Przejdź do treści głównej

Rusza nowy nabór wniosków na realizację projektów wspierających aktywizację zawodową


2020-11-27 10:43

28 grudnia wystartuje nabór wniosków z poddziałania:

8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs

Konkurs nr: RPSL. 08.03.02-IZ.01-24-389/20.

Instytucja Organizująca Konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • wnioskodawcą może być podmiot wykonujący działalność leczniczą (szpital, jednostka systemu ratownictwa medycznego), udzielający świadczeń opieki zdrowotnej; projektodawca lub partner w projekcie musi prowadzić działalność na terenie województwa śląskiego.
 • wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie – z wyłączeniem:
  • osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych);
  • podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.);
  • podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 769);
  • podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 358).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • 7 typ projektu: wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych,

 • 8 typ projektu: działania w zakresie przekwalifikowania osób starszych pracujących w trudnych warunkach, pozwalające im na zdobycie kwalifikacji do wykonywania prac, które będą uwzględniały ich umiejętności i stan zdrowia.

Budżet naboru: ponad 2,7 mln zł

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś