Przejdź do treści głównej

Nowa wersja Instrukcji wypełniania Wniosku o dofinansowanie w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS


2018-08-10 08:25

Od sierpnia 2018 r. beneficjenci, którzy realizują projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, powinni stosować znowelizowaną wersję „Instrukcji wypełniania Wniosku o dofinansowanie w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS”.

Okładka Instrukcji wypełniania Wniosku o dofinansowanie

Ze względu na przyjęte standardy dostępności (nowelizacja „Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”) wprowadziliśmy zmiany w Lokalnym Systemie Informatycznym 2014 w zakresie wzoru wniosku o dofinansowanie:

  • do 3000 wzrosła liczba znaków w polu B.10. „Jaki wpływ ma projekt na zapobieganie dyskryminacji?”. Ponadto system każdorazowo generuje odpowiedź „pozytywny” , co wymaga uzasadnienia;
  • w polu B.10. „Jaki wpływ ma projekt na zrównoważony rozwój?” należy obligatoryjnie uzasadnić wybór opcji „neutralny”. 

Dodatkowo w ramach wniosku o dofinansowanie udostępniliśmy nową funkcjonalność polegającą na:

  • eksporcie wprowadzonych danych w zakresie części C.1. oraz C.2. do pliku xlsx;
  • edycji danych w zakresie części C.1. oraz C.2 poprzez plik xlsx, a następnie ich aktualizacji poprzez wczytanie pliku z odpowiednich miejsc LSI2014.

Mechanizm importu / eksportu wprowadzimy pilotażowo u kolejnych beneficjentów. O działaniu mechanizmu u wszystkich beneficjentów poinformujemy poprzez stronę internetową.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią nowej instrukcji na stronie internetowej w dziale: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś