o programie

CO TO JEST RPO?

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 to program zasilany środkami Komisji Europejskiej, którego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców województwa śląskiego. Otrzymaliśmy największe wsparcie spośród wszystkich województw – prawie 3,5 mld euro, czyli blisko 15 mld zł.

Program Regionalny dla województwa śląskiego finansowany jest z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki temu możliwa jest realizacja przedsięwzięć typowo inwestycyjnych – wspierających przedsiębiorców, doskonalących infrastrukturę drogową czy mających na celu ochronę środowiska – ale także tzw. projektów miękkich, czyli adresowanych do mieszkańców regionu.

KTO MOŻE STARAĆ SIĘ O DOTACJE?

dotacje-male-przedsiebiorstwaMikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

dotacje-jednostki-samorzadu-terytorialnegoJednostki samorządu terytorialnego

dotacje-sluznba-publicznaSłużby publiczne (inne niż administracja)

dotacje-instytucje-ochronyInstytucje ochrony
zdrowia

dotacje-instytucje-wspierajace-biznesInstytucje wspierające
biznes

dotacje-organizacje-spoleczneOrganizacje społeczne i związki wyznaniowe

dotacje-spoldzielnie-mieszkanioweSpółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

dotacje-instytucje-nauki-i-edukacjiInstytucje nauki
i edukacji

dotacje-przedsiebiorstwa-realizujace-cele-publicznePrzedsiębiorstwa realizujące cele publiczne

dotacje-partnerstwaPartnerstwa

Pośrednio ze wsparcia korzystają osoby fizyczne, organizacje, firmy czy instytucje biorące udział np. w szkoleniach, kursach, studiach – projektach, na które dotację otrzymał jeden z ww. podmiotów.

Pomoc nastawiona jest szczególnie na:

pomoc drzewko do ikon
pomoc-osob-bezrobotne

osoby bezrobotne

pomoc-osoby-niepelnosprawne

osoby niepełnosprawne

pomoc-osoby-50+

osoby w wieku 50+

pomoc-rodziny-zastepcze

rodziny zastępcze

pomoc-kobiety-wracajace-na-rynek-pracy

kobiety wracające na rynek pracy po urlopie macierzyńskim

FUNDUSZE EUROPEJSKIE KIEROWANE SĄ DO WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW WOJ. ŚLĄSKIEGO. To dzięki unijnym środkom możemy korzystać z nowych dróg i ścieżek rowerowych, ocieplonych budynków i sprawnych oczyszczalni. Lepsza jest też sytuacja na rynku pracy, a wsparcie dla inicjatyw społecznych większe.

NA CO UDZIELANE SĄ DOTACJE?

nowoczesna-gospodarka

Prowadzenie badań i wprowadzanie innowacji (Oś I. Nowoczesna gospodarka)

cyfrowe-slaskie

Usprawnianie cyfrowych usług publicznych (Oś II. Cyfrowe Śląskie)

konkurencyjnosc-msp

Rozwijanie przedsiębiorstw (Oś III. Konkurencyjność MŚP)

efektywnosc-energetyczna

Unowocześnianie źródeł energii (Oś IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoe-misyjna)

ochrona-srodowiska

Poprawa stanu środowiska (Oś V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów)

transport

Podnoszenie jakości dróg i transportu publicznego (Oś VI. Transport)

regionalny-rynek-pracy

Szkolenia i staże zawodowe oraz zakładanie firm (Oś VII. Regionalny rynek pracy)

regionalne-kadry-gospodarki-opartej-na-wiedzy

Szkolenia dla pracowników (Oś VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy)

wlaczenie-spoleczne

Pomoc osobom wykluczonym (Oś IX. Włączenie społeczne)

rewitalizacja-oraz-infrastruktura-spoleczna-i-zdrowotna

Ulepszanie usług społecznych i zdrowotnych (Oś X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna)

wzmocnienie-potencjalu-edukacyjnego

Podnoszenie poziomu kształcenia (Oś XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego)

infrastruktura-edukacyjna

Poprawa warunków kształcenia (Oś XII. Infrastruktura edukacyjna)

ILE ŚRODKÓW JEST DOSTĘPNYCH?

To właśnie w ramach ww. obszarów wsparcia (tzw. osi priorytetowych) ogłaszane są nabory wniosków o dotacje. Dotychczas ogłosilismy 326 naborów na kwotę prawie 13,6 mld zł. Ale wciąż jeszcze sporo środków jest do rozdysponowania.

Chcesz poznać aktualne nabory? Sprawdź tutaj.

Podpisaliśmy już 2 960 umów na kwotę 8,4 mld zł, czyli 56% dostępnych środków.

JAK WYGLĄDA WSPARCIE?

Podstawowa forma wsparcia to DOTACJA BEZZWROTNA. Zasadniczo maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi 85%. Natomiast możliwe jest uzyskanie przez beneficjenta dodatkowych środków z budżetu państwa, co może podnieść wysokość dofinansowania w projektach Europejskiego Funduszu Społecznego (dotyczących przedsięwzięć społecznych, związanych z rozwojem kapitału społecznego) do poziomu nawet 95%.

Beneficjenci uczestniczą w kosztach realizacji, wnosząc tzw. WKŁAD WŁASNY.

Dofinansowania występują w formie REFUNDACJI LUB ZALICZKI.

KTO ZARZĄDZA PROGRAMEM?

Aby tak duża pula środków mogła zostać dobrze rozdysponowana, potrzeba wsparcia odpowiednich instytucji. W województwie śląskim są to:

Urząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoUrząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Wojewódzki Urząd PracyWojewódzki Urząd Pracy

Śląskie Centrum PrzedsiębiorczościŚląskie Centrum Przedsiębiorczości


CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Wejdź na stronę rpo.slaskie.pl