Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Komitet Monitorujacy 2014-2020


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2015-02-10 08:36

W związku z przyjęciem 18 grudnia 2014 roku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przez Komisję Europejską, IZ RPO WSL podjęła działania zmierzające do jego powołania.

Zgodnie z art. 47 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójność, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L346 z 20.12.2013 r.), zwanym dalej „rozporządzeniem ogólnym” w terminie do 3 miesięcy od daty zatwierdzenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 przez Komisję Europejską państwo członkowskie musi powołać KM RPO WSL.

Na podstawie art. 14 pkt. 2 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014. o zasadach realizacji programów (...), w przypadku regionalnych programów operacyjnych Komitet Monitorujący RPO powołuje Zarząd Województwa, jako Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym.

Kryteria, którymi powinny kierować się podmioty delegujące swoich przedstawicieli do KM RPO WSL 2014-2020, dotyczą doświadczenia w obszarze realizacji programów współfinansowanych środkami Unii Europejskiej lub dziedzinach będących bezpośrednio przedmiotem interwencji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 -2020. Ponadto rekomenduje się, aby kandydaci posiadali kompetencje miękkie, m.in. gotowość do ciągłego uczenia się i aktualizacji posiadanej wiedzy, umiejętność prowadzenia wystąpień publicznych i logicznego formułowania argumentów, umiejętność pozyskania informacji zwrotnych (opinii, stanowisk, rekomendacji) w kwestiach będących przedmiotem prac KM RPO WSL od środowisk, które reprezentuje. Ponadto, sugeruje się wskazywanie przedstawicieli i ich zastępców zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji (zgodnie z art. 7 „rozporządzenia ogólnego”).

Rolą Komitetu Monitorującego jest monitorowanie realizacji programu operacyjnego, w tym między innymi przegląd wdrażania Programu i postępów poczynionych na drodze do osiągania jego celów, rozpatrywanie i zatwierdzanie metodyki i kryteriów wyboru projektów oraz wszelkich propozycji Instytucji Zarządzającej dotyczących zmian Programu, przedstawianie uwag dotyczących wdrażania i ewaluacji RPO oraz monitorowanie działań podjętych w ich następstwie.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś