Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Nowe funkcjonalności w Lokalnym Systemie Informatycznym 2014


2020-04-08 15:05

Zaktualizowaliśmy Lokalny System Informatyczny (LSI 2014) o nowe rozwiązania, które ułatwią pracę i sprawne rozliczanie projektów w systemie.


1. Zabezpieczenie możliwości wprowadzenia nakładających się czasów pracy dla jednego pracownika

Wprowadzając dane do modułu Personel Projektu w LSI 2014, system sprawdzi czy rejestrowany czas pracy pracownika nie pokrywa się z już wcześniej wprowadzonym w niniejszym lub innych projektach.

Opis mechanizmu:

System wyświetli w kalendarzu informację o nałożeniu się czasu pracy, jeżeli wprowadzane godziny pracy pokrywają się z czasem pracy tego samego pracownika na innym stanowisku, bądź z czasem pracy w innym projekcie. Komunikat będzie zawierał listę takich przypadków wraz ze wskazaniem, czy dotyczą one niniejszego projektu, czy też innego. Wskaże również okres, w którym przekroczenie występuje oraz liczbę nakładających się godzin.

Treść komunikatu:

Lista nałożeń czasu pracy dla tego stanowiska

Dla stanowiska Doradca wykryto nakładania się czasu pracy z innym stanowiskiem (3 konfliktów).

Jeśli przekroczenie wskazuje na:
- ten projekt - zweryfikuj poprawność danych w swoim projekcie i popraw je samodzielnie.
- inny projekt - skontaktuj się z opiekunem projektu celem wyjaśnienia konfliktów.

Ważne!
Komunikat nie blokuje możliwości zapisu wprowadzonych danych.

O nakładaniu się godzin informuje również czerwony symbol zegarka, który jest widoczny podczas wchodzenia do sekcji Personel projektu, a także w podsekcji Personel [osoby] i Personel projektu [stanowiska], wskazując miejsce występowania konfliktu.

Wizualizacja:

Obraz 1. Komunikat podczas zapisu nakładających się danych w module Personel projektu.Obraz 1. Komunikat podczas zapisu nakładających się danych w module Personel projektu.

Obraz 2. Symbol zegara obok stanowiska, gdzie nakładają się godziny czasu pracy. Klikając myszką w zegar wywołujemy komunikat z listą nakładających się godzin.Obraz 2. Symbol zegara obok stanowiska, gdzie nakładają się godziny czasu pracy. Klikając myszką w zegar wywołujemy komunikat z listą nakładających się godzin.

Obraz 3. Symbol zegara obok numeru PESEL dla którego istnieją stanowiska gdzie nakładają się godziny czasu pracy. Klikając myszką w zegar wywołujemy komunikat z listą stanowisk w tym konfliktowe stanowisko z nałożeniem czasu pracy.Obraz 3. Symbol zegara obok numeru PESEL dla którego istnieją stanowiska gdzie nakładają się godziny czasu pracy. Klikając myszką w zegar wywołujemy komunikat z listą stanowisk w tym konfliktowe stanowisko z nałożeniem czasu pracy.

Obraz 4. Symbol zegara obok zakładki Personel projektu wskazujący na nałożenie się godzin pracy dla któregoś z pracowników.Obraz 4. Symbol zegara obok zakładki Personel projektu wskazujący na nałożenie się godzin pracy dla któregoś z pracowników.


2. Kalkulator źródeł finansowania

Dodano w systemie LSI 2014 narzędzie, umożliwiające przeliczenia poprawności montażu dla podstawowych źródeł finansowania.

Mechanizm działania:

Kalkulator dla wybranego projektu znajduje się w sekcji Operacje w oknie Realizowane projekty.

Po wybraniu opcji Kalkulator źródeł finansowania pojawi się okno, gdzie w polu Podaj całkowitą kwotę wydatków kwalifikowalnych należy wprowadzić kwotę wydatków kwalifikowalnych, dla których chcemy policzyć montaż. Po wprowadzaniu kwoty system automatycznie przeliczy wartości w polach Wkład UE / Środki wspólnotowe / Środki unijne, Dysponenci budżetu państwa oraz Wkład własny. Przeliczenie zostanie wykonane zgodnie z maksymalnym poziomem dofinansowania, określonym w umowie o dofinansowanie, a który zostanie wyświetlony w oknie kalkulatora. Uzyskane wartości można skopiować pojedynczo lub wszystkie razem, używając klawiszy kopiowania wartości do schowka.

Uwaga!
Wyliczenia prezentowane w ramach kalkulatora mają charakter wyłącznie informacyjny i pomocniczy.

Wizualizacja:

Obraz 5. Miejsce uruchomienia kalkulatora: okno Realizowane projekty/Operacje/Kalkulator źródeł finansowania.Obraz 5. Miejsce uruchomienia kalkulatora: okno Realizowane projekty/Operacje/Kalkulator źródeł finansowania.

Obraz 6. Okno modalne kalkulatora z zaznaczonym poziomem dofinansowania i oknem, gdzie wprowadzamy kwotę wydatków kwalifikowalnych, dla której chcemy przeliczyć montaż.Obraz 6. Okno modalne kalkulatora z zaznaczonym poziomem dofinansowania i oknem, gdzie wprowadzamy kwotę wydatków kwalifikowalnych, dla której chcemy przeliczyć montaż.


3. Ostrzeżenie o błędnym powiązaniu wydatku z zadaniem

Mechanizm działania:

Jeżeli we wniosku o płatność (WNP) w ramach zadania zostanie wskazany wydatek, który we wniosku o dofinansowanie (WND) jest wskazany w innym zadaniu (na przykład w zadaniu 2 wskazano wydatek z zadania 1), to system LSI 2014 w sekcji Podsumowanie wyświetli komunikat ostrzegający, który nie blokuje możliwości złożenia WNP. Treść komunikatu:

UWAGA ! W ramach wykazanych w Sekcji B.1. Wydatki rzeczywiście poniesione w poszczególnych zadaniach kosztów wskazano powiązania z kosztami z wniosku o dofinansowanie z innych zadań. Takich rozbieżnych powiązań zidentyfikowano 1, a jednym z nich jest: (Zadanie: zadanie 2 Koszt: wydatek 1). Należy pamiętać, iż zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie Beneficjent może dokonać przesunięć w budżecie projektu określonym w WND do 10% wartości w odniesieniu do zadania, z którego przesuwane są środki jak do zadania, na które przesuwane są środki przy określonych warunkach. Konieczna jest weryfikacja powiązania we wskazanym zakresie, a w przypadkach uzasadnionych kontakt Opiekunem projektu.

W komunikacie system wskaże przypadki wystąpienia tego typu wydatków, liczbę takich powiązań oraz jeden przykład ze wskazaniem zadania oraz odpowiedniego kosztu.

Wizualizacja:

Obraz 7. Komunikat w podsumowaniu WNP informujący o użyciu w zadaniu 2 wydatku z innego zadania oraz liczby rozbieżnych powiązań.Obraz 7. Komunikat w podsumowaniu WNP informujący o użyciu w zadaniu 2 wydatku z innego zadania oraz liczby rozbieżnych powiązań.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś