Przejdź do treści głównej

Nowe nabory już w październiku


2019-09-30 15:07

Na przełomie października i listopada rozpoczniemy nabór wniosków do 11 nowo ogłoszonych konkursów.


30 października 2019 r. otwieramy nabór w ramach poddziałania:


11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

Konkurs nr: RPSL.11.01.04-IZ.01-24-351/19

Instytucja Organizująca Konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Kto może otrzymać dofinansowanie?

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem:

 • osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych);
 • podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 869);
 • podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 769);
 • podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 628).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów niezbędnych na rynku pracy (umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi, w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin, ICT, umiejętność rozumienia, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy) celem interwencji EFS jest rozwijanie u uczniów i słuchaczy, w tym z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, które stanowią fundament dla dalszego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności w ramach kształcenia przez całe życie.
 • Tworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego (w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami) – celem interwencji EFS jest podniesienie efektywności kształcenia uczniów lub słuchaczy w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki, w tym stworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.
 • Indywidualizacja pracy z uczniem o specjalnych bądź największych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych – celem interwencji EFS jest przygotowanie szkół lub placówek systemu oświaty do prowadzenia efektywnej edukacji włączającej oraz procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym z uczniem z niepełnosprawnością,  a także  bezpośrednie wsparcie uczniów, którzy mają trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych, bądź uczniów zdolnych. Wsparcie w powyższym zakresie ma na celu również przygotowanie szkół lub placówek systemu oświaty do realizacji działań ukierunkowanych na wspieranie rozwoju ucznia młodszego  w procesie przekraczania tzw. progu szkolnego (edukacyjnego).
 • Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów – celem interwencji EFS jest doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

31 października 2019 r. otwieramy nabory w ramach poddziałań:


4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Północnego

Konkurs nr: RPSL.04.03.02-IZ.01-24-357/19

Instytucja Organizująca Konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • Związek Metropolitalny,
 • Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
 • Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej),
 • Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną,
 • Szkoły wyższe,
 • Organizacje pozarządowe,
 • Towarzystwa budownictwa społecznego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych,
 • Likwidacja „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła,
 • Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.

4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT Subregionu Centralnego

Konkursy nr:
RPSL.04.05.01-IZ.01-24-353/19,
RPSL.04.05.01-IZ.01-24-358/19.

Instytucja Organizująca Konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Kto może otrzymać dofinansowanie?

RPSL.04.05.01-IZ.01-24-353/19:

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • Związek Metropolitalny;
 • Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 • Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
 • Spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego.

  RPSL.04.05.01-IZ.01-24-358/19:

 • Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, których statutowym zadaniem jest wykonywanie ustawowych zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie transportu publicznego;
 • Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, realizujące zadania z zakresu transportu publicznego, wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych;
 • Podmioty, w których większość udziałów posiada jednostka samorządu terytorialnego lub związek JST, realizujące na podstawie statutu zadania publiczne z zakresu transportu publicznego;
 • Związek Metropolitalny.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu RPSL.04.05.01-IZ.01-24-353/19 na: poprawę efektywności energetycznej oświetlenia.

W ramach konkursu RPSL.04.05.01-IZ.01-24-358/19 na:

 1. Budowę, przebudowę liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego (np. zintegrowane węzły przesiadkowe, drogi rowerowe, parkingi Park&Ride i Bike&Ride, buspasy, budowa systemów miejskich wypożyczalni rowerów wraz z zakupem rowerów).
 2. Wdrażanie inteligentnych systemów transportowych (ITS).
 3. Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego.

4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregionu Południowego; RIT Subregionu Północnego; RIT Subregionu Zachodniego

Konkursy nr:
RPSL.04.05.02-IZ.01-24-354/19 – RIT Subregionu Północnego;
RPSL.04.05.02-IZ.01-24-355/19 – RIT Subregionu Południowego;
RPSL.04.05.02-IZ.01-24-356/19 – RIT Subregionu Zachodniego;
RPSL.04.05.02-IZ.01-24-359/19 – RIT Subregionu Północnego.

Instytucja Organizująca Konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 • Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
 • Spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego.

A także w przypadku konkursu nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-359/19 – RIT Subregionu Północnego:

 1. Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, których statutowym zadaniem jest wykonywanie ustawowych zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie transportu publicznego;
 2. Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, realizujące zadania z zakresu transportu publicznego, wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych;
 3. Podmioty, w których większość udziałów posiada jednostka samorządu terytorialnego lub związek JST, realizujące na podstawie statutu zadania publiczne z zakresu transportu publicznego;


Na co można otrzymać dofinansowanie?

W przypadku 3 pierwszych konkursów na: poprawę efektywności energetycznej oświetlenia.

W ramach konkursu nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-359/19 – RIT Subregionu Północnego na:

 1. Budowę, przebudowę liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego (np. zintegrowane węzły przesiadkowe, drogi rowerowe, parkingi Park&Ride i Bike&Ride, buspasy, budowa systemów miejskich wypożyczalni rowerów wraz z zakupem rowerów).
 2. Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego.

12.2.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT Subregionu Południowego; RIT Subregionu Północnego

Konkursy nr:
RPSL.12.02.02-IZ.01-24-360/19;
RPSL.12.02.02-IZ.01-24-361/19.

Instytucja Organizująca Konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 2. Związek Metropolitalny;
 3. Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie kształcenia ustawicznego;
 4. Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji;
 5. Organizacje pozarządowe;
 6. Podmioty prowadzące placówki kształcenia ustawicznego;
 7. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły ponadpodstawowe/ponadgimnazjalne (wyłącznie w zakresie kształcenia zawodowego);
 8. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych.


Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przebudowę, budowę, remont laboratoriów, sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zapewnieniem wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.


3.2. Innowacje w MŚP

Konkurs nr: RPSL.03.02.00-IP.01-24-022/19

Instytucja Organizująca Konkurs

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie można uzyskać na przedsięwzięcie wpisujące się w typ projektu: Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś