Przejdź do treści głównej

Rusza druga edycja inicjatywy SCIENCE MEETS REGIONS


2022-02-09 11:37

Do 1 kwietnia regiony, miasta oraz sieci zrzeszające regiony mogą wziąć udział w akcji przygotowawczej "Science meets regions" ogłoszonej przez Wspólne Centrum Badawcze.

Kto może złożyć wniosek?

 • pojedyncze regiony i miasta:
  • do składania wniosków kwalifikują się wyłącznie organy sektora publicznego na poziomie NUTS2 lub niższym (w tym miasta i gminy). Głównym partnerem musi być organ publiczny, ale zachęca się do partnerstwa z instytucjami akademickimi i badawczymi.
  • program skierowany jest przede wszystkim do podmiotów odpowiedzialnych za kształtowanie polityki, ale kluczowe jest również powiązanie ze światem naukowym i akademickim. Wnioski od agencji lokalnych lub innych podmiotów regionalnych blisko powiązanych z organami publicznymi (np. agencje rozwoju lokalnego lub regionalnego) będą rozpatrywane indywidualnie dla każdego przypadku. Konieczne będzie także wyraźne wykazanie zaangażowania ze strony odpowiedniego organu publicznego, odpowiedzialnego za kreowanie danej polityki. Istniejące stowarzyszenia lub sieci miast i regionów mogą odgrywać rolę wspierającą, ale nie powinny same występować w roli wnioskodawcy – ta rola jest zarezerwowana dla regionów i władz miejskich.
 • sieci regionów i miast:
  • w przypadku komponentu multiregionalnego jeden partner będzie pełnił rolę partnera wiodącego/lidera, odpowiedzialnego za złożenie wniosku i koordynację całego procesu (w tym współpracę z wykonawcą zajmującym się aspektami logistycznymi i organizacyjnymi). Partner wiodący/lider podlega tym samym kryteriom kwalifikowalności, obowiązującym pojedyncze regiony i miasta.
  • sieci wieloregionalne muszą składać się z co najmniej 3 partnerów reprezentujących co najmniej 2 państwa członkowskie UE. Miasta lub regiony mogą złożyć wniosek jako partner wiodący tylko raz, tj. we własnym imieniu lub jako wiodący partner sieci kilku regionów.

Jaka jest tematyka konkursu?

Wniosek może dotyczyć każdego z sześciu priorytetów Komisji Europejskiej tj.:

 • Europejski Zielony Ład,
 • Europa na miarę ery cyfrowej,
 • Gospodarka służąca ludziom,
 • Silniejsza pozycja Europy na świecie,
 • Promowanie europejskiego stylu życia,
 • Nowy impuls dla demokracji europejskiej.

Jednakże pierwszeństwo będą miały wnioski związane z zieloną i cyfrową transformacją oraz odbudową po pandemii COVID-19.

Propozycje powinny wyraźnie wskazywać na powiązanie między wielkimi wyzwaniami społecznymi zidentyfikowanymi i rozwiązywanymi przez priorytety Komisji Europejskiej a lokalnymi wyzwaniami społecznymi, które mają im sprostać – należy wykazać, jak rozwiązanie problemów na poziomie lokalnym wpłynie na te problemy w wymiarze europejskim.

Jakie rodzaje wsparcia są przewidziane w ramach konkursu?

Dla pojedynczych regionów i miast przewidziano następujące rodzaje wsparcia:

 • Wsparcie finansowe na organizację kilkudniowych wydarzeń partycypacyjnych i obozów innowacji. Finansowanie będzie realizowane w ramach istniejącej umowy ramowej Komisji Europejskiej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za potrzeby organizacyjne w porozumieniu z Wspólnym Centrum Badawczym i podmiotem organizującym. Całkowite wsparcie finansowe na uczestniczący podmiot nie przekroczy 30 000 EUR, jednakże fundusze nie będą bezpośrednio wypłacane podmiotowi organizującemu.
 • Wsparcie metodologiczne – Wspólne Centrum Badawcze posiada bogate doświadczenie w procesach partycypacyjnych i współtworzenia, którymi będzie się dzielić podczas regularnych spotkań z uczestnikami projektu, a w przygotowaniu wydarzeń pomocą służą doświadczeni prowadzący. Co więcej, wsparcie dostosowane do indywidualnych potrzeb może być udzielane w szczególności w zakresie zaangażowania obywateli.
 • Wsparcie naukowe – "Science meets regions" zasadniczo koncentruje się wokół wspierania lokalnych i regionalnych polityk najlepszymi dostępnymi badaniami naukowymi, pozyskiwanymi na szczeblu lokalnym, krajowym lub międzynarodowym. Wspólne Centrum Badawcze jest zaangażowane w zapewnianie doradztwa naukowego i wsparcia tam, gdzie tematy wydarzeń są zbieżne z wiedzą ekspercką Wspólnego Centrum Badawczego.

Dla sieci regionów i miast przewiduje się:

 • Te same rodzaje wsparcia, przewidziane dla pojedynczych regionów i miast, będą również dotyczyć sieci regionów i miast. Wsparcie będzie dostosowane do konkretnych potrzeb, które sieci przedstawią w formularzu wniosku. Zaangażowanie poczwórnej helisy i zaangażowanie obywateli będą prawdopodobnie mniej widoczne w tym przypadku, ponieważ sieci te będą obejmować wiele „ekosystemów”, a wsparcie będzie koncentrować się na aspektach tworzenia sieci i koordynacji polityki między regionami i miastami należącymi do sieci. Należy jednak dążyć do zaangażowania/reprezentowania wszystkich zainteresowanych stron w przedmiotowej kwestii, m.in. zaproszenia organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Całkowite wsparcie finansowe dla jednej sieci nie przekracza 50 000 EUR.

Przewidywany harmonogram dla projektów składanych w ramach sieci jest następujący:

 • Faza przygotowawcza: 0-3 miesiące po dacie wyboru.
 • Wydarzenie partycypacyjne lub obozy innowacyjne: 4-12 miesięcy po dacie wyboru.
 • Faza kontynuacji: 1 miesiąc po wydarzeniu oczekuje się, że uczestnicy przedstawią sprawozdanie zawierające opis etapu przygotowawczego i bezpośrednich wyników samego wydarzenia; 3-6 miesięcy po wydarzeniu oczekuje się bardziej szczegółowego sprawozdania, w którym uczestnicy przedstawią informacje o tym, w jaki sposób wydarzenie wyniki wprowadzane do nowych lub trwających procesów politycznych, tj. jak będzie wyglądał średnio- i długoterminowy wpływ działań.

Szczegółowe terminy są w fazie negocjacji i są przygotowywane w porozumieniu ze Wspólnym Centrum Badawczym.

Jakie są kryteria wyboru?

Dla pojedynczych regionów i miast:

 • Aktualność tematu i jego powiązanie z priorytetami KE
 • Zaangażowanie uczestników poczwórnej helisy
 • Powiązanie z procesami reform strukturalnych: proponowane wydarzenia nie powinny być samodzielne, należy wykazać ich powiązanie z już trwającymi procesami lub mechanizmami (np.: strategiami inteligentnych specjalizacji na poziomie lokalnym)
 • Przedstawienie, jaki jest oczekiwany wpływ procesu, a także sposobów jego osiągnięcia
 • Przedstawienie przewidywanych działań komunikacyjnych.

Dla sieci regionów i miast:

Sieci regionów i miast obowiązują te same kryteria, co w przypadku pojedynczych regionów i miast – jednakże większa waga będzie przywiązywana do kwestii tworzenia sieci i wymiany dobrych praktyk.

Jaki jest przewidywany harmonogram?

Otwarcie naboru: 31 stycznia 2022 r.

Termin na składanie wniosków: 1 kwietnia 2022 r.

Ogłoszenie wyników: 15 maja 2022 r.

Rozpoczęcie prac w ramach inicjatywy: wrzesień 2022 r.

Przewodnik dla wnioskodawców (w języku angielskim) dostępny jest TUTAJ.

W przypadku pytań lub wątpliwości można kontaktować się ze Wspólnym Centrum Badawczym: JRC-INFO-SMR@EC.EUROPA.EU

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś