Przejdź do treści głównej

Nieprawidłowość w projektach


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2016-03-11 08:28

Instytucja Zarządzająca przypomina, iż zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązany jest do realizacji projektu zgodnie z przepisami krajowymi i unijnymi.
Art. 2 pkt 36 rozporządzenia ogólnego (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.) wskazuje, iż poprzez nieprawidłowość należy rozumieć każde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem.

Powyższe oznacza, że w projektach nieprawidłowość będzie występować zawsze gdy zaistnieją jednocześnie trzy poniżej wskazane przesłanki:
a) naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa
unijnego,
b) działanie lub zaniechanie podmiotu gospodarczego oraz
c) realna albo potencjalna szkoda dla budżetu UE, polegająca na finansowaniu ze środków tego budżetu nieuzasadnionego wydatku.

Należy zatem stwierdzić, że przy łącznym spełnieniu wspomnianych przesłanek, każdy wydatek niekwalifikowalny spełnia podaną wyżej definicję nieprawidłowości.

Jednocześnie Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 przedstawiają sposoby postępowania z nieprawidłowościami w zależności od momentu ich stwierdzenia, tj.
a) przed podpisaniem umowy
b) przed zatwierdzeniem wniosku o płatność
c) po zatwierdzeniu wniosku o płatność

Instytucja Zarządzająca szczególną uwagę zwraca na opisany w ww. Wytycznych sposób odzyskiwania środków w przypadku nieprawidłowości stwierdzonych po zatwierdzeniu wniosku o płatność. Nieprawidłowości te będą bowiem wiązać się z koniecznością nałożenia korekty finansowej na wydatki w ramach projektu. Spowoduje to obniżenie całkowitej kwoty współfinansowania UE dla danego projektu o kwotę nałożonej korekty. Oznacza to tym samym obowiązek dokonania przez Beneficjentów zwrotu środków nieprawidłowo poniesionych (w odniesieniu do współfinansowania UE) wraz z odsetkami. Procedura odzyskiwania środków następuje zgodnie z art. 207 ustawy o finansach publicznych.

Dodatkowe informacje  znajdą Państwo w zakładce dotyczącej kontroli, nadużyć oraz nieprawidłowości.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś