Przejdź do treści głównej

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie na 2017 rok


2016-12-02 14:32

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Śląskiego przyjął harmonogram naborów projektów na rok 2017 dla Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

W 2017 roku nabory projektów, dla których przewidziana jest ścieżka konkursowa, angażują kwotę ponad 620 mln euro (tj. ok. 2,5 mld zł).

Są to nabory prowadzone zarówno w trybie otwartych konkursów dla wnioskodawców z całego regionu (ponad 400 mln euro), jak również planowane odrębnie dla poszczególnych subregionów w ramach zintegrowanych inwestycji ZIT/RIT (ponad 200 mln euro).

Spośród 56 zaplanowanych konkursów, aż 46 będzie nakierowanych na subregiony. W ich planowaniu uczestniczą podmioty reprezentujące lokalne samorządy (związki ZIT/RIT). Najwięcej, bo aż 18 konkursów zaplanował Subregion Centralny, przeznaczając kwotę ponad 158 mln euro. Subregion Zachodni zaplanował 12 naborów na kwotę ponad 23,2 mln euro, Południowy – 10 naborów na kwotę prawie 15 mln euro i Północny – 8 naborów na ok. 11 mln euro.

Należy przy tym zaznaczyć, że alokacja na cały okres wdrażania dla poszczególnych subregionów (poza centralnym) jest na bardzo zbliżonym poziomie (ok. 105 mln euro).

W 2017 roku największa kwota w harmonogramie jest przewidziana na konkursy z obszaru wsparcia gospodarki niskoemisyjnej, tj. ponad 155,3 mln euro. Kolejna pod względem wielkości kwota, czyli ok. 80 mln euro, będzie zaangażowana w nabory projektów z obszaru innowacyjności w przedsiębiorstwach oraz przeznaczona na profesjonalizację usług świadczonych dla przedsiębiorców przez instytucje otoczenia biznesu.

Kwoty na podobnym poziomie (ponad 70 mln euro) zostaną zaangażowane w nabory projektów z obszaru gospodarki społecznej i działań służących włączeniu społecznemu grup defaworyzowanych, inwestycji środowiskowych – szczególnie gospodarki odpadami i wodno-ściekowej, jak również projektów dotyczących rewitalizacji terenów zdegradowanych oraz zdrowia.

Informujemy, że zaplanowane nabory mogą w ciągu roku ulec pewnym modyfikacjom. Jednak konstrukcja harmonogramu zapewnia sprawne wdrażanie RPO WSL, zgodnie z przyjętymi założeniami.


Linki zewnętrzne
Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś