Przejdź do treści głównej

Lokalny System Informatyczny - ważna informacja dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2016-06-17 14:17

Informujemy, że 10 czerwca 2016 roku w Lokalnym Systemie Informatycznym 2014 (LSI 2014) udostępniono Beneficjentom kolejne moduły, które obsługują:
1. Wniosek o płatność
2. PEFS
3. Bazę personelu projektu.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Beneficjent zobowiązany jest składać wnioski o płatność w wersji elektronicznej za pośrednictwem ePUAP/SEKAP sporządzone przy użyciu Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) 2014.

Mając na względzie czas w jakim udostępniono ww. moduły oraz różny etap realizacji projektów, Instytucja Zarządzająca przyjęła następujące założenia w zakresie poszczególnych modułów:

Wniosek o płatność:
1. Projekty, w ramach których nie doszło jeszcze do złożenia pierwszego wniosku o płatność – Beneficjenci tych projektów przedkładają pierwszy i kolejne wnioski o płatność z wykorzystaniem systemu LSI 2014.

2. Projekty, w ramach których złożony został pierwszy wniosek o płatność, ale nie został jeszcze zatwierdzony – Beneficjenci tych projektów będą zobowiązani do przedłożenia wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu LSI 2014, w terminie wynikającym z wezwania do uzupełnienia wniosku o płatność.

3. Projekty, w ramach których złożono pierwszy wniosek o płatność, który został zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą – Beneficjenci tych projektów zobowiązani są do przedłożenia zatwierdzonego wniosku o płatność przy użyciu LSI 2014 w terminie do 10 dni roboczych od dnia opublikowania niniejszej informacji.

4. Projekty, w ramach których złożono kilka wniosków o płatność, które zostały zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą - Beneficjenci tych projektów zobowiązani są do przedłożenia zatwierdzonych wniosków o płatność z zachowaniem kolejności ich wprowadzania (tj. kolejno 1, 2 … n) przy użyciu LSI 2014, przy założeniu że pierwszy wniosek o płatność składany jest w terminie 10 dni roboczych od opublikowania niniejszej informacji. Kolejne wnioski o płatność natomiast należy składać w LSI 2014 w terminie do 10 dni roboczych od dnia nadania poprzedniemu wnioskowi przez Instytucję Zarządzającą statusu „zatwierdzony” w LSI 2014.

5. Projekty, w ramach których złożono kilka wniosków o płatność, przy czym wśród nich występuje wniosek, który oczekuje na zatwierdzenie, a pozostałe są zatwierdzone - Beneficjenci tych projektów zobowiązani są do przedłożenia zatwierdzonych wniosków o płatność z zachowaniem, jak wyżej, kolejności ich wprowadzania przy użyciu LSI 2014, przy założeniu że pierwszy wniosek o płatność składany jest w terminie 10 dni roboczych od opublikowania niniejszej informacji., Kolejne wnioski o płatność natomiast należy przedkładać w LSI 2014-2020 w terminie do 10 dni roboczych od dnia nadania poprzedniemu wnioskowi przez Instytucję Zarządzającą statusu „zatwierdzony” w LSI 2014. W przypadku wniosku o płatność niezatwierdzonego, jego uzupełnienie nastąpi w formie (z wykorzystaniem LSI 2014lub poza systemem jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach tj. warunkujących terminowe przedłożenie wniosku o płatność)) i terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą w wezwaniu do uzupełnienia wniosku o płatność.

UWAGA!
Wnioski o płatność, które zostały zatwierdzone poza systemem LSI 2014, są wprowadzane przez Beneficjentów do LSI 2014, jedynie w zakresie wersji zatwierdzonej przez Instytucję Zarządzającą. Beneficjent nie wprowadza tych wersji wniosków o płatność, które wymagały uzupełnienia – czyli miały status „odrzucony”.

W przypadku projektów pozakonkursowych PUP realizowanych w ramach Działania 7.2 RPO WSL 2014-2020 poszczególne terminy ustalane są przez IP.

PEFS:
Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego uzupełnienia informacji o wszystkich uczestnikach projektu w LSI 2014 i przekazania w kolejnym wniosku o płatność, nie później jednak niż w końcowym wniosku o płatność.


Baza personelu projektu:
Moduł należy uzupełniać zgodnie ze stanem faktycznym na bieżąco.

Instytucja Zarządzająca informuje, że udostępniony w systemie LSI 2014 Harmonogram składania wniosków o płatność będzie podlegał dalszym modyfikacjom, tym samym Beneficjenci nadal przedkładają niniejszy formularz poza systemem LSI 2014 do czasu poinformowania przez Instytucję Zarządzającą o obowiązku przedkładania harmonogramów z wykorzystaniem systemu LSI 2014.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś