Przejdź do treści głównej

Nowe funkcjonalności w Lokalnym Systemie Informatycznym 2014 dla beneficjentów EFS


2022-05-19 08:33

Zaktualizowaliśmy Lokalny System Informatyczny (LSI 2014) o nowe rozwiązania, które ułatwią pracę i sprawne rozliczanie projektów w systemie.

W module Formularza zgłoszenia zmian do projektu dodano nowe pola związane z monitorowaniem wykorzystania środków na pomoc uchodźcom z Ukrainy.

Nowe pole „Czy zmiana związana z pomocą dla UA?” z opcją wyboru [TAK / NIE] zostało dodane w sekcjach:

 • Zakres modyfikacji wraz z uzasadnieniem w części merytorycznej,
 • Zakres modyfikacji z uzasadnieniem w części finansowej.

Pola widoczne będą również na wydruku PDF.

Wizualizacja:

Obraz 1. Wygląd sekcji IV. Zakres modyfikacji wraz z uzasadnieniem w części merytorycznej.Obraz 1. Wygląd sekcji IV. Zakres modyfikacji wraz z uzasadnieniem w części merytorycznej.

Obraz 2. Wygląd sekcji V. Zakres modyfikacji z uzasadnieniem w części finansowej.Obraz 2. Wygląd sekcji V. Zakres modyfikacji z uzasadnieniem w części finansowej.

W przypadku braku odpowiedzi w polu „Czy zmiana związana z pomocą dla UA?” (sekcja IV. część merytoryczna) w Podsumowaniu zgłoszenia zmian pojawi się komunikat blokujący możliwość złożenia formularza:

W części merytorycznej należy wybrać odpowiedź na pytanie "Czy zmiana związana z pomocą dla UA?" dla wszystkich pozycji.

Analogicznie, w sekcji V. część finansowa w przypadku braku odpowiedzi na pytanie „Czy zmiana związana z pomocą dla UA?” w Podsumowaniu zgłoszenia zmian pojawi się komunikat blokujący możliwość złożenia formularza:

W części finansowej wykryto brak wyboru dla pola "Czy zmiana związana z pomocą dla UA?". Sprawdź koszty o sygnaturach:…Wizualizacja:

Obraz 3. Walidacje blokujące widoczne w sekcji Podsumowanie zgłoszenia zmian.Obraz 3. Walidacje blokujące widoczne w sekcji Podsumowanie zgłoszenia zmian.

Rozbudowaliśmy moduł wniosków o dofinansowanie (WND) o nowe elementy, umożliwiające monitorowanie poziomu wykorzystania środków na pomoc uchodźcom z Ukrainy:

 • w części C. Zadania w sekcji C.1. ZADANIA W PROJEKCIE (ZAKRES RZECZOWY) stworzyliśmy możliwość oznaczenia całego zadania jako dedykowanego pomocy uchodźcom z Ukrainy poprzez zaznaczenie pola „Pomoc dla UA”. Zaznaczenie opcji „Pomoc dla UA” w zadaniu sprawi, że w sekcji C.2. ZAKRES FINANSOWY każdy wydatek będzie automatycznie oznaczony jako „Pomoc dla UA” w ramach kategorii kosztów limitowanych, bez możliwości odznaczenia.

 Obraz 4. Widok części C. ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY PROJEKTU w sekcji C.1. ZADANIA W PROJEKCIE (ZAKRES RZECZOWY).Obraz 4. Widok części C. ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY PROJEKTU w sekcji C.1. ZADANIA W PROJEKCIE (ZAKRES RZECZOWY).

 • w części C.2. Planowane koszty w sekcji C.2. ZAKRES FINANSOWY umożliwiliśmy oznaczenie wydatków ponoszonych na pomoc uchodźcom z Ukrainy poprzez zaznaczenie w kategorii kosztów limitowanych opcji "Pomoc dla UA".

Obraz 5. Widok listy kosztów limitowanych w Sekcji C.2 Planowane koszty – ZAKRES FINANSOWY PROJEKTU.Obraz 5. Widok listy kosztów limitowanych w Sekcji C.2 Planowane koszty – ZAKRES FINANSOWY PROJEKTU.

 • w części C.2.3 Podsumowanie wydatków w sekcji w sekcji C.2.5 Podsumowanie kategorii kosztów dodano wiersz wskazujący sumę wydatków przeznaczonych na pomoc uchodźcom z Ukrainy.

W przedmiotowym wierszu, w kolumnie „Wydatki kwalifikowalne”, prezentuje się automatycznie suma wydatków oznaczonych w WND jako „Pomoc dla UA”, natomiast w kolumnie „Udział %” procentowy udział wydatków w kategorii „Pomocy dla UA” w stosunku do ”Wydatki ogółem/kwalifikowalne”.

Obraz 6. Widok części C.2.3 Podsumowanie projektu, w sekcji C.2.5 Podsumowanie kategorii kosztów.Obraz 6. Widok części C.2.3 Podsumowanie projektu, w sekcji C.2.5 Podsumowanie kategorii kosztów.

 • w części E. Wskaźniki w sekcji E.1. Wskaźniki produktu dodaliśmy nowy wskaźnik – „Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania mające na celu łagodzenie kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie”, który służy do mierzenia wartości udzielonego wsparcia dla Ukrainy:

Obraz 7. Nowy wskaźnik „Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania mające na celu łagodzenie kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie”.Obraz 7. Nowy wskaźnik „Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania mające na celu łagodzenie kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie”.

Wartość tego wskaźnika powinna być równa wartości wskazanej w części C.2.3 Podsumowanie wydatków w sekcji C.2.5 Podsumowanie kategorii kosztów w wierszu „Pomoc dla UA”. W przypadku, gdy wprowadzone wartości są różne, w części Podsumowanie zaprezentuje się blokujący możliwość złożenia WND komunikat o następującej treści:

„Wartość w Sekcji C.2.5. Podsumowanie kategorii kosztów w wierszu „Pomoc dla UA” w wierszu „Pomoc dla UA” w kolumnie „Wydatki kwalifikowalne” winna być równa wartości w pole „Ogółem wartość docelowa” w Sekcji „E. MIERZALNE WSKAŹNIKI PROJEKTU” dla wskaźnika: „Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania mające na celu łagodzenie kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie”

Obraz 8. Widok blokującego komunikatu w części Podsumowanie dotyczącego nowego wskaźnika.Obraz 8. Widok blokującego komunikatu w części Podsumowanie dotyczącego nowego wskaźnika.

 • w przypadku, gdy nabór jest dedykowany pomocy uchodźcom z Ukrainy, tj.: gdy w naborze na pytanie „Czy Nabór dedykowany Pomocy UA?” zaznaczona jest odpowiedz [TAK], każde zadanie w sekcji C.1. ZADANIA W PROJEKCIE (ZAKRES RZECZOWY) zostanie automatycznie oznaczone jako „Pomocy dla UA”, z możliwością jego odznaczenia.

Jednocześnie, koszty pośrednie wskazane w części C.2. ZAKRES FINANSOWY – Stawki ryczałtowe dla projektu zostaną oznaczone automatycznie jako „Pomoc dla UA” bez możliwości ich odznaczenia.

Obraz 9. Widok części C. ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY PROJEKTU w sekcji C.1. ZADANIA W PROJEKCIE (ZAKRES RZECZOWY) z zaznaczonym okienkiem „Pomoc dla UA”.Obraz 9. Widok części C. ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY PROJEKTU w sekcji C.1. ZADANIA W PROJEKCIE (ZAKRES RZECZOWY) z zaznaczonym okienkiem „Pomoc dla UA”.

Obraz 10. Widok kosztów pośrednich w części C.2. ZAKRES FINANSOWY – Stawki ryczałtowe dla projektu, oznaczone jako „Pomoc dla UA” bez możliwości ich odznaczenia.Obraz 10. Widok kosztów pośrednich w części C.2. ZAKRES FINANSOWY – Stawki ryczałtowe dla projektu, oznaczone jako „Pomoc dla UA” bez możliwości ich odznaczenia.

W sekcji Rejestr postępowań / zamówień i dokumentów oraz Rejestr kontraktów / umów / dokumentów księgowych wprowadzono zabezpieczenie blokujące możliwość wprowadzenia znaku [ ' ] w polach:

 • w sekcji Rejestr postępowań / zamówień i dokumentów:
  • "Nazwa / przedmiot postępowania / zamówienia".
 • w sekcji Rejestr kontraktów / umów / dokumentów księgowych:
  • "Numer umowy / kontraktu",
  • "Nr dokumentu",
  • "Numer księgowy / ewidencyjny",
  • "Nazwa wykonawcy / dostawcy / lidera konsorcjum",
  • "Identyfikator (NIP/PESEL/Nr.Zagr) wykonawcy / dostawcy / lidera konsorcjum".

Wprowadzenie znaku specjalnego „ ' ” w powyższych polach spowoduje wyświetlenie komunikatu blokującego możliwość zapisu o treści:

Pole zawiera niedozwolony znak „ ' ”

Wizualizacja:

Obraz 11. Walidacja pola „Nr dokumentu” widocznego podczas zapisu sekcji Rejestr kontraktów / umów / dokumentów księgowych w przypadku wprowadzenia niedozwolonego znaku.Obraz 11. Walidacja pola „Nr dokumentu” widocznego podczas zapisu sekcji Rejestr kontraktów / umów / dokumentów księgowych w przypadku wprowadzenia niedozwolonego znaku.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś