Przejdź do treści głównej

Nabór wniosków w ramach podziałania 7.1.3 dotyczącego aktywizacji zawodowej


2020-12-28 15:58

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 28 grudnia 2020 r. ogłasza nabór wniosków na projekty aktywizacji zawodowej w konkursie nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-082/20 z działania 7.1 pn. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu i poddziałania 7.1.3 pn. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.


Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • w odniesieniu do typów operacji 1-3 – wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych);
 • w odniesieniu do typu operacji 4 – podmioty prowadzące agencje zatrudnienia oraz podmioty, o których mowa w art. 18c ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, po uzyskaniu akredytacji, o której mowa w art. 36 a ust. 4 pkt 2 wskazanej ustawy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy
  w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne);
 • instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji;
 • instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców jak i przedsiębiorców;
 • działania EURES związane z bezpośrednim świadczeniem usług pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES.

Dla kogo można realizować projekty?

Osoby powyżej 30. roku życia (od dnia 30. urodzin):

 • osoby bezrobotne, bierne zawodowo, zwłaszcza te znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:
  – osoby w wieku 50 lat i więcej;
  – kobiety;
  – osoby z niepełnosprawnościami;
  – osoby długotrwale bezrobotne;
  – osoby o niskich kwalifikacjach.
 • pozostałe grupy, zidentyfikowane w ramach RPO WSL 2014-2020, tj.:
  – reemigranci – do tej grupy zaliczani są również repatrianci;
  – imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia);
  – osoby ubogie pracujące;
  – osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;
  – osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Jaki jest termin składania wniosków?
Od 29 stycznia 2021 r. (od godz. 0:00:00) do 1 marca 2021 (do godz. 12:00:00).

Planowane rozstrzygnięcie konkursu:
Czerwiec 2021 r.

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: 6 273 772,05 zł


Już teraz przeczytaj więcej w ogłoszeniu o naborze i złóż wniosek!

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś