Przejdź do treści głównej

Przedłużenie ankiety dla gmin: Wsparcie rewitalizacji miast i gmin województwa śląskiego
2020-06-01

Ze względu na epidemię COVID-19 oraz utrudnienia w działalności niektórych instytucji przedłużyliśmy możliwość wypełniania przez gminy ankiety monitoringowej, dotyczącej działań rewitalizacyjnych, do 14 czerwca 2020 roku.

Cel ankiety

Celem ankiety jest rozpoznanie potrzeb szkoleniowych i doradczych gmin w obszarze rewitalizacji.

Wyniki przyczynią się do skuteczniejszej realizacji zadania „Śląskie Programy Rewitalizacji Szkolenia” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Przedsięwzięcie „Śląskie Programy Rewitalizacji” zostanie zrealizowane w latach 2020-2021 w celu wzmocnienia zdolności samorządów do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, zwłaszcza w zakresie:

  • dostępności w rewitalizacji,
  • zarządzania,
  • włączenia społecznego,
  • wykorzystania narzędzi ustawowych,
  • jak również wypracowania i wdrożenia systemu monitorowania rewitalizacji w gminach i na poziomie regionów.

Dla kogo?

Ankieta skierowana jest do pracowników gmin w województwie śląskim zajmujących się rewitalizacją.

Termin

Ankieta będzie aktywna do 14 czerwca 2020 r.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres e-mail: rewitalizacja@slaskie.pl.
Wszelkie informacje o projekcie będą zamieszczane na stronie www.rpo.slaskie.pl w zakładce REWITALIZACJA.

ankieta rewitalizacyjna monitoring

Bardzo dziękujemy za wypełnienie ankiety!


Ankieta dla gmin: Wsparcie rewitalizacji miast i gmin województwa śląskiego
2020-04-28

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przystąpił do realizacji zadania „ŚLĄSKIE PROGRAMY REWITALIZACJI SZKOLENIA” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Przedsięwzięcie będzie wdrażane w latach 2020-2021. Jego celem jest wzmocnienie zdolności samorządów do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, zwłaszcza w zakresie dostępności w rewitalizacji, zarządzania, włączenia społecznego, wykorzystania narzędzi ustawowych, jak również wypracowanie i wdrożenie systemu monitorowania rewitalizacji w gminach i na poziomie regionów.

Projekt będzie realizowany przez Zespół ds. rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przy wsparciu ekspertów zewnętrznych.

W związku z powyższym, prosimy o wypełnienie ankiety skierowanej do gmin, która dotyczy monitoringu działań rewitalizacyjnych w gminach województwa śląskiego. Informacje z ankiety pozwolą nam lepiej przygotować się do współpracy z Państwem oraz udzielić wsparcia szkoleniowego i doradczego zgodnego z Państwa potrzebami i oczekiwaniami.

Jednocześnie informujemy, iż realizacja projektu będzie przebiegała z uwzględnieniem bieżącej sytuacji epidemiologicznej związanej z COVID-19.

Dla kogo
Ankieta skierowana jest do pracowników gmin w województwie śląskim zajmujących się rewitalizacją.

Termin
Ankieta będzie aktywna do 31 maja 2020 r.

Kontakt
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres e-mail: rewitalizacja@slaskie.pl.
Wszelkie informacje o projekcie będą zamieszczane na stronie www.rpo.slaskie.pl w zakładce REWITALIZACJA.

ankieta rewitalizacyjna monitoring

Bardzo dziękujemy za wypełnienie ankiety!


Śląskie Programy Rewitalizacji – szkolenia
2020-02-10

16 grudnia 2019 r. została podpisana umowa pomiędzy Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej a Województwem Śląskim, która  zakłada wsparcie Urzędu Marszałkowskiego w zakresie wzmacniania zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych.

Tematyka szkoleń
W ramach umowy realizowany będzie projekt "Śląskie Programy Rewitalizacji – szkolenia". W ramach projektu w latach 2020-2021 zostaną przeprowadzone szkolenia, warsztaty oraz podróże studyjne w 4 modułach:

  • dostępność w rewitalizacji;
  • zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji;
  • wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji;
  • monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych.

Dla kogo
Adresatem spotkań są przedstawiciele gmin, których programy rewitalizacji ujęte są w wykazie programów rewitalizacji oraz gmin, które zadeklarują realizację działań rewitalizacyjnych w przyszłości.

Gdzie po informacje
Serdecznie zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej, na której wkrótce pojawią się szczegółowe informacje dotyczące zarówno możliwości skorzystania ze wsparcia, jak również inne cenne informacje istotne z punktu widzenia prowadzenia działań rewitalizacyjnych w gminach.

Kontakt
Wszelkie pytania dotyczące projektu prosimy przesyłać na adres rewitalizacja@slaskie.pl


Ankieta dla gmin: Badanie potrzeb wsparcia doradczego w procesie rewitalizacji
2019-07-15

Zwracamy się do pracowników gmin zajmujących się rewitalizacją z prośbą o wypełnienie ankiety, która pozwoli nam przygotować pomocne Państwu szkolenia oraz doradztwo.

Ponieważ rewitalizacja jest jednym z kluczowych elementów obecnej perspektywy finansowej, chcemy przygotować dla Państwa wsparcie, które idealnie będzie odpowiadało na Wasze potrzeby i pomoże w aktualizacji lub opracowywaniu programów rewitalizacji. W tym celu niezbędne jest uzyskanie odpowiedzi na kilka kluczowych zagadnień. Wystarczą zaledwie 3 minuty, by odpowiedzieć na 5 pytań.

Dla kogo
Ankieta skierowana jest do pracowników gmin w województwie śląskim zajmujących się rewitalizacją.

Termin
Ankieta będzie aktywna do 26 lipca 2019 r., a jej wypełnienie zajmie około 3 minut (tylko 5 pytań).

Kontakt
W razie jakichkolwiek pytań proszę kontaktować się z Panią Katarzyną Dramską, Koordynatorem Zespołu ds. rewitalizacji, pod numerem telefonu (32) 77-99-134.

ankieta rewitalizacyjna

Bardzo dziękujemy za wypełnienie ankiety!


Konkurs dotacji dla gmin na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji – III nabór wniosków
2017-03-13

Zarząd Województwa Śląskiego oraz Ministerstwo Rozwoju zapraszają do udziału w konkursie dotacji na działania wspierające gminy w procesie opracowywania lub aktualizowania programów rewitalizacji w ramach projektu „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”
Do pozyskania jest ok. 4,7 mln zł. Celem konkursu jest wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych. W przygotowaniu projektów bardzo ważne będzie zastosowanie mechanizmu partycypacji społecznej, czyli zaangażowanie społeczności lokalnych w tworzenie bądź aktualizację programów rewitalizacji.
W konkursie mogą brać udział gminy miejskie, miejsko-wiejskie lub wiejskie. Z udziału w konkursie wyłączone są gminy, które otrzymały dofinansowanie na realizację projektów dotyczących programów rewitalizacji w ramach konkursu „Modelowa rewitalizacja miast”.Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od 8 marca 2017 roku do dnia 10 kwietnia 2017 roku.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 21 czerwca 2017 roku.
Maksymalna wartość projektu jednego wnioskodawcy nie może przekraczać 200 000 zł, przy czym wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego finansowego, który stanowi 10% kosztów kwalifikowalnych projektu.
Projekt finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci.
Więcej informacji na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego:
http://rops-katowice.pl/category/konkurs-dotacji/


Aktualizacja „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”
2017-02-07

Informujemy, że Zarząd Województwa Śląskiego 31 stycznia 2017 r. przyjął aktualizację dokumentu „Zasady wsparcia rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”, który w szczególności opisuje procedurę oceny programów rewitalizacji przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL 2014-2020, a także regulamin wpisywania tychże Programów do Wykazu Programów Rewitalizacji Województwa Śląskiego. Zachęcamy do zapoznania się z przedmiotowym dokumentem.


Konkurs dotacji dla gmin na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji – II nabór wniosków
2016-06-08

Zarząd Województwa Śląskiego oraz Minister Rozwoju zapraszają do udziału w konkursie dotacji w ramach II naboru na działania wspierające gminy województwa śląskiego w procesie opracowywania lub aktualizowania programów rewitalizacji w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”.
Celem konkursu jest wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych poprzez pomoc w przygotowaniu programów rewitalizacji, stanowiących podstawę do ubiegania się o dotacje z funduszy europejskich przy realizacji projektów rewitalizacyjnych.
W konkursie mogą brać udział pojedyncze gminy miejskie, miejsko-wiejskie lub wiejskie. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony jest od dnia 8 czerwca 2016 roku do dnia 8 lipca 2016 roku. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 30 września 2016 roku. Maksymalna wartość projektu jednego Wnioskodawcy nie może przekraczać 200 000,00 zł, przy czym Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego finansowego, który stanowi 10 % kosztów kwalifikowalnych projektu.
Projekt finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci.

Więcej informacji na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego:
http://rops-katowice.pl/category/konkurs-dotacji/


Uruchomienie procedury oceny programów rewitalizacji 
2016-02-01

Informujemy, że Zarząd Województwa Śląskiego z końcem grudnia 2015 r. przyjął dokument „Zasady wsparcia rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”. Dokument ten stanowi punkt wyjścia do uruchomienia procedury oceny programów rewitalizacji (PR).
Dlatego zwracamy się do wszystkich gmin, które już wcześniej opracowały swoje Programy Rewitalizacji i w związku z tym nie planują wziąć udziału w konkursie dotacji dla gmin województwa śląskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji, aby przekazały swoje dokumenty do Urzędu Marszałkowskiego. Umożliwi to Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2014-2020 dokonanie wymaganej weryfikacji tych Programów pod kątem cech i elementów określonych w Wytycznych Ministerstwa Rozwoju, jak i weryfikacji pod względem wymagań wynikających wprost z Programu Regionalnego.
Procedura składania
Dopuszczamy złożenie dokumentu przyjętego już przez Radę Gminy bądź projektu PR planowanego do przyjęcia.
W celu poprawnego złożenia PR do Urzędu Marszałkowskiego należy skorzystać z :
-  Platformy SEKAP (Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej), dostępnej pod adresem www.sekap.pl;
-  ze skrzynki podawczej e-PUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej), dostępnej pod adresem www.epuap.gov.pl.

W tytule/temacie dokumentu należy wpisać: „Ocena programu rewitalizacji gminy…. – Wydział Rozwoju Regionalnego”.


Ważne!
PR należy podpisać za pomocą: bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem, certyfikatu CC SEKAP lub profilu zaufanego e-PUAP.
Dokumenty przesłane w inny sposób niż opisany powyżej nie będą rozpatrywane.

Przydatne linki poniżej.


Linki zewnętrzne
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś