Przejdź do treści głównej

Nowe funkcjonalności w Lokalnym Systemie Informatycznym 2014


2021-02-16 11:27

Zaktualizowaliśmy Lokalny System Informatyczny (LSI 2014) o nowe rozwiązania, które ułatwią pracę i sprawne rozliczanie projektów w systemie.

W module Historia projektu wprowadzono zmiany dotyczące korekt wniosków o płatność (WNP) w zakończonych projektach:

  • w przypadku zatwierdzenia końcowego WNP w historii projektu pojawi się informacja widoczna po wybraniu opcji Operacje/Dodatkowy opis o treści:

Projekt rozliczony – zatwierdzenie WNP końcową (szczegóły w historii WNP)

  • w przypadku korekty Instytucji Zarządzającej (IZ) na końcowym WNP w historii projektu pojawi się informacja widoczna po wybraniu opcji Operacje/Dodatkowy opis o treści:

Projekt rozliczony – zatwierdzono korektę nr: K** (szczegóły w historii WNP)

W historii będzie widoczna każda korekta z wyszczególnieniem jej numeru w dodatkowym opisie.

Wizualizacja

Obraz 1. Widok “Historii projektu” z dodatkowym opisem końcowego WNP i drugiej korekty na nim.Obraz 1. Widok “Historii projektu” z dodatkowym opisem końcowego WNP i drugiej korekty na nim.

Z przyczyn merytorycznych w module Personel projektu  ograniczona została możliwość usunięcia uzupełnionych informacji dla pracownika. Aby usunąć wpisy dotyczące pracownika należy skontaktować się z Opiekunem projektu i omówić planowane zmiany. Informuje o tym komunikat o treści:

Usunięcie danych w zakresie Personelu projektu nie jest możliwe.
W przypadku konieczności usunięcia z modułu informacji dotyczących Pracownika lub ich zmiany w zakresie numeru PESEL konieczny jest kontakt z Opiekunem projektu, celem ustalenia szczegółów takiej modyfikacji.

Wizualizacja

Obraz 2. Komunikat informujący o potrzebie kontaktu z Opiekunem w celu usunięcia danych.Obraz 2. Komunikat informujący o potrzebie kontaktu z Opiekunem w celu usunięcia danych.

W generatorze wniosków o płatność (WNP) wprowadzono zabezpieczenie poprawności danych uczestników i instytucji objętych wsparciem w projekcie. Jeżeli w WNP w wierszu A.2.5. Wniosek o płatność końcową zaznaczono TAK, to system sprawdzi powiązanych uczestników i instytucje  w module PEFS pod kątem pola Data zakończenia udziału w projekcie. Jeżeli pole to będzie nieuzupełnione w sekcji Podsumowanie pojawi się blokujący złożenie WNP komunikat, wskazujący numery NIP instytucji i PESEL uczestników:

Uwaga! W zakresie powiązanych danych w module PEFS istnieją wpisy dla Uczestników (numer PESEL: xxxxxxxxxxx)/ Instytucji (numer NIP: xxxxxxxxxx)  dla których nie uzupełniono pola „Data zakończenia udziału w projekcie”, która dla wniosku końcowego jest datą obowiązkową. Konieczna weryfikacja danych oraz ich uzupełnienie w module PEFS.

Wizualizacja

Obraz 3. Komunikat blokujący złożenie końcowego WNP ze względu na Uczestników oraz Instytucje, dla których nie zostało uzupełnione pole „Data zakończenia udziału w projekcie” w module „PEFS”.Obraz 3. Komunikat blokujący złożenie końcowego WNP ze względu na Uczestników oraz Instytucje, dla których nie zostało uzupełnione pole „Data zakończenia udziału w projekcie” w module „PEFS”.

W generatorze wniosku o płatność (WNP) w sekcji B.1. Wydatki rzeczywiście poniesione w module Wskaż DOKUMENT z KONTRAKTU wprowadzono nowe mechanizmy ułatwiające wybór właściwego dokumentu:

  1. sortowanie po ID dokumentu rosnąco lub malejąco;
  2. oznaczanie kolorem zielonym dokumentu, który został już użyty w bieżącym, bądź poprzednim WNP powiązanie wyróżnionego na zielono dokumentu można sprawdzić w module Rejestr kontraktów / umów / dokumentów księgowych.

Wizualizacja

Obraz 4. Mechanizm sortowania po ID dokumentu oraz oznaczenie na zielono powiązanego z WNP dokumentu.Obraz 4. Mechanizm sortowania po ID dokumentu oraz oznaczenie na zielono powiązanego z WNP dokumentu.

Obraz 5. Przycisk informujący o powiązanych do dokumentu WNP.Obraz 5. Przycisk informujący o powiązanych do dokumentu WNP.

Walidacja uniemożliwia zapisanie błędnych danych w edytowanym wniosku o dofinansowanie (WND). Dotyczy to sytuacji, gdy we wcześniejszej wersji WND, we wskaźniku, w którym jednostką miary jest „osoba”, wprowadzono tylko wartość docelową Ogółem bez wyszczególnienia danych na Kobiety i Mężczyzn. Jeżeli w edytowanym WND wartości te nie zostaną poprawnie uzupełnione, to w sekcji Podsumowanie pojawi się walidacja blokująca możliwość złożenia wniosku:

Uwaga: Zweryfikuj wartości docelowe wskaźników. Pamiętaj, że wskaźnik, gdzie jednostką miary jest „osoba” zawsze powinien być uszczegółowiony w podziale na Kobiety i Mężczyzn.

Po wejściu do sekcji E. Wskaźniki komórka Ogółem wartość docelowa będzie pusta. Z tego względu poniżej pojawi się podpowiedź, jaka wartość docelowa wskaźnika widniała przed zmianą (pole podpowiedzi oznaczone jest niebieskim kolorem).

Wizualizacja

Obraz 6. Komunikat blokujący możliwość złożenia WND ze względu na wymagany podział wskaźnika na K/M.Obraz 6. Komunikat blokujący możliwość złożenia WND ze względu na wymagany podział wskaźnika na K/M.

Obraz 7. Podpowiedź poprzedniej wartości docelowej w sekcji E. Wskaźniki.Obraz 7. Podpowiedź poprzedniej wartości docelowej w sekcji E. Wskaźniki.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś