Przejdź do treści głównej

Nowe funkcjonalności w Lokalnym Systemie Informatycznym 2014


2020-10-30 09:16

Zaktualizowaliśmy Lokalny System Informatyczny (LSI 2014) o nowe rozwiązania, które ułatwią pracę i sprawne rozliczanie projektów w systemie.


1. Walidacja blokująca możliwość wprowadzenia w sekcji B.1. WNP dokumentu z wartościami 0,00

We wniosku o płatność (WNP) wprowadzono zabezpieczenie, które uniemożliwia złożenie błędnego (niespójnego pod kątem finansowym) WNP w systemie.

Jeżeli w sekcji B.1. Wydatki rzeczywiście poniesione w polach:

  • Wydatki kwalifikowalne,
  • w tym VAT,
  • Dofinansowanie

wszystkie wartości są równe 0,00, to w sekcji Podsumowanie pojawi się komunikat blokujący możliwość złożenia wniosku o płatność o treści:

W ramach dokumentu nr [numer dokumentu], wykazano koszt w ramach którego we wszystkich polach: "Wydatki kwalifikowalne", "w tym VAT" oraz "Dofinansowanie" wykazano wartości równe 0,00". W przypadku, gdy rozliczany koszt ma wykazane w ramach pól: "Wydatki kwalifikowalne", "w tym VAT" oraz "Dofinansowanie" wszystkie wartości równe 0,00 nie powinien być wykazywany w ramach wniosku o płatność.

Wizualizacja:

Obraz 1. Komunikat blokujący możliwość złożenia WNP w przypadku wartości zerowych w dokumencie.Obraz 1. Komunikat blokujący możliwość złożenia WNP w przypadku wartości zerowych w dokumencie.


2. Zmiana treści komunikatu walidacyjnego w sekcji B.1. Wydatki rzeczywiście poniesione

Dokonano zmiany treści komunikatu blokującego możliwość złożenia wniosku o płatność, który zapobiegał wprowadzeniu wartości 0,00 (zero) w polu Wydatki kwalifikowalne w sekcji B.1. Wydatki rzeczywiście poniesione. Aktualna treść komunikatu to:

Błąd: Pole wydatki kwalifikowalne winno być uzupełnione wartością różną od "0,00"

Wizualizacja:

lsifs02Obraz 2. Nowa treść komunikatu blokującego, w przypadku zerowych wartości w polu Wydatki kwalifikowalne.Obraz 2. Nowa treść komunikatu blokującego, w przypadku zerowych wartości w polu Wydatki kwalifikowalne.


3. Dodatkowe zabezpieczenia w Rejestrze kontraktów / umów / dokumentów księgowych

Wprowadzono zabezpieczenie w sekcji Rejestr kontraktów / umów / dokumentów księgowych blokujące możliwość wprowadzenia wyłącznie znaków specjalnych w polu Numer umowy / kontraktu. Wprowadzenie znaków specjalnych powoduje wyświetlenie komunikatu blokującego możliwość zapisu o treści:

W polu nie ma możliwości wprowadzenia samych znaków specjalnych.

Wizualizacja:

lsifs03Obraz 3. Komunikat blokujący zapis dokumentu w przypadku wprowadzenia samych znaków specjalnych.Obraz 3. Komunikat blokujący zapis dokumentu w przypadku wprowadzenia samych znaków specjalnych.


4. Ujednolicenie zapisu szczegółowości danych we wskaźnikach rezultatu dla wartości bazowych i docelowych w WND

Celem zachowania spójności danych w ujęciu szczegółowym (lub ogólnie) wprowadzono we wnioskach o dofinansowanie (WND) zabezpieczenie we wskaźnikach rezultatu, które blokuje możliwość oznaczenia wartości bazowych i docelowych w sposób inny niż tożsamo. Tym samym nie ma już możliwości wprowadzenia:

  • wartości bazowych jako Ogółem wartość bazowa oraz jednocześnie wartości docelowych z podziałem na Wartość docelowa - Kobiety i Wartość docelowa - Mężczyźni,
  • wartości bazowych z podziałem na Wartość bazowa - Kobiety i Wartość bazowa - Mężczyźni, oraz jednocześnie wartości docelowych jako Ogółem wartość docelowa.

W przypadku wystąpienia wyżej opisanej sytuacji w sekcji Podsumowanie wyświetli się komunikat blokujący możliwość złożenia WND o treści:

Błąd: We wskaźniku rezultatu występuje rozbieżność w zakresie uszczegółowienia prezentacji danych w zakresie ilości "Kobiet" i "Mężczyzn" i wartości "Ogółem" dla wartości bazowej i docelowej. Zachodzi konieczność zachowania jednolitego podejścia we wskazanym zakresie. Nazwa wskaźnika: „…………………………………………………”

Wizualizacja:

Obraz 4. Nieprawidłowa sytuacja różnego wyszczególnienia wartości bazowych i docelowych.Obraz 4. Nieprawidłowa sytuacja różnego wyszczególnienia wartości bazowych i docelowych.

Obraz 5. Komunikat blokujący w przypadku różnego uszczegółowienia wartości bazowych i docelowych.Obraz 5. Komunikat blokujący w przypadku różnego uszczegółowienia wartości bazowych i docelowych.


5. Zmiany w historii Harmonogramu składania wniosków o płatność

W historii Harmonogramu składania wniosków o płatność dokonano zmiany prezentacji zatwierdzenia. Obecnie w historii prezentuje się nowe zdarzenie Przyjęty przez Instytucję. Zdarzenie to występuje każdorazowo po przesłaniu harmonogramu, zarówno dla nowego jak i korygowanego i wykonaniu przez Opiekuna projektu zarejestrowania w LSI 2014 czynności przyjęcia dokumentu i realizacji pierwszego etapu weryfikacji – sprawdzenia sumy kontrolnej CRC pliku.

Wizualizacja:

lsifs06Obraz 6. Prezentacja historii harmonogramu z nowym zdarzeniem Przyjęty przez InstytucjęObraz 6. Prezentacja historii harmonogramu z nowym zdarzeniem Przyjęty przez Instytucję.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś