Przejdź do treści głównej

Nowe funkcjonalności w Lokalnym Systemie Informatycznym 2014 dla beneficjentów EFS


2022-02-21 08:23

Zaktualizowaliśmy Lokalny System Informatyczny (LSI 2014) o nowe rozwiązania, które ułatwią pracę i sprawne rozliczanie projektów w systemie.

W module „Ankieta trwałości”, zmieniliśmy sposób uzupełniania danych w polu "Data otrzymania ostatniej płatności/ zatwierdzenia wniosku o płatność końcową" znajdującym się w części „Informacje ogólne”.

Obecnie wartość w tym polu pobierana jest automatycznie z LSI 2014 i jest to:

  • data zatwierdzenia przez operatora wniosku o płatność końcową
    lub
  • data wypłaty refundacji na końcowym wniosku o płatność
w zależności, który z tych terminów jest późniejszy.

Wizualizacja:

Obraz 1. Widok modułu „Ankieta trwałości”.Obraz 1. Widok modułu „Ankieta trwałości”.

Od 1 lutego 2022 r. czas pracy personelu projektu trzeba wskazywać z dokładnością do pełnych minut. Informacja na ten temat wyświetla się podczas uruchamiania modułu „Personel projektu”:

Od dnia 1 lutego 2022 roku nie ma możliwości wprowadzania w ramach modułu "Personel projektu" w sekcji "stanowiska" w polach "Czas pracy od" oraz "Czas pracy do" danych z dokładnością do sekund. W przypadku uzupełnienia przedziałów czasowych w ujęciu sekundowym są one automatycznie usuwane przez System (zastosowany jest podczas zapisu mechanizm zaokrąglenia do wartości sekundowych "w dół" do postaci 00).

Np. wartość "08:15:45" zapisana jest jako "08:15:00".

W celu zamknięcia komunikatu należy kliknąć przycisk „OK”.

Wizualizacja:

Obraz 2. Widok komunikatu po wejściu do modułu „Personel projektu”.Obraz 2. Widok komunikatu po wejściu do modułu „Personel projektu”.

W przypadku próby uzupełnienia przedziałów czasowych personelu projektu w module "Personel projektu", w sekcji "stanowiska" w ujęciu sekundowym, pojawi się następujące ostrzeżenie:

Uwaga. Czas pracy winien być wprowadzony z dokładnością do pełnych minut. Od 1 lutego 2022 roku w przypadku uzupełnienia danych w zakresie sekund zostaną automatycznie usunięte przez System.

Po kliknięciu przycisku „Zaktualizuj kalendarz” oraz uruchomieniu opcji „Zapisz i wyjdź”, system automatycznie zaokrągla czas pracy "w dół" do minut.

Wizualizacja:

Obraz 3. Widok w module „Personel projektu” podczas uzupełniania czasu pracy personelu projektu.Obraz 3. Widok w module „Personel projektu” podczas uzupełniania czasu pracy personelu projektu.

W przypadku eksportu, za pomocą pliku EXCEL, danych „Personelu Projektu”, w których ujęto czas pracy z dokładnością co do sekundy, pojawi się komunikat blokujący wprowadzanie takich danych:

Błąd: [wiersz: X, Kolumna: Czas pracy od] wprowadzony przedział czasowy winien być wykazany z dokładnością do pełnych minut – konieczna poprawa danych
Błąd [wiersz: X, kolumna: Czas pracy do] wprowadzony przedział czasowy winien być wykazany z dokładnością do pełnych minut – konieczna poprawa danych

Wizualizacja:

Obrazek 4. Komunikaty blokujące podczas próby eksportu danych z Excel do LSI 2014.Obrazek 4. Komunikaty blokujące podczas próby eksportu danych z Excel do LSI 2014.

Dane dotyczące czasu pracy wprowadzane przed 1 lutego 2022 roku pozostają bez zmian.

Zmodyfikowano komunikat ostrzegający przed utratą danych podczas aktualizacji wniosku o płatność (WNP) do najnowszej wersji wniosku o dofinasowanie (WND).

Podczas uruchamiana edycji wniosku o płatność, który nie został powiązany z najnowszą wersją WND lub aneksu do umowy, w sekcji „Start” pojawi się następujący komunikat ostrzegawczy:

Istnieje nowa wersja Wniosku o dofinansowanie powiązana z najnowszym aneksem lub nowy aneks.

Czy chcesz do niej zaktualizować?

UWAGA! Będzie się to wiązało z możliwością utraty wprowadzonych danych i załadowaniem nowych danych z WND o numerze WND-RPSL……………………………

• Dodanie, usunięcie lub zmiana nazwy zadania spowoduje utratę danych związanych z zadaniami (np. B.1. Wydatki rzeczywiście poniesione)
• Usunięcie kosztu lub zmiana sygnatury kosztu z zadania spowoduje utratę powiązań z tym kosztem w WNP (np. pozycje w dokumentach B.1. Wydatki rzeczywiście poniesione)
• Dodanie, usunięcie lub edycja danych partnera spowoduje utratę danych wskaźników oraz utratę powiązań z partnerami w WNP (np. A.5. Miejsce przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu)
• Usunięcie kryterium spowoduje utratę tego kryterium w WNP

Wizualizacja:

Obraz 5. Komunikat ostrzegawczy w przypadku możliwości aktualizacji WNP do najnowszej wersji WND/aneksu do umowy.Obraz 5. Komunikat ostrzegawczy w przypadku możliwości aktualizacji WNP do najnowszej wersji WND/aneksu do umowy.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś