Przejdź do treści głównej

Nowe funkcjonalności w Lokalnym Systemie Informatycznym 2014


2021-01-25 12:00

Zaktualizowaliśmy Lokalny System Informatyczny (LSI 2014) o nowe rozwiązania, które ułatwią pracę i sprawne rozliczanie projektów w systemie.

W generatorze wniosku o płatność (WNP) wprowadzono mechanizm zabezpieczający możliwość zapisania danych niezgodnych z montażem finansowym. LSI 2014 sprawdza czy wartość w:

 • sekcji 3. Wydatki rozliczane ryczałtowo
  • w wierszu SUMA [dla B.3.1 i B.3.2]
  • w kolumnie Dofinansowanie

jest równa wartości wskazanej w:

 • sekcji 4. Postęp finansowy
  • w wierszu w tym dofinansowanie
  • w kolumnie Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych bieżącym wnioskiem.

Jeśli wartości te są różne, to w sekcji Podsumowanie wyświetli się komunikat blokujący możliwość złożenia WNP:

Błąd: Wartość w części D.4 w kolumnie „Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych bieżącym wnioskiem o płatność” w wierszu „W tym dofinansowanie” musi być równa wartości w sekcji B.3. Wydatki rozliczane ryczałtowo w części "B.3.2. Stawka ryczałtowa" w wierszu "SUMA [dla B.3.1 i B.3.2]" w kolumnie "Dofinansowanie".

Wizualizacja

Obraz 1. Komunikat blokujący możliwość złożenia WNP w przypadku różnic w kwotach dofinansowania w sekcjach B.3.2. i D.4.Obraz 1. Komunikat blokujący możliwość złożenia WNP w przypadku różnic w kwotach dofinansowania w sekcjach B.3.2. i D.4.

W sekcji Kontrole projektu celem usprawnienia korzystania oraz zniwelowania pojawiających się pomyłek podczas wprowadzania dokumentów, dodano kolumnę Rodzaj kontroli, która jednoznacznie wskazuje i ułatwia wybór właściwej kontroli.

Wizualizacja

Obraz 2. Nowa kolumna w sekcji Kontrole.

Obraz 2. Nowa kolumna w sekcji Kontrole.

We wniosku o płatność rozbudowano sekcję F. MIERZALNE WSKAŹNIKI PROJEKTU o dane w zakresie:

 • Identyfikatora wskaźnika (ID),
 • Prezentacji uszczegółowienia podziału na K/M dla wartości docelowej i bazowej.

Zmodyfikowano również sposób wyświetlania danych w generatorze WNP i w pliku PDF oraz zmieniono koncepcję osobnego listowania wskaźników z prezentacji na widok tabelaryczny:

 • miejsce wywołania definicji wskaźnika sparowanie z nazwą wskaźnika;
 • kolumnę "Lp" (z uwagi na listowanie wskaźników niezależnie w aplikacji "Lp" była zawsze równa "1") zmieniono na ID (brak konieczności każdorazowego przywoływania długiej nazwy wskaźnika);
 • miejsce prezentacji charakterystyki "Rodzaj" wskaźnika włączono do tabeli;
 • miejsce prezentacji nazwy wskaźnika włączono do tabeli.

Wizualizacja

Obraz 3. Nowy sposób wyświetlania danych dla wskaźników w generatorze WNP w kontekście poprzedniej wersji prezentacji.Obraz 3. Nowy sposób wyświetlania danych dla wskaźników w generatorze WNP w kontekście poprzedniej wersji prezentacji.

Obraz 4. Nowy sposób wyświetlania danych dla wskaźników produktu i rezultatu w pliku PDF.Obraz 4. Nowy sposób wyświetlania danych dla wskaźników produktu i rezultatu w pliku PDF.

We wniosku o płatność (WNP) wprowadzono funkcję automatycznej weryfikacji poprawności uszczegółowienia wskaźników produktu i rezultatu w kontekście danych w powiązanym wniosku o dofinansowanie (WND).

Mechanizm ten oznacza kolorem żółtym wskaźnik, który wymaga poprawy, oraz wskazuje kolorem czerwonym błędny element. Podpowiada również (niebieskie tło) jakie wartości liczbowe wprowadzone były w poprzedniej wersji wniosku o płatność (jeśli dotyczy) lub poprzedniej edycji dokumentu.

Ponadto użytkownik ma do dyspozycji mini-instrukcję, zawierającą krótki opis problemu oraz wskazanie (w przypadku konieczności konsultacji) Opiekuna projektu:

Dla powyższego wskaźnika wykryto błędne uszczegółowienie osobowe pomiędzy bieżącym wnioskiem o płatność, a powiązaną umową/wnioskiem o dofinansowanie.

Zweryfikuj i popraw uszczegółowienie osobowe w kolumnie "K/M?", a następnie wprowadź prawidłowe wartości osiągnięte dla wskaźnika.
UWAGA! Po zmianie uszczegółowienia wartości osiągnięte w okresie sprawozdawczym i osiągnięte od początku realizacji projektu mogą zostać wyzerowane.

W przypadku wątpliwości lub błędnego uszczegółowienia - skontaktuj się z opiekunem projektu Imię Nazwisko.

Legenda:
W niebieskich polach pod wartościami osiągniętymi znajdują się pomocnicze wartości wprowadzone przed zmianą uszczegółowienia.
Czerwonym polem uwidoczniono błędne uszczegółowienie osobowe wraz ze wskazaniem pól do wprowadzania wartości osiągniętych.
Zielonym polem uwidoczniono prawidłowe uszczegółowienie osobowe po zmianie wraz ze wskazaniem pól do wprowadzania wartości osiągniętych.

Jeżeli przedmiotowe błędy istnieją w sekcji F. Mierzalne wskaźniki projektu, w sekcji Podsumowanie wyświetli się komunikat walidacyjny blokujący mozliwość złożenia WNP o treści:

Błąd: Popraw uszczegółowienie osobowe w części F dla wskaźnika rezultatu ID: xxx

Wizualizacja

Obraz 5. Wskaźnik, w którym system wykrył błędne uszczegółowienie K/M pomiędzy WNP i WND.Obraz 5. Wskaźnik, w którym system wykrył błędne uszczegółowienie K/M pomiędzy WNP i WND.

Obraz 6. Poprawiony błąd oznaczony zielonym kolorem oraz pomocnicze wartości wprowadzone przed poprawą w poprzedniej wersji / edycji dokumentu.Obraz 6. Poprawiony błąd oznaczony zielonym kolorem oraz pomocnicze wartości wprowadzone przed poprawą w poprzedniej wersji / edycji dokumentu.

Obraz 7. Komunikat blokujący możliwość złożenia WNP jeśli są błędy w sekcji F. Mierzalne wskaźniki projektu.

Obraz 7. Komunikat blokujący możliwość złożenia WNP jeśli są błędy w sekcji F. Mierzalne wskaźniki projektu.

Zgodnie z dokumentem “Instrukcja wypełniania formularza SPRAWOZDANIE Z ZACHOWANIA TRWAŁOŚCI w module Ankiety Trwałości w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS” sprawozdanie w formie wygenerowanego w systemie pliku pdf z nadanym mu automatycznie numerem oraz sumą kontrolną należy przesłać z wykorzystaniem platformy elektronicznej. W związku z tym usunięto z części VI. Oświadczenie Beneficjenta pola Data oraz Pieczęć i podpis, które mogły powodować błędną interpretację.

Wizualizacja

Obraz 8. Widok sekcji VI. Oświadczenie Beneficjenta na wygenerowanym pdf po zmianach.Obraz 8. Widok sekcji VI. Oświadczenie Beneficjenta na wygenerowanym pdf po zmianach.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś