Przejdź do treści głównej

Nowe rozwiązania w Lokalnym Systemie Informatycznym


2019-08-20 07:30

Zmiana widoku danych na „Liście wniosków o płatność”
Zmieniliśmy prezentację informacji o wniosku o płatność w Systemie LSI 2014 oraz jego aktualizacji. Obecnie lista wniosków o płatność prezentuje się następująco:

Opis mechanizmu:

 1. zamiast kolumny „Do wypłaty” jest kolumna „Suma zaliczki i refundacji”;
 2. dynamicznie aktualizują się dane w zakresie pól: „Okres od”, „Okres do”, „Suma zaliczki i refundacji”, „Zaliczka”, „Refund.”, „Rozlicz. zalicz.”, „Sprawozd.”, „Końcowy” w przypadku wykonania w Systemie LSI2014:
 • złożenia każdej kolejnej wersji wniosku o płatność przez beneficjenta;
 • zapisania korekty wniosku o płatność przez Operatora Instytucji przed zatwierdzeniem;
 • zapisania karty zatwierdzenia wniosku o płatność przez Operatora Instytucji;
 • zapisania korekty wniosku o płatność przez Operatora Instytucji.

Wizualizacja mechanizmu:

Obraz 1. Podgląd listy wniosków o płatność w ramach danego projektu.

Obraz 1. Podgląd listy wniosków o płatność w ramach danego projektu.


Zmiana działania generatora wniosku o płatność

 1. Zablokowaliśmy we wniosku o płatność (WNP) możliwość uzupełnienia danych w zakresie poszczególnych zadań w sekcji B.2 Stawki jednostkowe w ramach wydatków rzeczywiście poniesionych w przypadku projektów, gdzie  zadania nie są rozliczane stawkami jednostkowymi.

  Opis mechanizmu:

  Beneficjent w formularzu wniosku o płatność w sekcji B.2 Stawki jednostkowe w ramach wydatków nie będzie mógł uzupełniać danych w zakresie rozliczenia projektu stawkami jednostkowymi w zadaniach, gdy we wniosku o dofinansowanie w Sekcji C.2 dla tego zadania wybrał oznaczenie „Stawki jednostkowe” – „Nie”. Po wyborze takiego zadania w przedmiotowej sekcji WNP pojawi się wyłącznie komunikat informujący: „Projekt w zakresie tego zadania nie będzie rozliczany stawkami jednostkowymi.”. Funkcjonalność uniemożliwi wprowadzenie nadmiarowych danych do Systemu LSI2014.

  Wizualizacja mechanizmu:
  Obraz 2. Podgląd wniosku o dofinansowanie w Sekcji C.2. – wybór dla zadania oznaczenia „Nie” dla sposobu rozliczenia „Stawki jednostkowe”.
  Obraz 2. Podgląd wniosku o dofinansowanie w Sekcji C.2 – wybór dla zadania oznaczenia „Nie” dla sposobu rozliczenia „Stawki jednostkowe”.

  W przypadku próby uzupełnienia danych w zakresie rozliczenia projektu stawkami jednostkowymi, gdy w ramach wniosku o dofinansowanie w Sekcji C.2 dla przedmiotowego zadania wybrano oznaczenie „Stawki jednostkowe” – „Nie”, po wejściu do sekcji B.2 Stawki jednostkowe w ramach wydatków rzeczywiście poniesionych pojawi się alert ostrzegawczy (obraz 3).
  Obraz 3. Podgląd alertu ostrzegawczego.
  Obraz 3. Podgląd alertu ostrzegawczego.


 2. Wprowadziliśmy w generatorze wniosku o płatność (WNP) walidację w zakresie sekcji B.2 Stawki jednostkowe w ramach wydatków rzeczywiście poniesionych w przypadku projektów, gdzie zadania są rozliczane stawkami jednostkowymi.

  Opis mechanizmu:

  Beneficjent w  formularzu wniosku o płatność w sekcji B.2 Stawki jednostkowe w ramach w ramach wydatków rzeczywiście poniesionych będzie musiał uzupełnić wszystkie dane w zakresie rozliczenia projektu stawkami jednostkowymi, gdy w ramach wniosku o dofinansowanie w Sekcji C.2 dla uzupełnianego zadania wybrał oznaczenie „Stawki jednostkowe” – „Tak”. Po wyborze takiego zadania i rozpoczęciu wprowadzania danych uruchomią się reguły walidacyjne blokujące możliwość pozostawienia pól bez uzupełnienia. Walidacje dotyczą pól:
  -powiązanie stawki jednostkowej z odpowiednią pozycją w WND – konieczność uzupełnienia powiązania z odpowiednia stawką jednostkową we wniosku o dofinansowanie;
  - liczba stawek – konieczność uzupełnienia wartością liczbową, całkowitą, większą od 0;
  - Dofinansowanie – konieczność uzupełnienia wartością liczbową, większą lub równą 0;
  - uwagi – konieczność uzupełnienia pola minimum czterema znakami.
  i w przypadku pozostawienia komórek bez uzupełnionych wartości, ostrzeżenia pojawią się w Sekcji Podsumowanie: „B.2 Stawki jednostkowe
  [3007] Wskaż STAWKĘ JEDNOSTKOWĄ w WND dla wszystkich wykazanych stawek jednostkowych;
  [3008] Pole „Liczba stawek” winno być uzupełnione dla wszystkich wykazanych stawek jednostkowych wartością większą od „0”
  [3009] Pole „Dofinansowanie” winno być uzupełnione dla wszystkich wykazanych stawek jednostkowych;
  [3010] Pole „Uwagi” winno być uzupełnione dla wszystkich wykazanych stawek jednostkowych (co najmniej cztery znaki).

  Wizualizacja mechanizmu:


  Obraz 4. Podgląd wniosku o dofinansowanie w Sekcji C.2. – wybór dla zadania oznaczenia „Tak” dla sposobu rozliczenia „Stawki jednostkowe”.
  Obraz 4. Podgląd wniosku o dofinansowanie w Sekcji C.2 – wybór dla zadania oznaczenia „Tak” dla sposobu rozliczenia „Stawki jednostkowe”.

  W przypadku uzupełnienia danych w zakresie rozliczenia projektu stawkami jednostkowymi, gdy w ramach wniosku o dofinansowanie w Sekcji C.2 dla uzupełnianego zadania wybrano oznaczenie „Stawki jednostkowe” – „Tak” po wejściu do sekcji B.2 Stawki jednostkowe w ramach wydatków rzeczywiście poniesionych we wniosku o płatność i uruchomieniu mechanizmu wprowadzania stawek jednostkowych (obraz 5) uruchomią się reguły walidacyjne (komunikaty w sekcji Podsumowanie) blokujące złożenie niekompletnego dokumentu (obraz 6).
  Obraz 5. Podgląd mechanizmu rozpoczęcia wprowadzania danych we wniosku o płatność w sekcji B.2. Stawki jednostkowe w ramach wydatków rzeczywiście poniesionych.
  Obraz 5. Podgląd mechanizmu rozpoczęcia wprowadzania danych we wniosku o płatność w sekcji B.2. Stawki jednostkowe w ramach wydatków rzeczywiście poniesionych.


  Obraz 6. Podgląd komunikatów walidacyjnych.
  Obraz 6. Podgląd komunikatów walidacyjnych.

 3. Wprowadziliśmy we  wniosku o płatność (WNP) w  sekcji D.4 Postęp rzeczowy podpowiedzi w zakresie kolumny „Kwota wydatków kwalifikowalnych od początku realizacji (bez bieżącego wniosku o płatność)”.

  Opis mechanizmu:

  Beneficjent w formularzu wniosku o płatność w sekcji D.4 Postęp rzeczowy w kolumnie „Kwota wydatków kwalifikowalnych od początku realizacji (bez bieżącego wniosku o płatność)” podczas wprowadzania danych będzie mógł skorzystać z podpowiedzi znajdującej się pod uzupełnianym polem. Przedstawione automatycznie wartości  pod każdą edytowalną komórką są sumą wartości wykazanych w poprzednim złożonym wniosku o płatność w kolumnach „Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych bieżącym wnioskiem” oraz „Kwota wydatków kwalifikowalnych od początku realizacji (bez bieżącego wniosku o płatność)” dla uzupełnianej pozycji, o czym informuje komunikat, np. „Podpowiedzi na podstawie WNP-RPSL.08.03.01-24-00EF/19-003-01” (niezależnie od tego, czy poprzedni wniosek został już zatwierdzony, czy nie).

  Podpowiedź ma charakter informacyjny i niejednokrotnie będzie różniła się od wartości koniecznej do uzupełnienia, gdyż nie uwzględnia pozasystemowych przesłanek merytorycznych, o czym informuje alert ostrzegawczy:

  „UWAGA!!!
  Dane liczbowe w podpowiedzi zostały podane na podstawie poprzedniego wniosku o płatność (np.) WNP-RPSL.11.01.04-24-00EA/19-004-01 uzupełnionego w Systemie. Konieczna jest weryfikacja danych oraz ewentualna modyfikacja.”

  Wizualizacja mechanizmu:


  Obraz 7. Podgląd podpowiedzi w ramach wniosku o płatność w sekcji D.4. Postęp rzeczowy podpowiedzi w kolumnie „Kwota wydatków kwalifikowalnych od początku realizacji (bez bieżącego wniosku o płatność)”.
  Obraz 7. Podgląd podpowiedzi w ramach wniosku o płatność w sekcji D.4 Postęp rzeczowy podpowiedzi w kolumnie „Kwota wydatków kwalifikowalnych od początku realizacji (bez bieżącego wniosku o płatność)”.

  Obraz 8. Podgląd alertu ostrzegawczego.
  Obraz 8. Podgląd alertu ostrzegawczego.

 4. Wprowadziliśmy we wniosku o płatność (WNP) w sekcji D.4 Postęp rzeczowy podpowiedzi w kolumnie „Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych bieżącym wnioskiem” w zakresie wierszy dotyczących pomocy publicznej oraz pomocy de minimis (3.1, 3.1.1, 3.2 oraz 3.2.1).

  Opis mechanizmu:


  Beneficjent w  formularzu wniosku o płatność w sekcji D.4 Postęp rzeczowy w kolumnie „Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych bieżącym wnioskiem” w wierszach dotyczących pomocy publicznej oraz pomocy de minimis będzie mógł skorzystać z podpowiedzi znajdującej się pod uzupełnianym polem. Przedstawione automatycznie wartości pojawiające się pod każdą komórką są sumą wartości wykazanych wydatków w ramach sekcji B.1 wniosku o płatność, w których dla poszczególnych wydatków wskazano powiązanie z wydatkiem z wniosku o dofinansowanie będącym wydatkiem objętym odpowiednio:
  - pomocą publiczną,
  - pomocą publiczną udzieloną na rzecz beneficjenta,
  - pomocą de minimis,
  - pomocą de minimis udzieloną na rzecz beneficjenta,
  o czym informuje komunikat „Podp. na podstawie wydatków z sekcji B.1”.

  Wizualizacja mechanizmu:

  Beneficjent w formularzu wniosku o płatność w sekcji D.4 Postęp rzeczowy w kolumnie „Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych bieżącym wnioskiem” w wierszach 3.1, 3.1.1, 3.2 oraz 3.2.1 będzie mógł skorzystać z podpowiedzi (obraz 9).

  Obraz 9. Podgląd podpowiedzi we wniosku o płatność w sekcji D.4. Postęp rzeczowy w kolumnie „Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych bieżącym wnioskiem” w wierszach dotyczących pomocy publicznej oraz pomocy de minimis.
  Obraz 9. Podgląd podpowiedzi we wniosku o płatność w sekcji D.4 Postęp rzeczowy w kolumnie „Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych bieżącym wnioskiem” w wierszach dotyczących pomocy publicznej oraz pomocy de minimis.

 5. Wprowadziliśmy we wniosku o płatność (WNP) podpowiedzi w sekcji D.4. Postęp rzeczowy podpowiedzi w kolumnie „Kwota wydatków kwalifikowalnych określona we wniosku o dofinansowanie” w wierszach dotyczących pomocy publicznej oraz pomocy de minimis (3.1, 3.1.1, 3.2 oraz 3.2.1).

  Opis mechanizmu:

  System w formularzu wniosku o płatność w sekcji D.4 Postęp rzeczowy w  kolumnie „Kwota wydatków kwalifikowalnych określona we wniosku o dofinansowanie” w wierszach:
  - 3.1 w części objętej pomocą publiczną (dofinansowanie),
  - 3.1.1 w tym pomoc publiczna udzielona na rzecz beneficjenta (dofinansowanie),
  - 3.2 w części objętej pomocą de minimis (dofinansowanie),
  - 3.2.1 w tym pomoc de minimis udzielona na rzecz beneficjenta (dofinansowanie),
  automatycznie uzupełni dane na podstawie ostatniego zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu. Wprowadzone przez System wartości będą edytowalnie i możliwe do zmiany, niemniej każde wejście do przedmiotowej sekcji uruchomi mechanizm automatycznego uzupełnienia na podstawie ostatniego zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie.

  Wizualizacja mechanizmu:

  System LSI2014 w formularzu wniosku o płatność w sekcji D.4. Postęp rzeczowy w kolumnie „Kwota wydatków kwalifikowalnych określona we wniosku o dofinansowanie” w wierszach 3.1, 3.1.1, 3.2 oraz 3.2.1 automatycznie uzupełni dane na podstawie ostatniego zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie (obraz 10).
  Obraz 10. Podgląd podpowiedzi we wniosku o płatność w sekcji D.4. Postęp rzeczowy w kolumnie „Kwota wydatków kwalifikowalnych określona we wniosku o dofinansowanie” w wierszach dotyczących pomocy publicznej oraz pomocy de minimis.
  Obraz 10. Podgląd podpowiedzi we wniosku o płatność w sekcji D.4 Postęp rzeczowy w kolumnie „Kwota wydatków kwalifikowalnych określona we wniosku o dofinansowanie” w wierszach dotyczących pomocy publicznej oraz pomocy de minimis.
Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś