Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Nowe funkcjonalności w Lokalnym Systemie Informatycznym 2014


2020-08-06 09:15

Zaktualizowaliśmy Lokalny System Informatyczny (LSI 2014) o nowe rozwiązania, które ułatwią pracę i sprawne rozliczanie projektów w systemie.


1. Nowe oświadczenie dotyczące podwójnego finansowania wydatków we wniosku o płatność (WNP)

Jeśli we wniosku o płatność w sekcji B.1. Wydatki rzeczywiście poniesione beneficjent wykaże co najmniej jeden wydatek, to w sekcji H. Oświadczenia beneficjenta pojawi się nowa podsekcja wraz z oświadczeniem oraz polem na wyjaśnienia, które należy złożyć w przypadku braku akceptacji oświadczenia.

Oświadczenie w brzmieniu:

Oświadczam, iż żaden element projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, ujęty jako wydatek kwalifikowalny we wniosku o płatność, nie był/nie jest/nie będzie przedłożony do rozliczenia, poświadczenia, refundacji w ramach innego instrumentu pomocowego finansowanego ze środków publicznych.”

 poprzedzone jest szczegółową informacją w zakresie przesłanek merytorycznych:

„W związku z możliwym rozliczeniem w ramach wniosku o płatność wynagrodzeń w okresie występowania epidemii oraz możliwości skorzystania przez Beneficjentów z dodatkowych świadczeń przekazanych przez ministra właściwego do spraw Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz ds. Funduszy i Polityki Regionalnej (np. pobieranie dodatkowego zasiłku opiekuńczego, dopłaty wskazanych w tzw. Tarczy Antykryzysowej) przypominamy, iż należy mieć na uwadze zapisy Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r. odnośnie podwójnego finansowania (rozdział 6.7). Z zapisów tych wynika, iż „całkowite lub częściowe, więcej niż jednokrotne poświadczenie, zrefundowanie lub rozliczenie tego samego wydatku w ramach dofinansowania lub wkładu własnego tego samego lub różnych projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub FS lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych” stanowi podwójne finansowanie. Jeśli zachodzić będzie podwójne finansowanie, takie wydatki będą niekwalifikowalne.
We wniosku o płatność należy wykazywać zatem tylko wydatki dotyczące wynagrodzenia pracownika, jak i koszt, który ponosi pracodawca. Nie należy wykazywać dopłat przekazanych przez ministra właściwego do spraw Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz ds. Funduszy i Polityki Regionalnej.”

Beneficjent jest zobowiązany do:

 • akceptacji oświadczenia
  lub
 • uzupełnienia pola: „Wyjaśnienia dotyczące wydatków kwalifikowalnych we wniosku o płatność w zakresie przedłożenia do rozliczenia, poświadczenia, refundacji w ramach innego instrumentu pomocowego finansowanego ze środków publicznych.” wpisem mającym co najmniej 100 znaków.

Brak akceptacji oświadczenia poprzez zaznaczenie właściwego pola (checkbox) lub brak wyjaśnień spowoduje, że w sekcji Podsumowanie pojawi się blokujący komunikat walidacyjny:

„W przypadku braku akceptacji oświadczenia w zakresie podwójnego finansowania wydatków konieczne jest przedstawienie właściwych wyjaśnień (minimum 100 znaków).”

Po akceptacji oświadczenia znajdzie się ono w dokumencie PDF, a w przypadku złożenia wyjaśnień w  PDF pojawi się wyłącznie treść wprowadzona przez beneficjenta.

Wizualizacja:

Obraz 1. Widok sekcji B.1. Wydatki rzeczywiście poniesione w przypadku uzupełnienia informacji o wydatku.Obraz 1. Widok sekcji B.1. Wydatki rzeczywiście poniesione w przypadku uzupełnienia informacji o wydatku.

Obraz 2. Nowa podsekcja z oświadczeniem w zakresie podwójnego finansowania w sekcji H. Oświadczenia Beneficjenta.Obraz 2. Nowa podsekcja z oświadczeniem w zakresie podwójnego finansowania w sekcji H. Oświadczenia Beneficjenta.

Obraz 3. Nowa walidacja dotycząca podwójnego finansowania wydatków w sekcji H. Oświadczenia Beneficjenta.Obraz 3. Nowa walidacja dotycząca podwójnego finansowania wydatków w sekcji H. Oświadczenia Beneficjenta.


2. Wniosek o dofinansowanie – możliwość oznaczania kosztów pośrednich jako koszty limitowane COVID-19

We wniosku o dofinansowanie (WND) zostało dodane nowe pole, które dotyczy wyłącznie wykorzystania przez beneficjentów funduszy europejskich w walce z COVID-19 oraz łagodzeniem negatywnego wpływu epidemii na gospodarkę.

W sekcji C.2. ZAKRES FINANSOWY wprowadzono możliwość oznaczania kosztów pośrednich jako kategorii podlegających limitom COVID-19 poprzez oznaczenie właściwego pola (checkbox). Opcja pojawia się dla wszystkich naborów, niemniej oznaczenie jest obligatoryjne wyłącznie dla beneficjentów naborów ogłoszonych w trybie nadzwyczajnym.

Oznaczenie lub nieoznaczenie tego pola będzie miało wpływ na właściwą prezentację informacji w pliku PDF wniosku o dofinansowanie.

Wizualizacja:

Obraz 4. Możliwość oznaczenia kosztów pośrednich jako kategorii podlegających limitom COVID-19 we wniosku o dofinansowanie.Obraz 4. Możliwość oznaczenia kosztów pośrednich jako kategorii podlegających limitom COVID-19 we wniosku o dofinansowanie.

Obraz 5. Prezentacja danych w zakresie COVID-19 w ramach kosztów pośrednich w pliku PDF wniosku o dofinansowanie w zależności od wyboru dokonanego w aplikacji.Obraz 5. Prezentacja danych w zakresie COVID-19 w ramach kosztów pośrednich w pliku PDF wniosku o dofinansowanie w zależności od wyboru dokonanego w aplikacji.


3. Wniosek o płatność – automatyczne oznaczanie kosztów pośrednich jako koszty limitowane COVID-19

We wniosku o płatność (WNP) zostało dodane nowe pole (zgodnie ze zmianą we wniosku o dofinansowanie opisaną w punkcie 2.), które dotyczy wyłącznie wykorzystania przez beneficjentów funduszy europejskich w walce z COVID-19 oraz łagodzeniem negatywnego wpływu epidemii na gospodarkę.

W sekcji B.3.2. Stawka ryczałtowe wprowadzono automatyczne oznaczanie kosztów pośrednich jako kategorii podlegających limitom COVID-19, jeśli wydatek oznaczony jest jako limitowany COVID-19 we wniosku o dofinansowanie.

Oznaczenie lub nieoznaczenie tego pola będzie miało wpływ na właściwą prezentację informacji w pliku PDF wniosku o dofinansowanie.

Wizualizacja:

Obraz 6. Automatyczne oznaczenie kosztów pośrednich jako kategorii podlegających limitom COVID-19 we wniosku o płatność ze względu na zaznaczenie tej opcji we wniosku o dofinansowanie.Obraz 6. Automatyczne oznaczenie kosztów pośrednich jako kategorii podlegających limitom COVID-19 we wniosku o płatność ze względu na zaznaczenie tej opcji we wniosku o dofinansowanie.

Obraz 7. Prezentacja danych w zakresie COVID-19 w ramach kosztów pośrednich w pliku PDF wniosku o płatność w zależności od wyboru dokonanego w aplikacji.Obraz 7. Prezentacja danych w zakresie COVID-19 w ramach kosztów pośrednich w pliku PDF wniosku o płatność w zależności od wyboru dokonanego w aplikacji.


4. Nowa walidacja blokująca możliwość uzupełnienia WND rozliczanego stawkami jednostkowymi bez wyboru stawek

Jeżeli podczas uzupełniania WND beneficjent:

 • w sekcji C.2. ZAKRES FINANSOWY wybrał "Stawki jednostkowe" - "Tak",
  a jednocześnie
 • w sekcji C.2.2 Wydatki rozliczane ryczałtem - stawki jednostkowe nie wprowadził żadnej stawki jednostkowej,

to w części Podsumowanie pojawi się komunikat blokujący możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie.

Treść komunikatu:

Błąd: W sekcji C.2. ZAKRES FINANSOWY oznaczono: "Stawki jednostkowe" - "Tak" - niemniej nie wybrano w sekcji C.2.2 Wydatki rozliczane ryczałtem - stawki jednostkowe żadnej stawki jednostkowej. Zachodzi konieczność wyboru stawki jednostkowej (zgodnie z regulaminem naboru) lub zmianę oznaczenia na "Nie".

Wizualizacja:

Obraz 8. Sytuacja, gdy w sekcji C.2. ZAKRES FINANSOWY wybrano „Stawki jednostkowe – Tak”, a w sekcji C.2.2 Wydatki rozliczane ryczałtem - stawki jednostkowe nie dodano ani jednej pozycji.Obraz 8. Sytuacja, gdy w sekcji C.2. ZAKRES FINANSOWY wybrano „Stawki jednostkowe – Tak”, a w sekcji C.2.2 Wydatki rozliczane ryczałtem - stawki jednostkowe nie dodano ani jednej pozycji.

Obraz 9. Komunikat blokujący możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie w opisywanym przypadku.Obraz 9. Komunikat blokujący możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie w opisywanym przypadku.


5. Zmiana nazwy pola w części “Uprawnienia do projektów” w module „Zarządzaj użytkownikami przypisanymi do profilu”

W sekcji „Uprawnienia do projektów”, aby uniknąć błędnej interpretacji nadawanych uprawnień, zmieniono nazwę pola „Kontrole Załączniki” na „Kontrole i załączniki do kontroli”.

Obraz 10. Aktualna nazwa pola uprawnień w sekcji “Uprawnienia do projektów”.Obraz 10. Aktualna nazwa pola uprawnień w sekcji “Uprawnienia do projektów”.


6. Aktualizacja wniosku o płatność do najnowszej wersji wniosku o dofinansowanie - wprowadzenie alertu ostrzegawczego

Dodano komunikat ostrzegający przed utratą danych podczas aktualizacji WNP do najnowszej wersji WND. W przypadku możliwości aktualizacji wniosku o płatność pojawi się komunikat zawierający zasady i zagrożenia takiej czynności:

Istnieje nowa wersja Wniosku o dofinansowanie powiązana z najnowszym aneksem.
Czy chcesz do niej zaktualizować?

UWAGA! Będzie się to wiązało z możliwością utraty wprowadzonych danych i załadowaniem nowych danych z WND o numerze WND-RPSL.11.01.01-24-0068/17-004

  Dodanie, usunięcie lub zmiana nazwy zadania spowoduje utratę danych związanych z zadaniami (np. B.1. Wydatki rzeczywiście poniesione)

  Usunięcie kosztu lub zmiana sygnatury kosztu z zadania spowoduje utratę powiązań z tym kosztem w WNP (np. pozycje w dokumentach B.1. Wydatki rzeczywiście poniesione)

  Dodanie, usunięcie lub edycja danych partnera spowoduje utratę danych wskaźników oraz utratę powiązań z partnerami w WNP (np. A.5. Miejsce przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu)

  Usunięcie kryterium spowoduje utratę tego kryterium w WNP

Jeżeli wybierzemy opcję “Aktualizuj teraz do nowej wersji” pojawi się dodatkowe okno z komunikatem ostrzegawczym:

Uruchomiony mechanizm może we wskazanych przypadkach doprowadzić do nieodwracalnej utraty danych (m.in. w zakresie sekcji B.1. Wydatki rzeczywiście poniesione).
Czy na pewno chcesz dokonać aktualizacji danych w dokumencie?

Tak, mam świadomość zagrożenia utraty danych, aktualizuje dokument - po wyborze tej opcji aktualizacja przebiega zgodnie z założeniami - proszę wybrać klawisz „OK”

Nie, chce ponownie zapoznać się z zasadami aktualizacji dokumentu i zagrożeniami - proszę wybrać klawisz „Anuluj”

Wybranie opcji „OK” spowoduje aktualizację WNP. Wybór opcji „Anuluj” daje możliwość ponownego zapoznania się z zasadami i zagrożeniami w poprzedzającym komunikacie.

Wizualizacja:

Obraz 11. Widok informacji z zasadami i zagrożeniami w przypadku aktualizacji WNP do nowej wersji WND.Obraz 11. Widok informacji z zasadami i zagrożeniami w przypadku aktualizacji WNP do nowej wersji WND.

Obraz 12. Dodatkowe okno modalne wraz z operacją akceptacji bądź anulowania procesu aktualizacji.Obraz 12. Dodatkowe okno modalne wraz z operacją akceptacji bądź anulowania procesu aktualizacji.


7. Zmiana w plikach XLSX wykorzystywanych do aktualizacji WNP we wniosku o płatność

Do pliku z wydatkami WNP generowanego funkcją Import i Eksport XLSX została dodana stosowna kolumna z wydatkiem limitowanym COVID-19, celem zapewnienia kompleksowej możliwości uzupełnienia tej części dokumentu WNP za pomocą przedmiotowego mechanizmu.

Ważne! Ze względu na wprowadzenie nowej kategorii limitowanej nie ma możliwości aktualizacji WNP plikami, które zostały wygenerowane przed jej wprowadzeniem.

Wizualizacja:

Obraz 13. Funkcja Import i Eksport XLSX.Obraz 13. Funkcja Import i Eksport XLSX.

Obraz 14. Nowa kategoria limitowana w pliku xlsx.Obraz 14. Nowa kategoria limitowana w pliku xlsx.


8. Zwiększenie liczby znaków w polu "Numer umowy/kontraktu" w module „Rejestr kontraktów / umów / dokumentów księgowych”

Do 250 zwiększona została liczba znaków możliwych do wprowadzenia w polu Numer umowy / kontraktu w Rejestrze kontraktów / umów / dokumentów księgowych.

Wizualizacja:

Obraz 15. Pole Numer umowy/kontraktu z licznikiem pokazującym liczbę znaków, jaką można wprowadzić.Obraz 15. Pole Numer umowy/kontraktu z licznikiem pokazującym liczbę znaków, jaką można wprowadzić.


9. Usunięcie możliwości udzielenia błędnej odpowiedzi na pytanie dotyczące ryzyka nieosiągnięcia wskaźników w przypadku braku wskaźników

Jeżeli w WNP projektu nie ma wskaźników w sekcji:

 • F.1. Wskaźniki produktu i inne wskaźniki rzeczowe stosowane w celu monitorowania postępów
  lub
 • F.2. Wskaźniki rezultatu

nie będzie możliwości odpowiedzi na pytanie “Czy istnieje ryzyko nieosiągnięcia założonych wskaźników? TAK/NIE”, a w wygenerowanym PDF pojawi się odpowiedź „NIE DOTYCZY”.

 

Obraz 16. Brak możliwości wyboru odpowiedzi na pytanie “Czy istnieje ryzyko nieosiągnięcia założonych wskaźników? TAK/NIE” w przypadku braku wskaźników w sekcji F.2. Wskaźniki rezultatu.Obraz 16. Brak możliwości wyboru odpowiedzi na pytanie “Czy istnieje ryzyko nieosiągnięcia założonych wskaźników? TAK/NIE” w przypadku braku wskaźników w sekcji F.2. Wskaźniki rezultatu.

Obraz 17. Widok sekcji F.2. Wskaźniki rezultatu w wygenerowanym pliku PDF w przypadku braku wskaźników.Obraz 17. Widok sekcji F.2. Wskaźniki rezultatu w wygenerowanym pliku PDF w przypadku braku wskaźników.


Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś