Przejdź do treści głównej

Nowe badanie ewaluacyjne w ramach RPO WSL 2014-2020


2016-01-04 14:07

Analiza zapotrzebowania na „białe i zielone miejsca pracy” w województwie śląskim oraz wskazanie branż kreujących miejsca pracy w odniesieniu do wsparcia oferowanego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

Głównym celem badania było stworzenie zestawu rekomendacji dotyczących kryteriów wyboru projektów wraz z zaproponowaniem przykładowych zapisów kryteriów przyczyniających się do wyboru projektów mających wpływ na wzrost aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia w zakresie „białych i „zielonych miejsc pracy” oraz mających wpływ na poprawę kompetencji i kwalifikacji kadr pracowniczych przedsiębiorstw działających w branżach o największym potencjale do kreowania miejsc pracy.

Cel został osiągnięty poprzez następujące cele szczegółowe:
1. Określenie / ocena zakresu i potrzeb wsparcia dotyczącego tworzenia „białych i zielonych miejsc pracy” w województwie śląskim w ramach RPO WSL na lata 2014-2020,
2. Określenie branż posiadających największy potencjał do tworzenia miejsc pracy w województwie śląskim koniecznych do wsparcia w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

Wykonawca badania zaprezentował wnioski i rekomendacje dotyczące kryteriów wyboru projektów w ramach następujących priorytetów inwestycyjnych:
⇒ PI 8i - Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników,
⇒ PI 8iii – Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro -, małych i średnich przedsiębiorstw,
⇒ PI 8v - Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian.

Ewaluacja została zrealizowana przez firmę Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego Badania i Szkolenia Ewa Joachimczak z siedzibą w Kazimierzu Biskupim w okresie od października do grudnia 2015r.

Prezentacja wyników badania

Raport końcowy - Analiza zapotrzebowania na _białe i zielone miejsca pracy_ w województwie śląskim oraz wskazanie branż kreujących miejsca pracy

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś