Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Komisja Europejska mobilizuje wszystkie swoje zasoby w celu ochrony życia i źródeł utrzymania obywateli UE


2020-04-03 10:12

Komisja Europejska podejmuje kolejne, zdecydowane kroki w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19. Zaproponowano powstanie nowych instrumentów wsparcia i zaangażowanie wszystkich dostępnych funduszy strukturalnych w działania wymierzone w walkę z koronawirusem.

Inicjatywa SURE

SURE to nowy instrument solidarnosci Komisji, który ma złagodzić skutki ekonomiczne obecnej sytuacji, aby gospodarka UE mogła powrócić do normalnego funkcjonowania po pandemii.

SURE będzie wspierać systemy skróconego czasu pracy i podobne środki. Firmy będą mogły tymczasowo zmniejszyć liczbę godzin pracy lub całkowicie zawiesić pracę oraz skorzystać ze wsparcia dochodowego udzielanego przez państwo za nieprzepracowane godziny. Osoby samozatrudnione otrzymają dochody zastępcze w związku z obecną sytuacją kryzysową.

Cel:

 • utrzymanie zatrudnienia pracowników
 • i utrzymanie przedsiębiorstw na rynku.

Budżet: 100 mld euro.

Na co? Zapewnienie pracownikom dochodów i utrzymanie zatrudnienia w firmach, co ochroni wielu obywateli UE przed zwolnieniami i zapewni niezbędną stabilność gospodarki.

Dla kogo? Pożyczki będą opierać się na gwarancjach udzielonych przez państwa członkowskie i będą skierowane tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Wszystkie państwa członkowskie będą mogły skorzystać z tej możliwości, ale będzie ona miała szczególne znaczenie dla najbardziej dotkniętych kryzysem.

Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Mając na uwadze, że większość państw w Europie wprowadza ograniczenia kontaktów interpersonalnych w celu spowolnienia rozprzestrzeniania się wirusa, Fundusz zostanie zmodyfikowany tak, aby osoby, które są zależne od innych w zakresie zaspokajania najbardziej podstawowych potrzeb, nie zostały bez pomocy.

Cel: wprowadzenie bonów elektronicznych w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia, jak również możliwość zakupu wyposażenia ochronnego dla osób udzielających pomocy.

Wsparcie dla rybaków i rolników

Komisja zaproponuje wkrótce szereg środków mających na celu zapewnienie, aby rolnicy i inni beneficjenci mogli uzyskać wsparcie, jakiego potrzebują ze strony wspólnej polityki rolnej poprzez:

 • przyznanie większej ilości czasu na złożenie wniosków o wsparcie i ich rozpatrzenie przez administrację,
 • zwiększenie zaliczek na płatności bezpośrednie i płatności z tytułu rozwoju obszarów wiejskich
 • zapewnienie dodatkowej elastyczności w odniesieniu do kontroli na miejscu, aby zminimalizować potrzebę fizycznego kontaktu i zmniejszyć obciążenia administracyjne.

Bardziej elastycznie będą wykorzystywane również środki z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Państwa członkowskie będą mogły udzielać wsparcia:

 • rybakom w przypadku tymczasowego zaprzestania działalności połowowej;
 • rolnikom z sektora akwakultury w przypadku tymczasowego zawieszenia lub ograniczenia produkcji i w celu zapewnienia pomocy;
 • oraz organizacjom producentów zajmujących się czasowym składowaniem produktów rybołówstwa i akwakultury.

Wszystkie fundusze na walkę z kryzysem

Wszystkie niewykorzystane środki z trzech funduszy polityki spójności – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności – zostaną zaangażowane w przeciwdziałanie skutkom kryzysu w zakresie zdrowia publicznego.

Aby zagwarantować, że fundusze zostaną przekierowane tam, gdzie są najpilniej potrzebne:

 • możliwe będzie przekazywanie środków między funduszami, jak również między kategoriami regionów oraz między celami polityki;
 • zrezygnowano z wymogów dotyczących współfinansowania, ponieważ państwa członkowskie wykorzystują już wszystkie środki do walki z kryzysem;
 • zarządzanie zostanie uproszczone.

Instrument na rzecz wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych

Priorytetem instrumentu będą działania skierowane na ratowanie ludzkiego życia i zaspokojenie potrzeb systemów opieki zdrowotnej.

Komisja proponuje przeznaczyć wszystkie dostępne środki z budżetu UE na ten rok na zaspokojenie potrzeb europejskich systemów opieki zdrowotnej.

Cel:

 • zapewnienie zaopatrzenia w środki ochrony i aparaturę wspomagającą oddychanie;
 • możliwość przenoszenia pacjentów na obszary, na których istnieje więcej zasobów, a także z wysyłania personelu medycznego do miejsc najbardziej dotkniętych kryzysem;
 • wsparcie w zakresie masowego przeprowadzania testów, badań medycznych, wprowadzania nowych metod leczenia oraz produkcji, zakupu i dystrybucji szczepionek w całej UE.

Budżet: 3 mld euro, z czego 300 mln euro zostanie skierowane na RescEU1 w celu wsparcia wspólnych zapasów sprzętu.

Więcej informacji:

Więcej informacji na temat zmian w funkcjonowaniu Funduszy Europejskich i nowych instrumentów znajdziesz na stronie Komisji Europejskiej.

1RescEU - rezerwa zdolności na szczeblu unijnym, stworzona w celu zapewnienia pomocy w bardzo trudnych sytuacjach, w których wszystkie dostępne zdolności na szczeblu krajowym oraz zdolności państw członkowskich udostępnione w europejskiej puli ochrony ludności nie umożliwiają skutecznego reagowania na klęski żywiołowe i katastrofy spowodowane przez człowieka.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś