Przejdź do treści głównej

Aktualizacja wykazu dopuszczalnych stawek dla towarów i usług -Taryfikatora wraz z przyjęciem stawek jednostkowych dla sprzętu


2019-05-25 09:45

22 maja zaktualizowaliśmy Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług, zwany Taryfikatorem. 

Zmiany

  • dostosowanie stawek wynagrodzeń: psychologa, asystenta osobistego, opiekunki do dziecka do lat 7, opiekuna osoby zależnej/ niesamodzielnej do aktualnie obowiązujących cen rynkowych,
  • usunięcie z dokumentu sprzętów o niskiej wartości.

Ponadto przyjęliśmy stawki jednostkowe dla sprzętu: 

  • urządzenie wielofunkcyjne - w wysokości 2 053,00 PLN
  • zestaw komputerowy z oprogramowaniem - w wysokości 4 770,00 PLN
  • laptop z oprogramowaniem w wysokości - 3 961,00 PLN
  • tablica interaktywna (z oprogramowaniem, sprzętem i usługą szkolenia w zakresie użytkowania) - w wysokości 8 523,00 PLN

Podstawa prawna

Zgodnie z zapisami Podrozdziału 6.6 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,Decyzję o dopuszczalności i sposobie wdrożenia uproszczonych metod rozliczania wydatków, w tym innych niż określone w Wytycznych, podejmuje właściwa IZ PO z uwzględnieniem postanowień niniejszego podrozdziału, aktów delegowanych i wytycznych KE, poprzez wprowadzenie odpowiednich uregulowań w SZOOP, regulaminie konkursu lub w dokumentacji dotyczącej projektu pozakonkursowego”.

Skutek uregulowania

W związku z powyższym, informacja o obligatoryjnym zastosowaniu podanych stawek jednostkowych w projektach, każdorazowo będzie wskazana w Regulaminie konkursu Instytucji Ogłaszającej Konkurs lub w dokumentacji dotyczącej projektu pozakonkursowego. 

Z dokumentem zapoznasz się w dziale Zapoznaj się z prawem i dokumentami oraz poniżej w załączniku.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś