Przejdź do treści głównej

Nabór wniosków w ramach poddziałania 11.4.3 dotyczącego szkoleń językowych i komputerowych


2020-12-29 12:40

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór wniosków na projekty szkoleń językowych i komputerowych w konkursie nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-081/20 z działania 11.4 pn. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych i poddziałania 11.4.3 pn. Kształcenie ustawiczne - konkurs.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

• Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w obszarze umiejętności ICT i znajomości języków obcych.

• Programy walidacji i certyfikacji kompetencji uzyskanych poza projektem w zakresie TIK i języków obcych. 

Dla kogo można realizować projekty?

Osoby dorosłe pracujące, uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, należące do grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, w tym m. in.: osoby o niskich kwalifikacjach i osoby powyżej 50 roku życia. Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.

Jaki jest termin składania wniosków?

29 stycznia 2021 r. (od godz. 0:00:00) do dnia 1 marca 2021 r. (do godz. 12:00:00).

Planowane rozstrzygnięcie konkursu:

Czerwiec 2021.

Budżet naboru:

5 613 375,00 PLN.

Już teraz przeczytaj więcej w ogłoszeniu o naborze i złóż wniosek!Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś