Przejdź do treści głównej

Ostatnie nabory wniosków w 2017 roku!


2017-11-29 11:07

Od 29 grudnia 2017 roku będzie można składać wnioski w naborach z zakresu infrastruktury kształcenia zawodowego, mieszkalnictwa socjalnego, rewitalizacji, efektywności energetycznej, OZE i gospodarki niskoemisyjnej. Natomiast do 31 grudnia br. można zgłaszać projekty w trybie pozakonkursowym z działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

29 grudnia 2017 r. otwieramy nabory w ramach poddziałań:

4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs nr: RPSL.04.03.04-IZ.01-24-224/17
Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
 • podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną;
 • szkoły wyższe;
 • organizacje pozarządowe;
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
 • towarzystwa budownictwa społecznego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych;
 • likwidacja „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła;
 • budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.

12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT Subregionu Centralnego – konkurs nr: RPSL.12.02.01-IZ.01-24-225/17
Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie kształcenia ustawicznego;
 • inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji;
 • organizacje pozarządowe;
 • podmioty prowadzące placówki kształcenia ustawicznego;
 • osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne (wyłącznie w zakresie kształcenia zawodowego);
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • przebudowa, budowa, remont laboratoriów, sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zapewnieniem wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT Subregionu Centralnego – konkurs nr: RPSL.10.02.01-IZ.01-24-226/17
Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 • podmioty działające na zlecenie samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych;
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • organizacje pozarządowe;
 • jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej);
 • spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie;
 • instytucje kultury;
 • przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, którego celem jest lepszy dostęp do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem.

10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Zachodniego – konkurs nr: RPSL.10.03.02-IZ.01-24-227/17
Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 • podmioty działające na zlecenie samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych;
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • organizacje pozarządowe;
 • jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej);
 • spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie;
 • instytucje kultury;
 • przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • rewitalizacja obszarów zdegradowanych, której celem jest zwiększona aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny.

do 31 grudnia 2017 r. będzie można składać wnioski w trybie pozakonkursowym z działania:

2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – konkurs nr: RPSL.02.01.00-IZ.01-24-228/17
Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • w ramach naboru o dofinansowanie mogą się ubiegać jednostki organizujące lub wykonujące zadania publiczne o charakterze lokalnym, ponadlokalnym lub regionalnym, zaliczane do kategorii:
  - Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną;
  - Uczelnie / szkoły wyższe.
 • wyłącznie jednostki wskazane w Wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego (załącznik nr 4 do SZOOP) jako podmiot, który będzie wnioskodawcą w odniesieniu do danego projektu

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • typ 3 projektu: Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych w obszarze e-zdrowia.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś