żłobki) oraz 11.1. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego (przedszkola).

Szczegółowe wyjaśnienie

W projektach realizowanych w ramach działań 8.1 i 11.1 beneficjenci zobowiązani są do wniesienia odpowiedniej wysokości wkładu własnego. Dopuszczalnym jest, aby wkład własny finansowany był (częściowo lub w całości) z opłat wnoszonych przez uczestników projektu / rodziców (opiekunów prawnych). Należy przy tym pamiętać, że pobieranie od uczestników opłat związanych z uczestnictwem w projekcie jest możliwe o ile przewiduje to regulamin konkursu i wynika to z zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie.

Oznacza to, że wymagany w projekcie wkład własny może być ponoszony ze środków wpłaconych przez rodziców, pod warunkiem jednak, że wpłaty te nie przekroczą poziomu tego wkładu, opłaty będą symboliczne i nie będą stanowić istotnej bariery uczestnictwa w projekcie.

Niedopuszczalną praktyką jest pobieranie od rodziców/opiekunów prawnych opłat związanych z uczęszczaniem dziecka do żłobka czy przedszkola w wysokości przekraczającej konieczny w projekcie wkład własny, w tym także na podstawie dodatkowych umów podpisywanych z uczestnikami poza projektem.

Przypominamy!

Kwoty pobrane powyżej wkładu własnego, należy rozpatrywać w kontekście dochodu wygenerowanego podczas realizacji projektu, który pomniejsza wydatki kwalifikowalne.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś