Przejdź do treści głównej

Kłobuck zadba o potrzeby uczniów i seniorów


2018-07-30 10:36

Burmistrz Kłobucka i marszałek województwa śląskiego podpisali umowy na realizację dwóch programów społecznych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gmina Kłobuck wykazuje się zrównoważonym podejściem do realizacji unijnych projektów społecznych  dbając o swą przyszłość, jednocześnie nie zapomina o swoich korzeniach. Powyższe przejawia się w dążeniu włodarzy gminy do zapewnienia odpowiedniego wsparcia zarówno uczniom kłobuckich szkół podstawowych, jak i najstarszym, niesamodzielnym mieszkańcom miasta.

Zawarcie umów o dofinansowanie z gminą Kłobuck

"Akademia eksperymentu w Gminie Kłobuck"

Przez najbliższe 2 lata, począwszy od 1 września 2018 r., 4 szkoły o najniższych wynikach edukacyjnych w skali regionu będą realizowały program dostosowawczy dla swoich uczniów.

Wsparciem zostanie objętych 431 uczniów i uczennic, uczęszczających do szkół podstawowych we wsiach Kamyk, Biała, Łobodno i Libidza w gminie miejsko-wiejskiej Kłobuck.

Badania i konsultacje założeń projektu wykazały, że aż 50% uczniów przejawia problemy z bieżącą nauką, wykazując brak systematyczności i motywacji do samodzielnej pracy. Najsłabsze wyniki uczniowie osiągają z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz językowych.

Program przewiduje realizację zajęć wyrównawczych i rozwijających dla tych uczniów i uczennic, którzy przejawiają oznaki społecznego niedostosowania oraz mają poważne problemy w nauce. Równolegle wsparcie otrzymają również jednostki osiągające ponadprzeciętne wyniki i charakteryzujące się szczególnymi uzdolnieniami. Zajęcia będą prowadzone w oparciu o metodę eksperymentów i doświadczeń z zakresy matematyki, przyrody i chemii.

Projekt z poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego, otrzymał dofinansowanie na ponad 800 tysięcy złotych.

"Anioł Stróż dla Seniora"

Projekt realizowany z poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych, zapewni wsparcie dla 20 najbardziej potrzebujących seniorów.

Program zakłada m.in. realizację sąsiedzkich usług opiekuńczych, systemu teleopieki i wsparcia faktycznych opiekunów. W ten sposób Kłobuck chce zbudować system skoordynowanej opieki senioralnej, który opierać się będzie zarówno na dostarczeniu seniorom narzędzi samopomocy, odciążaniu członków rodziny, którzy codziennie zajmują się swymi niesamodzielnymi bliskimi, jaki i aktywizacji lokalnych społeczności do udzielania wsparcia osobom starszym w bezpośrednim otoczeniu.

Wartość projektu przekracza 600 tysięcy złotych z czego ponad 500 tysięcy stanowi dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020.


Materiał filmowy

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś