Home > W numerze > Standardy > Pamiętaj o dostępności

Pamiętaj o dostępności

A A A

Pamiętaj o dostępności

Otaczająca nas przestrzeń, budynki, transport, technologie i systemy informacyjno-komunikacyjne, produkty, towary i usługi – to wszystko musi być dostępne dla każdego.

Otaczająca nas przestrzeń musi być dostępna dla każdego

Bez znaczenia jest, czy korzysta z nich osoba w pełni sprawna, czy też taka ze specjalnymi potrzebami. Bez znaczenia jest też fakt, czy te specjalne potrzeby wynikają z orzeczonej niepełnosprawności, czasowego ograniczenia mobilności bądź percepcji czy też są efektem starszego wieku. Zapewnianie dostępności kojarzy się z wprowadzaniem udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. I słusznie, ale z tych udogodnień korzystają też osoby z wózkami dziecięcymi, z ciężkim bagażem, poruszające się za pomocą kuli czy laski, kobiety w ciąży, osoby starsze, o nietypowym wzroście, również dzieci, osoby bez specjalnych potrzeb, tak po prostu, dla wygody – dostępność służy nam wszystkim. Musimy zatem tak projektować otaczającą nas rzeczywistość, aby każdy mógł w niej uczestniczyć, prowadzić niezależne życie, korzystać ze wszystkich dóbr bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności, czasowe bądź trwałe ograniczenia, bez względu na wiek czy płeć.
Od tego mamy w Funduszach Europejskich zasady horyzontalne – równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasadę niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Poświęcone są tym zasadom oddzielne Wytyczne (w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020), które w kwietniu br. zostały zaktualizowane. Tą nowelizacją Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wprowadziło Standardy dostępności jako załącznik nr 2 do tegoż dokumentu. Mamy do dyspozycji sześć standardów: szkoleniowy, edukacyjny, informacyjno-promocyjny, cyfrowy, architektoniczny i transportowy.
Każdy z nich to zestaw jakościowych i technicznych wymagań, które muszą spełnić projekty współfinansowane ze środków europejskich, w tym z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Ich celem jest zapewnienie dostępu do funduszy europejskich osobom z niepełnosprawnościami, a w szczególności osobom: z niepełnosprawnością ruchową, niewidomym i słabowidzącym, głuchym i słabosłyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami lub chorobami psychicznymi oraz z trudnościami komunikacyjnymi. Ten dostęp ma być na równi z osobami pełnosprawnymi – niedopuszczalna jest sytuacja, w której odmawia się uczestnictwa w projekcie osobie z niepełnosprawnościami ze względu na bariery na przykład: architektoniczne, komunikacyjne czy cyfrowe. Po to mamy standardy, aby wiedzieć, w jaki sposób te bariery niwelować.

Lektura obowiązkowa

Ze standardami musi zapoznać się każdy, kto chce sięgnąć po fundusze unijne, bez względu, czy planuje szkolenia dla bezrobotnych, zakup autobusów, dodatkowe zajęcia w szkole, czy remont budynku. Wszystkie warunki opisane w standardach są obligatoryjne, z wyjątkiem informacji wskazanych w ramkach jako „dobre praktyki”. Te są fakultatywne i rekomendowane jako działania dodatkowe, to też świetne źródło inspiracji.

Dokładny opis

We wniosku o dofinansowanie należy dokładnie opisać, który standard będzie realizowany i jak ta realizacja w tym konkretnym projekcie będzie wyglądać. W tym celu zwiększyliśmy liczbę znaków w polu poświęconym opisowi realizacji zasady niedyskryminacji (z 1000 do 3000). Pamiętajcie też, że w wielu projektach standardy będą się przenikać, będziecie musieli zastosować więcej niż jeden standard. W większości projektów mamy jakieś działania informacyjno-promocyjne (standard info-promo) i stronę WWW (projektu lub Waszą), a to już standard cyfrowy. W projektach zakładających tworzenie nowych miejsc przedszkolnych i podniesienie kompetencji nauczycieli może mieć zastosowanie standard edukacyjny (tworzenie miejsc), szkoleniowy (o ile realizowane są szkolenia, doradztwo) i cyfrowy (o ile projekt zakłada stworzenie strony internetowej).
Standardy to obszerny, dokładny dokument, narzędzie z konkretnymi wskazówkami, jednak i w tym przypadku pewnie pojawią się pytania i wątpliwości. We wrześniu planujemy organizację szkoleń dla beneficjentów (monitorujcie naszą stronę rpo.slaskie.pl), a tymczasem zapraszam do przesyłania pytań związanych z realizacją zasady dostępności na adres agata.wozniak@slaskie.pl.

Agata Woźniak
Koordynatorka równości szans
i niedyskryminacji w RPO WSL

 

Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami

Polecamy

Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiegoJAK WYDAJEMY UNIJNE PIENIĄDZE?
W tej perspektywie finansowej mamy do wydania ponad 15 mld zł. Najwięcej ze wszystkich regionów. Na pewno sobie poradzimy. Udowodniliśmy już, że potrafimy dobrze zarządzać, mamy wysoko wykwalifikowane kadry, działamy sprawnie i potrafimy elastycznie reagować. 
Rozmowa z Wojciechem Saługą, marszałkiem województwa śląskiego.

Jak zadbać o dzieckoZADBAĆ O DZIECKO
Źle dobrany tornister może powodować lub pogłębiać wady postawy. Zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia, u dzieci do 13. roku życia tornister nie powinien ważyć więcej niż 10 procent masy ciała dziecka. Projekt wykrywania wad postawy jest realizowany w Jastrzębiu-Zdroju.

Michał Gramatyka, wicemarszałek województwa śląskiegoSKUTECZNA OPIEKA W DOMU
Tysiące osób z niepełnosprawnościami lub w podeszłym wieku oraz zaniedbanych dzieci mieszka w dużych izolowanych placówkach. Zapewniają opiekę, wyżywienie i schronienie. Jednak mimo najlepszych chęci nie są w stanie dawać wsparcia gwarantującego podopiecznym pełne włączenie społeczne - pisze Michał Gramatyka, wicemarszałek województwa śląskiego.

Powrót do góry