Przejdź do treści głównej

Aktualizacja Instrukcji wypełniania wniosku o dofinasowanie w Lokalnym Systemie Informatycznym LSI 2014


2019-07-01 07:18

Zaktualizowaliśmy „Instrukcję wypełniania Wniosku o dofinansowanie w w Lokalnym Systemie Informatycznym LSI 2014 dla beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS”.

Do instrukcji zostały dodane informacje na temat kluczowych modyfikacji LSI 2014, które usprawnią pracę z wnioskiem o dofinansowanie.

Lista zmian

 1. możliwość importu/eksportu kosztów z pliku w sekcji C.2 ZAKRES FINANSOWY już dla pierwszej wersji WND,
 2. dodanie w sekcji C.2 ZAKRES FINANSOWY pola „% dofinansowania” w przypadku zastosowania stawek jednostkowych – pole to uzupełnianie jest automatycznie przez system,
 3. wprowadzenie walidacji w sekcji D.2. Źródła finansowania wydatków w tabeli "Podsumowania":

  •  suma wartości z wierszy:
   → „b. budżet jednostek samorządu terytorialnego”,
   → „c1. Fundusz Pracy”,
   → „c.2. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”,
   → „c3. Inne”,
   → „3. Prywatne”,
   musi być równa wartości z części C.2.3 w wierszu „Wkład własny”,

  • suma wartości z wierszy:
   → „1. Dofinansowanie/środki unijne”,
   → „a2. Dysponenci budżetu państwa”,
   musi być równa wartości w części C.2.3 w wierszu „Wnioskowane dofinansowani";

 1. weryfikacja uzupełnienia modułu Kontakty o osoby odpowiedzialne za wniosek w celu łatwiejszego skontaktowania się z pracownikami wnioskodawcy,
 2. weryfikacja aktualizacji sekcji poświęconej danym teleadresowym, jeśli wnioskodawca dokonał zmian w Profilu,
 3. dodanie pól liczbowych dotyczących obrotów: „Kwota obrotów projektodawcy” oraz „Obroty partnera – kwota”,
 4. zmiana sposobu wykazywania wskaźników w sekcji E MIERZALNE WSKAŹNIKI PROJEKTU:

 • w przypadku wykazania wskaźnika, gdzie jednostką miary jest „osoba” konieczny jest podział wskaźnika na płeć; zawsze będzie zaznaczony checkbox przy polu „Chcę wyszczególnić”, bez możliwości odznaczenia;
 • w przypadku wykazania wskaźnika, gdzie jednostką miary jest „sztuka” konieczne jest wskazanie wartości tylko „Ogółem”; zawsze będzie odznaczony checkbox przy polu „Chcę wyszczególnić”, bez możliwości zaznaczenia.

Dodatkowo w formularzu wniosku o dofinansowanie w sekcji "Podsumowanie" wprowadziliśmy nowe ostrzeżenie dotyczące wskaźników. Jeśli wnioskodawca podczas pracy na kolejnych wersjach wniosku o dofinansowanie zmieni w sekcji E ilość wskaźników, uaktywni się następująca informacja:

Uwaga: Liczba wykazanych wskaźników produktu i innych wskaźników rzeczowych stosowanych w celu monitorowania postępów jest inna niż liczba wskaźników wskazana w poprzedniej zatwierdzonej wersji wniosku o dofinansowanie. Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie należy skontaktować się z Opiekunem projektu celem weryfikacji konieczność aktualizacji sekcji E. Wskaźniki przedmiotowego wniosku o dofinansowanie. 

Ważne! Ostrzeżenie to wyświetli się dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Więcej o zmianach w module wniosku o dofinansowanie przeczytasz w serii artykułów dotyczących „Nowych funkcjonalności w LSI 2014”, które pojawiały się na stronie od połowy kwietnia.

Nowa instrukcja i formularz

Zaktualizowaną instrukcję wypełniania wniosku znajdziesz w dziale „Zapoznaj się z prawem i dokumentami”.

1 lipca 2019 roku zmieni się również formularz wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który zostanie dostosowany do powyższych funkcjonalności.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś