Przejdź do treści głównej

Nowe funkcjonalności w Lokalnym Systemie Informatycznym 2014


2021-11-22 15:12

Zaktualizowaliśmy Lokalny System Informatyczny (LSI 2014) o nowe rozwiązania, które ułatwią pracę i sprawne rozliczanie projektów w systemie.

W generatorze WNP, w sekcji H. OŚWIADCZENIA, dokonano zmiany treści oświadczenia dotyczącego podwójnego finansowania wydatków.

Aktualna treść oświadczenia:

Oświadczam, że żaden element projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, ujęty jako wydatek kwalifikowalny we wniosku o płatność, nie był/nie jest/nie będzie przedłożony do rozliczenia, poświadczenia, refundacji w ramach innego instrumentu pomocowego finansowanego ze środków publicznych.

Jestem świadomy zakazu podwójnego finansowania przedłożonych wydatków kwalifikowalnych, względem innej pomocy, szczególnie udzielanej w formie dotacji lub umorzenia, związanej z przeciwdziałaniem skutkom pandemii COVID-19, finansowanych w ramach: rządowej tarczy antykryzysowej na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.); jak również pomocy udzielanej przedsiębiorcom na podstawie rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1084).

Wizualizacja:

Obraz 1. Oświadczenie dotyczące podwójnego finansowania w sekcji H. wniosku o płatność.Obraz 1. Oświadczenie dotyczące podwójnego finansowania w sekcji H. wniosku o płatność.

Zmodyfikowano wydruk PDF wniosku o płatność w projektach, w których założono poniesienie wydatków objętych wsparciem w ramach pomocy publicznej/ pomocy de minimis. Obecnie, na wydruku w sekcji B.1. Wydatki rzeczywiście poniesione, w sąsiedztwie pola „nazwy towaru/usługi” widoczna jest informacja czy dany wydatek został poniesiony w ramach pomocy publicznej/ pomocy de minimis.

Wizualizacja:

Obraz 2. Informacja dotyczącą charakterystyki wydatku na wydruku PDF w sekcji B.1. Wydatki rzeczywiście poniesione.Obraz 2. Informacja dotyczącą charakterystyki wydatku na wydruku PDF w sekcji B.1. Wydatki rzeczywiście poniesione.

W generatorze wniosku o płatność (WNP) rozszerzono działanie walidacji dotyczących sekcji B.1. Wydatki rzeczywiście poniesione.  Jeżeli dane w sekcji B.1. będą zawierały błędy, to dotyczące ich komunikaty walidacyjne w części Podsumowanie będą miały dodatkową informację o numerze dokumentu lub wydatku, w którym występuje błąd.

Numer wydatku prezentować się będzie w formacie A.B.C, gdzie A to numer zadania, B to numer dokumentu, a C to numer pozycji wydatku w dokumencie finansowym, zgodnie z zestawieniem wydatków wskazanych w sekcji B.1. Wydatki rzeczywiście poniesione.

Wizualizacja:

Obraz 3. Przykłady walidacji dotyczących sekcji B.1. Wydatki rzeczywiście poniesione w Podsumowaniu wniosku.Obraz 3. Przykłady walidacji dotyczących sekcji B.1. Wydatki rzeczywiście poniesione w Podsumowaniu wniosku.

 


Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś