Przejdź do treści głównej

Nowe funkcjonalności w Lokalnym Systemie Informatycznym 2014


2021-06-17 13:53

Zaktualizowaliśmy Lokalny System Informatyczny (LSI 2014) o nowe rozwiązania, które ułatwią pracę i sprawne rozliczanie projektów w systemie.

We wniosku o płatność (WNP) rozszerzono działanie walidacji wskazującej na brak powiązania pozycji wykazanej w sekcji B.1. Wydatki rzeczywiście poniesione z odpowiednim kosztem z wniosku o dofinansowanie (WND). Obecnie, jeśli pozycja w WNP nie jest powiązana to w sekcji Podsumowanie wyświetli się komunikat blokujący możliwość złożenia WNP:

Zidentyfikowano brak powiązania pozycji z kosztem - problematyczne komórki wyróżniono kolorem czerwonym - konieczna jest weryfikacja i uzupełnienie.
Ilość niepowiązanych kosztów: X

Gdzie X oznacza liczbę pozycji w sekcji B.1., które nie zostały powiązane.

Ponadto w sekcji B.1. Wydatki rzeczywiście poniesione każdy niepowiązany koszt oznaczony będzie kolorem czerwonym oraz symbolem wykrzyknika.

Wizualizacja:

Obraz 1. Komunikat blokujący możliwość złożenia WNP w przypadku braku powiązania dwóch pozycji z kosztem w WND.Obraz 1. Komunikat blokujący możliwość złożenia WNP w przypadku braku powiązania dwóch pozycji z kosztem w WND.

Obraz 2. Znak ostrzegawczy i oznaczenie na czerwono pozycji niepowiązanych z kosztami w WND.Obraz 2. Znak ostrzegawczy i oznaczenie na czerwono pozycji niepowiązanych z kosztami w WND.

W generatorze WNP w sekcji D.4. Postęp finansowy wprowadzono nowe pole Suma kosztów bezpośrednich, podsumowujące wydatki kwalifikowalne z pominięciem kosztów pośrednich. Podsumowanie dotyczy kolumn:

  • Kwota wydatków kwalifikowalnych określona we wniosku o dofinansowanie, 
  • Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych bieżącym wnioskiem,
  • Kwota wydatków kwalifikowalnych od początku realizacji (bez bieżącego wniosku o płatność).

Kolumna % realizacji wskazuje rozliczenie jako sumę wartości z kolumn Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych bieżącym wnioskiem oraz Kwota wydatków kwalifikowalnych od początku realizacji (bez bieżącego wniosku o płatność) podzieloną przez wartość z kolumny Kwota wydatków kwalifikowalnych określona we wniosku o dofinansowanie. Nowe pole powinno być wsparciem podczas obliczania kosztów pośrednich w sekcji B.3. Wydatki rozliczane ryczałtowo dla wniosków o płatność (zwłaszcza końcowych).

Wizualizacja:

Obraz 3. Nowe pole podsumowujące wydatki kwalifikowalne bezpośrednie w sekcji D.4 Postęp finansowy WNP.Obraz 3. Nowe pole podsumowujące wydatki kwalifikowalne bezpośrednie w sekcji D.4 Postęp finansowy WNP.

Ujednolicono zasady numeracji harmonogramów składania wniosków o płatność.

Obecnie zamiast numeracji liczbą porządkową (Lp. 1, 2, 3…) stosuje się system numerów ID tożsamy z innymi listami dokumentów w LSI 2014 (Projekty, wnioski o płatność). Numery identyfikacyjne są niepowtarzalne i przypisane do konkretnej wersji harmonogramu, co ułatwi komunikację i rozliczanie projektów z Instytucją Zarządzającą.

Wizualizacja:

Obraz 4. Numeracja ID w sekcji Harmonogramy do projektu.Obraz 4. Numeracja ID w sekcji Harmonogramy do projektu.

 

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś