Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Europejska Inicjatywa Miejska – zaproszenie do składania wniosków


2022-10-14 12:52

Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie w naborze Europejskiej Inicjatywy Miejskiej – działania innowacyjne.

Czym jest Europejska Inicjatywa Miejska?

Europejska Inicjatywa Miejska (EUI) to nowy instrument Unii Europejskiej, który ma:

 • wspierać miasta,
 • przyczyniać się do budowania potencjału i wiedzy,
 • wspierać innowacje
 • oraz opracowywać innowacyjne rozwiązania dla wyzwań miejskich.

Jednym z głównych celów EUI, a szczególnie jej części poświęconej działaniom innowacyjnym (EUI-IA), jest kontynuowanie wsparcia na rzecz innowacyjnych działań poprzez zapewnienie władzom miejskim w całej Europie przestrzeni i zasobów do identyfikacji i eksperymentowania z nowymi, innowacyjnymi rozwiązaniami złożonych lokalnych wyzwań dot. zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.

EUI-IA wspiera projekty pilotażowe, które są innowacyjne i eksperymentalne, ale też zbyt ryzykowne, żeby mogły być finansowane z tradycyjnych źródeł.

EUI-IA zapewnia miastom, jako podmiotom umożliwiającym innowacje  możliwość podjęcia ryzyka i przekształcenia ambitnych i kreatywnych pomysłów w projekty pilotażowe, które można przetestować w rzeczywistych warunkach miejskich.

Jaki rodzaj wsparcia jest zapewniany?

EUI-IA zapewnia dwa poziomy wsparcia:

 • Finansowanie testowania i transferu Twojego innowacyjnego rozwiązania miejskiego  EUI-IA współfinansuje do 80% działań Twojego projektu i może zapewnić Ci do 5 milionów euro z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego (EFRR) na realizację Twojego projektu.
 • Przechwytywanie, dzielenie się i przekazywanie wiedzy, którą wygeneruje Twój projekt  EUI jest zainteresowana zrozumieniem, co zadziałało przy wdrażaniu innowacyjnego rozwiązania, a co nie, aby wyciągnąć wnioski, uchwycić wiedzę i podzielić się nią z decydentami i praktykami miejskimi w całej Europie. W związku z tym, po wdrożeniu działań innowacyjnych, EUI będzie gromadzić i udostępniać wyniki eksperymentów w ramach projektów. Zostanie to wykorzystane w działaniach związanych z transferem, w celu wspierania zdolności innowacyjnych i budowania wiedzy dla wszystkich obszarów miejskich UE oraz włączenia innowacyjnych rozwiązań do głównego nurtu zrównoważonego rozwoju miast.

Jakie projekty są finansowane?

W przypadku pierwszego zaproszenia do składania wniosków wnioskodawcy mogą składać wnioski dotyczące projektów koncentrujących się na Nowym Europejskim Bauhausie.

Inicjatywa Nowy Europejski Bauhaus (NEB), zainicjowana przez KE w 2020 r., łączy europejski zielony ład z naszymi przestrzeniami mieszkalnymi i doświadczeniami oraz wyraża ambicje UE w zakresie tworzenia pięknych, zrównoważonych i sprzyjających integracji społecznej miejsc, produktów i sposobów życia. Promuje nowe sposoby życia tam, gdzie zrównoważony rozwój pasuje do stylu, przyspieszając tym samym zieloną ewolucję w różnych sektorach naszej gospodarki oraz w naszych społeczeństwach, a także w innych obszarach naszego codziennego życia. Celem jest zapewnienie wszystkim obywatelom dostępu do towarów o obiegu zamkniętym i mniej emisyjnych, które sprzyjają regeneracji przyrody i chronią różnorodność biologiczną. Inicjatywa NEB wzywa nas wszystkich do wyobrażenia sobie i zbudowania razem zrównoważonej i sprzyjającej integracji społecznej przyszłości, która jest piękna dla naszych oczu, umysłów i dusz.

Kto może otrzymać wsparcie?

O wsparcie w ramach EUI-IA mogą ubiegać się następujące organy:

 • Pierwsza kategoria: Każdy organ lokalnej administracji miejskiej zdefiniowany zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA) Eurostat jako miasto lub przedmieście (odpowiadające kodowi DEGURBA 1 lub kodowi DEGURBA 2 Eurostatu) zamieszkałe przez co najmniej 50 000 mieszkańców.
 • Druga kategoria: Stowarzyszenie lub ugrupowanie organów miejskich o statusie prawnym zorganizowanej aglomeracji złożone z lokalnych jednostek administracyjnych, w którym większość (co najmniej 51%) mieszkańców mieszka w lokalnych jednostkach administracyjnych określonych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA) Eurostat jako miasto lub przedmieście (odpowiadające kodowi DEGURBA 1 lub kodowi DEGURBA 2) i w którym łączna liczba ludności wynosi co najmniej 50 000 mieszkańców.
 • Trzecia kategoria: Stowarzyszenie lub ugrupowanie organów miejskich niemające statusu prawnego zorganizowanych aglomeracji, w którym wszystkie zaangażowane organy miejskie
  4 (Główny Organ Miejski i Stowarzyszone Organy Miejskie) są lokalnymi jednostkami administracyjnymi zdefiniowanymi zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA) Eurostat jako miasto lub przedmieście (odpowiadające kodowi DEGURBA 1 lub kodowi DEGURBA 2) i w którym łączna liczba ludności (Główny Organ Miejski i Stowarzyszone Organy Miejskie) wynosi co najmniej 50 000 mieszkańców.

Jedynie uprawnione organy miejskie mogą składać wniosek w ramach zaproszenia do składania wniosków EUI-IA.

Jak złożyć wniosek?

Pakiet dokumentacji wniosku do pierwszego zaproszenia do składania wniosków EUI-IA składa się z następujących elementów:

 • Niniejszy zakres wymagań i obowiązków dostępny we wszystkich językach UE. Jednak w przypadku rozbieżności należy pamiętać, że wersja angielska ma pierwszeństwo.
 • Wytyczne EUI-IA (dostępne tylko w języku angielskim), z którymi należy się gruntownie zapoznać w kontekście nadrzędnych zasad inicjatywy.
 • Wytyczne techniczne dotyczące elektronicznej platformy wymiany dokumentów (EEP).
 • Szczegółowa instrukcja wypełniania formularza wniosku dostępna online we wszystkich językach UE w systemie EEP. Jednak w przypadku rozbieżności należy pamiętać, że wersja angielska ma pierwszeństwo.
 • Dokument roboczy formularza wniosku (wersja robocza formularza wniosku i arkusza potwierdzenia – dokument Word dostępny tylko w języku angielskim) jako narzędzie pomocne w procesie sporządzania wniosku.

Wszystkie dokumenty można znaleźć na stronie internetowej EUI.
Proces składania wniosku jest w 100% elektroniczny dzięki wykorzystaniu platformy EEP.

Wniosek obejmuje następujące elementy:

 • Formularz wniosku: należy wypełnić za pośrednictwem internetowej platformy EEP. Składa się on z sekcji przedstawiających pomysł projektu i uzasadnienie (w tym informacje na temat innowacyjności wniosku), partnerstwo (w tym wskazanie takich informacji jak Główny Organ Miejski, Partnerzy Realizacji Projektu, Partnerzy Transferowi, a w stosownych przypadkach Stowarzyszone Organy Miejskie), główne cele i oczekiwane wyniki, proponowany plan roboczy i budżet. Edycja i składanie wniosków są możliwe tylko na podstawie otwartego zaproszenia do składania wniosków. Wniosek zawiera szereg automatycznych łączy, formuł i środków kontroli. Funkcje te zapewniają, że komunikaty o błędach pojawiają się w formularzu (łącznie z brakującym arkuszem potwierdzenia), jeśli nie jest on prawidłowo wypełniony i nie można go w takiej postaci przesłać. Pomaga to znacznie zmniejszyć ryzyko składania wniosków niekwalifikowalnych.
 • Załącznik: wnioskodawcy mogą przesłać jeden załącznik za pośrednictwem platformy EEP, który zostanie dołączony do formularza wniosku. Może to być mapa przedstawiająca obszar interwencji, wykres, infografika itp. Rodzaj i rozmiar pliku, który ma być załączony, są określone w wytycznych EEP.
 • Arkusz potwierdzenia: jest automatycznie generowany przez platformę EEP w momencie wypełniania formularza wniosku lub po jego wypełnieniu. Musi być wydrukowany, podpisany przez przedstawiciela prawnego Głównego Organu Miejskiego, zeskanowany i przesłany w formularzu wniosku sekcja H „Arkusz potwierdzenia”. Formularz wniosku nie może zostać złożony bez arkusza potwierdzenia.

Zdecydowanie zaleca się, żeby wnioskodawcy wypełniali formularz wniosku w sposób jasny i zrozumiały w języku angielskim, chociaż może on być również składany w dowolnym języku urzędowym UE. Warto zauważyć, że oceny strategiczne i operacyjne będą dokonywane na podstawie angielskiej wersji formularza wniosku (przetłumaczonej na język angielski przez zewnętrznego usługodawcę zakontraktowanego przez Stały Sekretariat, w przypadku gdy formularz wniosku zostanie złożony w innym języku). Jakość tłumaczenia nie będzie gwarantowana przez Stały Sekretariat i w związku z tym będzie odbywać się to na ryzyko wnioskodawców. Ponadto umowa o dofinansowanie, zarządzanie projektem, formalna sprawozdawczość, kluczowe wyniki i wszelka komunikacja z Podmiotem Upoważnionym i Stałym Sekretariatem będą musiały być sporządzane w języku angielskim.

Ostateczny termin złożenia formularza wniosku i arkusza potwierdzenia upływa 19 stycznia 2023 r. o godz. 14.00.
Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią zaproszenia do składania wniosków w załączniku poniżej.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś