Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Kolejna pula naborów na przełomie sierpnia i września


2017-07-28 09:55

31 sierpnia 2017 r. otwieramy nabory z zakresu działań:

5.2 Gospodarka odpadami (RIT/ZIT)

5.2.1 Gospodarka odpadami - ZIT Subregionu Centralnego - nr konkursu: RPSL.05.02.01-IZ.01-24-191/17 (typ projektu 1: budowa/rozwój/modernizacja)

5.2.1 Gospodarka odpadami - ZIT Subregionu Centralnego - nr konkursu: RPSL.05.02.01-IZ.01-24-193/17 (typ projektu 2: azbest)

5.2.2 Gospodarka odpadami - RIT Subregionu Zachodniego - nr konkursu: RPSL.05.02.02-IZ.01-24-192/17 (typ projektu 1: budowa/rozwój/modernizacja)

5.2.2 Gospodarka odpadami - RIT Subregionu Zachodniego - nr konkursu: RPSL.05.02.02-IZ.01-24-194/17 (typ projektu 2: azbest)

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
 • towarzystwa budownictwa społecznego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • budowa/rozwój/modernizacja zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (typ projektu 1).
 • kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest (typ projektu 2).

8.1 Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy (RIT/ZIT)

8.1.1 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - ZIT Subregionu Centralnego - nr konkursu: RPSL.08.01.01-IZ.01-24-188/17

8.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - RIT Subregionu Północnego - nr konkursu: RPSL.08.01.02-IZ.01-24-187/17

8.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - RIT Subregionu Zachodniego - nr konkursu: RPSL.08.01.02-IZ.01-24-186/17

8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - konkurs - nr: RPSL.08.01.03-IZ.01-24-185/17

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych, nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • tworzenie i funkcjonowanie podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych), klubów dziecięcych i punktów dziennej opieki;
 • tworzenie nowych miejsc opieki w podmiotach opieki nad dzieckiem do lat 3 już istniejących;
 • tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi w innych formach opieki wymienionych w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 obejmujące:
  a) sprawowanie opieki przez nianię;
  b) sprawowanie opieki przez opiekuna dziennego.
 • pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy. Sprawowanie opieki przez nianię w ramach 3-go typu operacji może być realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań realizowanych w ramach 1-go, 2-go i 4-go typu operacji.

9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych - konkurs - nr: RPSL.09.02.06-IZ.01-24-183/17 (typ projektu 1: opieka nad kobietami w ciąży)

9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych - konkurs - nr: RPSL.09.02.06-IZ.01-24-184/17 (typ projektu 1: profilaktyka wad postawy dzieci w wieku szkolnym - kręgosłup)

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • wszystkie podmioty spełniające kryteria regulaminu konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ projektu 1: Wdrażanie regionalnych programów zdrowotnych w zakresie:

 1. poprawy opieki nad kobietą w ciąży w kontekście budowania postaw świadomego rodzicielstwa oraz wczesnego wykrywania i leczenia wad rozwojowych u dzieci w okresie prenatalnym poprzez:
  a1. organizację szkół świadomego rodzicielstwa;
  a2. opiekę perinatalną;
  a3. działania edukacyjne dla personelu medycznego, w tym POZ.
  W ramach projektu Wnioskodawca wdraża założenia „Zdrowa Matka i dziecko” Regionalnego Programu Zdrowotnego Województwa Śląskiego na lata 2017-2020.

 2. wczesnego wykrywania deformacji kręgosłupa u dzieci w wieku szkolnym oraz edukacja w zakresie ergonomii w codziennym życiu dziecka.
  W ramach projektu Wnioskodawca wdraża założenia „Programu Zdrowego Kręgosłupa” Regionalnego Programu Zdrowotnego Województwa Śląskiego na lata 2017-2021.

10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych (ZIT/LSR)

10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT Subregionu Centralnego - nr konkursu: RPSL.10.03.01-IZ.01-24-189/17

10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie - nr konkursu: RPSL.10.03.05-IZ.01-24-190/17

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 • podmioty działające na zlecenie samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych;
 • spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS i spółdzielnie;
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • organizacje pozarządowe;
 • jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych;
 • instytucje kultury;
 • przedsiębiorcy;
 • Lokalne Grupy Działania (wyłącznie poddziałanie 10.3.5).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach poprzemysłowych/powojskowych/popegeerowskich/pokolejowych wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.
 • zagospodarowywanie przestrzeni miejskich, w tym roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.
 • roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.

7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (RIT/OSI)

1 września 2017 r. rozpoczynamy nabory w ramach poddziałania:

7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Północnego - nr konkursu: RPSL.07.01.02- IP.02-24-038/17

15 września 2017 r. rozpoczynamy przyjmowanie wniosków dla poddziałania:

7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – OSI Bytom - nr konkursu: RPSL.07.01.03- IP.02-24-037/17
Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:
  a) agencje zatrudnienia;
  b) instytucje szkoleniowe;
  c) instytucje dialogu społecznego;
  d) instytucje partnerstwa lokalnego;
  e) Lokalne Grupy Działania.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej.
 • instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji.
 • instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców jak i przedsiębiorców.
Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś