Przejdź do treści głównej

Nowe nabory już w lutym


2020-01-28 15:13

27 lutego 2020 r. otwieramy nabory w ramach poddziałań:


10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT Subregionu Zachodniego

Konkurs nr: RPSL.10.02.02-IZ.01-24-381/20

Instytucja Organizująca Konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 2. Związek Metropolitalny;
 3. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 4. Podmioty działające na zlecenie samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych;
 5. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 6. Organizacje pozarządowe;
 7. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej);
 8. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie;
 9. Instytucje kultury;
 10. MŚP.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach w celu adaptacji ich na mieszkania socjalne, wspomagane i chronione.
 • Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach na potrzeby utworzenia centrów usług społecznościowych.

1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Konkurs nr: RPSL.01.02.00-IP.01-24-025/20

Instytucja Organizująca Konkurs

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • Mikro, małe, średnie i duże Przedsiębiorstwa
 • Spółki celowe/spin-off ustanawiane przez publiczne instytucje badawcze oraz przedsiębiorstwa
 • Konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych
 • Konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych uczelni)
 • Konsorcja przedsiębiorstw i instytutów badawczych
 • Konsorcja przedsiębiorstw

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej.
 • Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.

28 lutego 2020 r. otwieramy nabory w ramach działań:


2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

Konkurs nr: RPSL.02.01.00-IZ.01-24-376/20.

Instytucja Organizująca Konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
 • Związek Metropolitalny.
 • Jednostki sektora finansów publicznych.
 • Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia.
 • Organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych.
 • Uczelnie / szkoły wyższe.
 • Służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego.
 • Instytuty badawcze.
 • Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia.

5.2. Gospodarka odpadami

Konkursy nr:

RPSL.05.02.01-IZ.01-24-379/20 – ZIT Subregionu Centralnego,
RPSL.05.02.02-IZ.01-24-380/20 – RIT.

Instytucja Organizująca Konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
 • Związek Metropolitalny;
 • Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 • Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
 • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
 • Towarzystwa budownictwa społecznego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś