Home

Home

A A A

Krok w kierunku błękitnego nieba

Izabela Żmudka, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, i Michał Gramatyka, wicemarszałek województwa śląskiego, podpisali 18 października umowę o wspólnym przedsięwzięciu pn. „Silesia pod błękitnym niebem”.

autobus w ruchu miejskim stoi przy sygnalizatorze wyświetlającym sygnał zielony. Przed nim samochody. W tle zieleń miejska i budynki.

Budżet wyniesie łącznie 100 mln zł (po 50 mln zł z obydwu stron). Wkład NCBR będzie finansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, natomiast województwa śląskiego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. „Silesia pod błękitnym niebem” ma być realizowana przez 10 lat. W jej ramach obaj udziałowcy zorganizują konkursy na realizację projektów w obszarze technologii poprawy jakości powietrza oraz minimalizacji skutków zanieczyszczeń dla zdrowia.

— Dzięki formule wspólnego przedsięwzięcia mamy możliwość rozwiązania realnego problemu zdiagnozowanego przez jednostkę samorządową. W tym przypadku daje ono możliwość realizacji przez przedsiębiorstwa i jednostki naukowe innowacyjnych projektów, które przyczynią się do poprawy jakości powietrza, a tym samym dla zdrowia Polaków. Mamy nadzieję, że innowacyjne technologie, po przetestowaniu w województwie śląskim, zostaną z sukcesem wdrożone także w innych regionach Polski, zmagających się z problemem zanieczyszczenia powietrza. Umowa to kolejny krok do celu. Następnym będzie ogłoszenie konkursu — mówiła Izabela Żmudka.

W ramach konkursów możliwa będzie realizacja badań przemysłowych, prac rozwojowych i prac wdrożeniowych w obszarach takich jak: energetyka, inżynieria biomedyczna, informatyka, transport czy medycyna. Badania będą mogły dotyczyć na przykład zrównoważonego transportu, energii ze źródeł odnawialnych, monitoringu emisji zanieczyszczeń powietrza, systemów alarmowania mieszkańców czy diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych wywołanych degradacją środowiska.

Konkursy będą realizowane przez NCBR oraz Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, które będzie jednostką odpowiedzialną za wdrażanie Programu w imieniu województwa. W ramach naborów NCBR możliwe będzie finansowanie wyłącznie badań przemysłowych realizowanych przez konsorcja naukowe (przedsiębiorcy plus jednostki naukowe). Natomiast konkursy ogłaszane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości umożliwią finansowanie wyłącznie prac rozwojowych i wdrożeniowych (nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych, służących do komercjalizacji wyników prac B+R). Pierwszych naborów można się spodziewać w listopadzie 2018 r., natomiast finansowanie projektów przewidziane jest na lata 2018-2023.

Województwo śląskie jest regionem, gdzie powstaje ponad 1/5 krajowej emisji pyłów, a także prawie połowa zanieczyszczeń gazowych. Większość najbardziej zanieczyszczonych miast znajduje się w Śląskiem, w Małopolsce i woj. łódzkim. Walka z zanieczyszczeniem powietrza jest więc jednym z priorytetów województwa śląskiego. Szczególnie w okresie grzewczym, jesienią i w zimie normy powietrza są przekroczone, nie tylko w Katowicach, Rybniku czy Zabrzu, ale nawet w niewielkim Godowie, co wpływa negatywnie na zdrowie mieszkańców regionu. Dlatego władze lokalne podejmują szereg inicjatyw w celu ograniczenia szkodliwej emisji, również z wykorzystaniem nowych technologii.

— W ubiegłym roku Sejmik Województwa przyjął uchwałę antysmogową. Wspólne przedsięwzięcie jest jedną z form realizacji jej założeń, chociażby w kontekście rozwoju technologii z dziedziny ochrony środowiska i energetyki. Angażujemy więc nasz potencjał i środki unijne, by walczyć z niską emisją i pobudzić innowacyjność w regionie — podkreślał Michał Gramatyka, wicemarszałek województwa śląskiego.

Polecamy

Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiegoŚLĄSKIE WALCZY ZE SMOGIEM
Głównymi źródłami niskiej emisji w województwie śląskim są przestarzałe systemy ogrzewania i nieefektywność energetyczna naszych domów i mieszkań, niskiej jakości paliwa grzewcze oraz duże natężenie ruchu drogowego, czyli samochodowe spaliny. Rozmowa z Wojciechem Saługą, marszałkiem województwa śląskiego.

Zachęta do współpracyNIE TYLKO FUNDUSZE
„Technologie, człowiek, odpowiedzialność” — to hasło przewodnie tegorocznego Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Takie spotkania mają kluczowe znaczenie, ponieważ przedsiębiorcy mogą przekazać swoje uwagi ludziom nauki, polityki i gospodarki.

Skorzystaj z Bazy Usług RozwojowychMNIEJ SPALIN W MIEŚCIE
Dzięki wdrożeniu Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej przyspieszono przejazd autobusów średnio o 20 proc., a ruchu samochodowego o 38 proc. Zwiększyła się przepustowość ciągów drogowych oraz liczba pasażerów korzystających z komunikacji publicznej.

Powrót do góry