Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Informacja ws. dotacji celowej dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WSL współfinansowane z EFS wdrażane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego


2018-12-19 09:29

Przypominamy, że zgodnie z treścią § 3 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:
Zaliczki pochodzące z dotacji z budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego, niewydatkowane w ramach projektu, podlegają zwrotowi do budżetu z którego zostały wypłacone, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

Oznacza to, że beneficjent nie dokonuje zwrotu kwoty dotacji celowej niewydatkowanej i niezgłoszonej w związku z art. 181 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) w terminie do dnia 31 grudnia danego roku na rachunek Instytucji Zarządzającej (dalej IZ).

W stosunku do beneficjentów, którzy pomimo obowiązujących przepisów prawa, dokonają zwrotu niewykorzystanych z końcem roku środków na rachunek IZ, w zależności od zapisów umów o dofinansowanie, zostanie zastosowana następująca procedura:

  1. W przypadku umów o dofinansowanie uwzględniających zapisy mówiące wprost o konieczności dokonania zwrotu niewykorzystanych środków w terminie do 31 grudnia danego roku budżetowego, jak również zapisy wskazujące na konieczność dokonania zwrotów na podstawie przepisów ustawy o finansach i przepisów wydanych na jej podstawie - ponowne przekazanie dotacji celowej nastąpi na zasadach dotychczasowych, tj. pod warunkiem dostępności środków w kolejnym roku budżetowym bez konieczności ponownego wnioskowania.
  2. W przypadku umów o dofinansowanie uwzględniających znowelizowane zapisy w brzmieniu wynikającym z intencji przedmiotowego Rozporządzenia (Dz.U. z 2017r. poz. 2367), tj. dotyczące pozostawienia niewydatkowanych środków w dyspozycji beneficjenta z końcem roku budżetowego:
    1. zwrot dotacji celowej zostanie potraktowany jako rozliczenie przekazanej Państwu zaliczki. Tym samym w celu jej ponownego otrzymania od IZ koniecznym będzie zawnioskowanie o zwróconą kwotę poprzez złożenie wniosku o płatność zaliczkową;
    2. w celu wnioskowania do IZ o zwróconą przez Państwa kwotę koniecznym będzie zaktualizowanie harmonogramu płatności. Aktualizacja harmonogramu płatności powinna nastąpić przed złożeniem wniosku o płatność, w którym będą Państwo wnioskować o zwrócone środki.

W praktyce może to oznaczać konieczność angażowania środków własnych w ramach realizowanych projektów do czasu ponownego otrzymania środków od IZ.

Rekomendujemy, aby w realizowanych projektach nie dokonywać zwrotu niewydatkowanej dotacji na rachunek IZ do dnia 31 grudnia danego roku.
Takie działanie będzie miało korzystny wpływ na płynność finansową projektów.

!!!Należy pamiętać:
że zaliczki te podlegają zwrotowi do IZ nie później niż do dnia złożenia końcowego wniosku o płatność, tj. w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji projektu.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś