Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027


Konkurs dotacji dla gmin na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji – III nabór wniosków
2017-03-13

Zarząd Województwa Śląskiego oraz Ministerstwo Rozwoju zapraszają do udziału w konkursie dotacji na działania wspierające gminy w procesie opracowywania lub aktualizowania programów rewitalizacji w ramach projektu „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”
Do pozyskania jest ok. 4,7 mln zł. Celem konkursu jest wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych. W przygotowaniu projektów bardzo ważne będzie zastosowanie mechanizmu partycypacji społecznej, czyli zaangażowanie społeczności lokalnych w tworzenie bądź aktualizację programów rewitalizacji.
W konkursie mogą brać udział gminy miejskie, miejsko-wiejskie lub wiejskie. Z udziału w konkursie wyłączone są gminy, które otrzymały dofinansowanie na realizację projektów dotyczących programów rewitalizacji w ramach konkursu „Modelowa rewitalizacja miast”.Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od 8 marca 2017 roku do dnia 10 kwietnia 2017 roku.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 21 czerwca 2017 roku.
Maksymalna wartość projektu jednego wnioskodawcy nie może przekraczać 200 000 zł, przy czym wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego finansowego, który stanowi 10% kosztów kwalifikowalnych projektu.
Projekt finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci.
Więcej informacji na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego:
http://rops-katowice.pl/category/konkurs-dotacji/


Aktualizacja „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”
2017-02-07

Informujemy, że Zarząd Województwa Śląskiego 31 stycznia 2017 r. przyjął aktualizację dokumentu „Zasady wsparcia rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”, który w szczególności opisuje procedurę oceny programów rewitalizacji przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL 2014-2020, a także regulamin wpisywania tychże Programów do Wykazu Programów Rewitalizacji Województwa Śląskiego. Zachęcamy do zapoznania się z przedmiotowym dokumentem.


Konkurs dotacji dla gmin na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji – II nabór wniosków
2016-06-08

Zarząd Województwa Śląskiego oraz Minister Rozwoju zapraszają do udziału w konkursie dotacji w ramach II naboru na działania wspierające gminy województwa śląskiego w procesie opracowywania lub aktualizowania programów rewitalizacji w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”.
Celem konkursu jest wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych poprzez pomoc w przygotowaniu programów rewitalizacji, stanowiących podstawę do ubiegania się o dotacje z funduszy europejskich przy realizacji projektów rewitalizacyjnych.
W konkursie mogą brać udział pojedyncze gminy miejskie, miejsko-wiejskie lub wiejskie. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony jest od dnia 8 czerwca 2016 roku do dnia 8 lipca 2016 roku. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 30 września 2016 roku. Maksymalna wartość projektu jednego Wnioskodawcy nie może przekraczać 200 000,00 zł, przy czym Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego finansowego, który stanowi 10 % kosztów kwalifikowalnych projektu.
Projekt finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci.

Więcej informacji na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego:
http://rops-katowice.pl/category/konkurs-dotacji/


Uruchomienie procedury oceny programów rewitalizacji 
2016-02-01

Informujemy, że Zarząd Województwa Śląskiego z końcem grudnia 2015 r. przyjął dokument „Zasady wsparcia rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”. Dokument ten stanowi punkt wyjścia do uruchomienia procedury oceny programów rewitalizacji (PR).
Dlatego zwracamy się do wszystkich gmin, które już wcześniej opracowały swoje Programy Rewitalizacji i w związku z tym nie planują wziąć udziału w konkursie dotacji dla gmin województwa śląskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji, aby przekazały swoje dokumenty do Urzędu Marszałkowskiego. Umożliwi to Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2014-2020 dokonanie wymaganej weryfikacji tych Programów pod kątem cech i elementów określonych w Wytycznych Ministerstwa Rozwoju, jak i weryfikacji pod względem wymagań wynikających wprost z Programu Regionalnego.
Procedura składania
Dopuszczamy złożenie dokumentu przyjętego już przez Radę Gminy bądź projektu PR planowanego do przyjęcia.
W celu poprawnego złożenia PR do Urzędu Marszałkowskiego należy skorzystać z :
-  Platformy SEKAP (Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej), dostępnej pod adresem www.sekap.pl;
-  ze skrzynki podawczej e-PUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej), dostępnej pod adresem www.epuap.gov.pl.

W tytule/temacie dokumentu należy wpisać: „Ocena programu rewitalizacji gminy…. – Wydział Rozwoju Regionalnego”.


Ważne!
PR należy podpisać za pomocą: bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem, certyfikatu CC SEKAP lub profilu zaufanego e-PUAP.
Dokumenty przesłane w inny sposób niż opisany powyżej nie będą rozpatrywane.

Przydatne linki poniżej.


Linki zewnętrzne
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś