Przejdź do treści głównej

Listopad pełen nowych naborów


2017-10-27 12:00

Tego roku listopad w Śląskiem będzie obfitował w potężne opady nowych możliwości. Od 27 listopada można będzie składać wnioski w kolejnych naborach. Wsparcie uzyskają m.in. beneficjenci, których projekty zakładają wdrażanie programów zdrowotnych wspierających przeciwdziałanie chorobom, stanowiącym poważny problem regionu.

27 listopada 2017 r. otwieramy nabory w ramach poddziałań:

8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - konkurs nr: RPSL.08.03.02-IZ.01-24-206/17

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • wszystkie podmioty spełniające kryteria regulaminu konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • 4 typ projektu: Wdrażanie programów zdrowotnych  dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu.
  Regionalny program przeciwdziałania nadwadze, otyłości i cukrzycy w województwie śląskim na lata 2017-2020

9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT Subregionu Zachodniego - nr konkursu: RPSL.09.02.02-IZ.01-24-212/17

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • wszystkie podmioty spełniające kryteria regulaminu konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny wspierające proces deinstytucjonalizacji, w tym:

  1. tworzenie nowych placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, specjalistycznej i pracy podwórkowej, oferujących wsparcie dzienne dla dzieci i młodzieży; rozwijanie środowiskowych form opieki nad dziećmi i młodzieżą poprzez tworzenie nowych miejsc w funkcjonujących placówkach wsparcia dziennego lub rozszerzenie oferty wsparcia,
  2. wsparcie i rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej oraz podnoszenie jakości usług realizowanych w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, w tym kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, doskonalenie kompetencji osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą,
  3. wsparcie i rozwój form pracy z rodziną, asystentury rodzinnej, instytucji rodzin wspierających, pomocowych jako wspierających rodzinę w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;

 • działania na rzecz rozwoju usług świadczonych w mieszkaniach chronionych i wspomaganych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych wspierających proces ich integracji społecznej i zawodowej;

 • działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z uwzględnieniem priorytetyzacji w kierunku środowiskowej formuły świadczenia, w tym prowadzone w miejscu zamieszkania, obejmujące m.in.:

  1. tworzenie miejsc opieki w istniejących lub nowotworzonych ośrodkach zapewniających opiekę dzienną lub całodobową, w tym miejsc opieki krótkoterminowej w zastępstwie osób na co dzień opiekujących się osobami niesamodzielnymi,
  2. wsparcie opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi,
   w szczególności poprzez: kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne oraz wymianę doświadczeń dla opiekunów faktycznych, w tym m.in. zwiększające ich umiejętności
   w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi; poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki
   i odciążenia opiekunów faktycznych; sfinansowanie usługi asystenckiej lub opiekuńczej
   w celu umożliwienia opiekunom osób niesamodzielnych/z niepełnosprawnością podjęcie aktywności społecznej, zawodowej lub edukacyjnej,
  3. usługi dziennej opieki środowiskowej, w tym usługi świadczone przez opiekunów dla osób niesamodzielnych, asystentów osób niepełnosprawnych, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzką i inne formy samopomocowe,
  4. rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie, np. teleopieki, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) form samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii,
  5. usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych/z niepełnosprawnością (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków) – wyłącznie jako wsparcie uzupełniające projekty dotyczące usług asystenckich lub opiekuńczych;

 • działania w zakresie deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z kierunkami określonymi w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014-2020.

30 listopada 2017 r. otwieramy nabory w ramach poddziałań:

3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT Subregionu Centralnego - konkurs nr: RPSL.03.01.01-IZ.01-24-222/17

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • podmioty zarządzające inkubatorami przedsiębiorczości;
 • podmioty zarządzające akademickimi inkubatorami przedsiębiorczości;
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki sektora finansów publicznych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych wraz z możliwością ich promocji.

9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - ZIT Subregionu Centralnego - konkurs nr: RPSL.09.01.01-IZ.01-24-207/17

9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych - RIT Subregionu Południowego - konkurs nr: RPSL.09.01.02-IZ.01-24-208/17

9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych - RIT Subregionu Północnego - konkurs nr: RPSL.09.01.02-IZ.01-24-209/17

9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych - RIT Subregionu Zachodniego - konkurs nr: RPSL.09.01.02-IZ.01-24-210/17

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • wszystkie podmioty spełniające kryteria regulaminu konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • typ projektu: Programy na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności uwzględniające specyfikę terytorium i zamieszkujących je społeczności z uwzględnieniem działań:
  1. opartych o samopomoc i wolontariat,
  2. środowiskowych,
  3. prozatrudnieniowych,
  4. edukacyjnych.

9.2.5 Rozwój usług społecznych - konkurs nr: RPSL.09.02.05-IZ.01-24-211/17

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • wszystkie podmioty spełniające kryteria regulaminu konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • dwa typy projektów:
  • (typ 2 z SZOOP) Działania na rzecz rozwoju usług świadczonych  w mieszkaniach chronionych i wspomaganych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych wspierających proces ich integracji społecznej i zawodowej;

  • (typ 3 z SZOOP) Działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z uwzględnieniem priorytetyzacji w kierunku środowiskowej formuły, w tym prowadzone w miejscu zamieszkania, obejmujące m.in.:

  1. tworzenie miejsc opieki w istniejących lub nowotworzonych ośrodkach zapewniających opiekę dzienną lub całodobową, w tym miejsc opieki krótkoterminowej w zastępstwie osób na co dzień opiekujących się osobami niesamodzielnymi,
  2. wsparcie opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi, w szczególności poprzez: kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne oraz wymianę doświadczeń dla opiekunów faktycznych, w tym m.in. zwiększające ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi; poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych; sfinansowanie usługi asystenckiej lub opiekuńczej w celu umożliwienia opiekunom osób niesamodzielnych /z niepełnosprawnością podjęcie aktywności społecznej, zawodowej lub edukacyjnej,
  3. usługi dziennej opieki środowiskowej, w tym usługi świadczone przez opiekunów dla osób niesamodzielnych, asystentów osób niepełnosprawnych, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzką i inne formy samopomocowe,
  4. rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie, np. teleopieki, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) form samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii),
  5. usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych /z niepełnosprawnością (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków) – wyłącznie jako wsparcie uzupełniające projekty dotyczące usług asystenckich lub opiekuńczych.

10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Południowego - konkurs nr: RPSL.10.03.02-IZ.01-24-219/17

10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Północnego - konkurs nr: RPSL.10.03.02-IZ.01-24-220/17

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 • podmioty działające na zlecenie samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych;
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • organizacje pozarządowe;
 • jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej);
 • spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie;
 • instytucje kultury;
 • przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • rewitalizacja obszarów zdegradowanych, której celem jest zwiększona aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny.

11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs nr: RPSL.11.01.03-IZ.01-24-217/17

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • wszystkie podmioty spełniające kryteria regulaminu konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • niżej wskazany projektów:

  Programy zapewniania dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, zwiększające liczbę miejsc wychowania przedszkolnego oraz podnoszące jakość edukacji, obejmujące:

  1. utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego, w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej na terenie danej gminy/miasta, na których są tworzone w tym adaptacja oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i/lub doposażenie danej placówki w pomoce dydaktyczne,
  2. wydłużenie godzin pracy placówek wychowania przedszkolnego,
  3. podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  4. rozszerzenie ofert placówek wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz zajęcia na rzecz podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej.

11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs nr: RPSL.11.01.04-IZ.01-24-214/17

11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – OSI BYTOM - konkurs nr: RPSL.11.01.04-IZ.01-24-215/17

11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – OSI OBSZARY WIEJSKIE - konkurs nr: RPSL.11.01.04-IZ.01-24-216/17

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • wszystkie podmioty spełniające kryteria regulaminu konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów - celem interwencji EFS jest rozwijanie u uczniów i słuchaczy, w tym z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej), które stanowią fundament dla dalszego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności w ramach kształcenia przez całe życie.
 • tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu (w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami) – celem interwencji EFS jest podniesienie efektywności kształcenia uczniów lub słuchaczy w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki, w tym stworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.
 • realizacja kompleksowych programów wspomagających szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego – celem interwencji EFS jest przygotowanie szkół lub placówek systemu oświaty do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z uczniem z niepełnosprawnością oraz bezpośrednie wsparcie uczniów, którzy mają trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych bądź uczniów zdolnych. Wsparcie w powyższym zakresie ma na celu również przygotowanie szkół lub placówek systemu oświaty do realizacji działań ukierunkowanych na wspieranie rozwoju ucznia młodszego w procesie przekraczania tzw. progu szkolnego (edukacyjnego).
 • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów – celem interwencji EFS jest doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).

12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT Subregionu Centralnego - konkurs nr: RPSL.12.01.01-IZ.01-24-221/17

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji;
 • organizacje pozarządowe;
 • osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi przedszkola, odziały przedszkolne przy szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego;
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • przebudowę, budowę przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego wraz z zapewnieniem niezbędnego wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

22 grudnia 2017 r. otwieramy nabory w ramach poddziałania:

3.1.2 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT Subregionu Zachodniego - konkurs nr: RPSL.03.01.02-IZ.01-24-223/17

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • podmioty zarządzające inkubatorami przedsiębiorczości;
 • podmioty zarządzające akademickimi inkubatorami przedsiębiorczości;
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki sektora finansów publicznych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych wraz z możliwością ich promocji.
Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś