Przejdź do treści głównej

Gwarantowane 90 milionów dla jednostek naukowo–badawczych!


2018-04-04 13:21

Konkurs dla jednostek naukowych z działania 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza.

W ramach RPO WSL 2014-2020 na finansowanie kluczowej infrastruktury badawczej pozostaje do rozdysponowania blisko 90 milionów złotych w konkursie planowanym na czwarty kwartał 2018 roku.

Warunki udziału:

Projekty jednostek naukowych z zakresu infrastruktury muszą w pierwszej kolejności uzyskać pozytywną opinię:

 1. ministra właściwego ds. nauki i szkolnictwa wyższego,
 2. ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.

Następnie projekty muszą znaleźć się na liście przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym.

W związku z powyższym rozpoczynamy prace nad aktualizacją listy przedsięwzięć (ujętych w załączniku 5b Kontraktu Terytorialnego) poprzez nabór nowych projektów.

Podstawowe informacje o konkursie:

 • cel szczegółowy: zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej poprzez realizację projektów dofinansowanych w ramach działania 1.1,

 • typy projektów przewidziane do realizacji: budowa i wyposażenie w aparaturę naukowo-badawczą kluczowej infrastruktury badawczej, służącej realizacji badań naukowych zgodnych z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami,

 • projekty dofinansowane będą w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 • maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych: 80%, w tym zgodnie z zasadami pomocy publicznej:
  dla części gospodarczej : intensywność udzielanej pomocy publicznej i pomocy de minimis wynosi maksymalnie 50%,
  dla części niegospodarczej: 100%,
 • wnioskodawcy powinni przedstawić dokumenty potwierdzające zabezpieczenie środków na pokrycie minimum wkładu własnego do kosztów kwalifikowanych (zgodnie z wymogami określonymi w regulaminie konkursu).

 • przedsięwzięcia powinny:
  charakteryzować się możliwie wysokim stopniem współfinansowania ze źródeł prywatnych,
  być projektami z zakresu infrastruktury B+R po uzgodnieniu ze stroną rządową (znajduje się w Kontrakcie Terytorialnym zał. nr 5b),
  być projektami wpisującymi się w Regionalną Strategię Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 i służącymi pracom badawczo-rozwojowym w obszarze regionalnych inteligentnych specjalizacji: energetyka, medycyna, technologie informacyjne i komunikacyjne, zielona gospodarka, przemysły wschodzące.

Kiedy i gdzie?

Fiszki projektowe opracowane na podstawie załączonego formularza należy przesłać najpóźniej do dnia 30 kwietnia br.

 • pocztą tradycyjną na adres:

  Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
  Wydział Rozwoju Regionalnego
  ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

 • elektronicznie na adres e-mailowy:
  katarzyna.zabka@slaskie.pl.
Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś