Przejdź do treści głównej

Informacja dla Beneficjentów RPO WSL 2007-2013 dotycząca podatku VAT


2016-10-04 15:03

Instytucja Zarządzająca
Informujemy, że 5 września 2016 r. przyjęta została ustawa o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego.

Beneficjenci, którzy spełniają przesłanki wskazane w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie prejudycjalnej C 276/14 i uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego I FPS 4/15, zgodnie zapisami art. 17 ust. 1 ww. ustawy nie są zobowiązani do zwrotu środków przeznaczonych na projekty, uzyskanych na realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego w takim zakresie, w jakim nastąpiła zmiana kwalifikowalności wydatku w części dotyczącej kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług finansowanej ze środków przeznaczonych na realizację projektów.

Warunkiem takiego postępowania jest brak wcześniejszego obniżenia przez Beneficjenta kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług, finansowaną ze środków przeznaczonych na realizacje projektów oraz złożenie oświadczenia (wzór znajduje się w załączniku nr 3 do ustawy). Oświadczenie składa się do naczelnika urzędu skarbowego oraz do Instytucji Zarządzającej w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia wejścia w życie ww. ustawy, tj. od 1 października 2016 r.

Ponadto, w przypadku złożenia ww. oświadczenia, Instytucja Zarządzająca zobowiązuje Beneficjentów do załączenia informacji wskazującej wartość podatku VAT możliwego do odzyskania w ramach projektu, wraz z metodologią wyliczenia oraz podziałem na wnioski o płatność, celem wskazania do Ministerstwa Finansów kwot, jakie winny zostać przejęte w poczet budżetu państwa.

Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Pan Dawid Wolny (tel. 32/77 40 266), email: dwolny@slaskie.pl

 

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś