NABORY WNIOSKÓW

Nabory wniosków o dotacje wciąż trwają. Zobacz, o jakie wsparcie możesz się obecnie ubiegać. Kliknij w jeden z sześciu wybranych naborów, aby uzyskać więcej informacji:

1. INNOWACJE W FIRMACH

nabor1

Posłuchaj

Rozwiń

Działanie - 1.2.Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Termin rozpoczęcia naboru: 28.09.2018
Termin zakończenia naboru: 15.01.2019

Wnioski mogą składać:

 • Przedsiębiorstwa
 • Spółki celowe/spin-off ustanawiane przez publiczne instytucje badawcze oraz przedsiębiorstwa
 • Konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych, uczelni, instytutów badawczych

Na co fundusze:

 • Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej.
 • Wsparcie prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach.

Pula środków: 128 319 000 zł

Maksymalny poziom dofinansowania: 100%

2. USŁUGI SPOŁECZNE NA OBSZARACH WIEJSKICH I RYBACKICH

nabor2

Posłuchaj

Rozwiń

9.2.4. Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie

Termin rozpoczęcia naboru: 28.09.2018
Termin zakończenia naboru: 29.11.2019

Wnioski mogą składać:

 • Podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem osób fizycznych. Aplikować mogą wnioskodawcy, których projekty będą realizowane na terenach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju - szczegóły w regulaminie.

Na co fundusze:

 • Działania w zakresie usług wsparcia rodziny oraz pieczy zastępczej,
 • Działania na rzecz rozwoju usług mieszkalnictwa wspomaganego skierowane do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych,
 • Działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych, w tym prowadzonych w miejscu zamieszkania.

Pula środków: 9 593 732 zł

Maksymalny poziom dofinansowania: 93%

3. AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

nabor3

Posłuchaj

Rozwiń

9.1.4. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie

Termin rozpoczęcia naboru: 28.09.2018
Termin zakończenia naboru: 29.11.2019

Wnioski mogą składać:

 • Podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem osób fizycznych. Aplikować mogą wnioskodawcy, których projekty będą realizowane na terenach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju - szczegóły w regulaminie.

Na co fundusze:

Programy na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności uwzględniające specyfikę terytorium i zamieszkujących je społeczności z uwzględnieniem działań:

 • opartych o samopomoc i wolontariat,
 • środowiskowych,
 • prozatrudnieniowych,
 • edukacyjnych.

Pula środków: 6 453 690,88 zł

Maksymalny poziom dofinansowania: 95%

4. DOFINANSOWANIE NA SZKOLENIA DLA FIRM I PRACOWNIKÓW

nabor4

Posłuchaj

Rozwiń

Podmiotowy System Finansowania

Nabór ciągły

Wnioski mogą składać:

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • osoby samozatrudnione

Na co fundusze:

Usługi rozwojowe, tzn.:

 • szkolenia,
 • studia podyplomowe,
 • mentoring i coaching,
 • doradztwo,
 • e-learning.

Podmiotowy System Finansowania oparty jest na podejściu popytowym tj. umożliwia pozyskanie dofinansowania na usługę rozwojową wybraną z Bazy Usług Rozwojowych: uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Pula środków: 420 000 000 zł

Maksymalny poziom dofinansowania: od 50% do 80% kosztów usługi

W celu skorzystania z oferty należy skontaktować się z wybranym tzw. Operatorem.

5. POŻYCZKI PREFERENCYJNE

nabor5

Posłuchaj

Rozwiń

Wsparcie z Instrumentów finansowych

Nabór ciągły

Działanie 3.4. Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości

Rodzaj wsparcia: pożyczki, poręczenia

Dla kogo:

 • Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy

Na co:

 • rozwój przedsiębiorstw poprzez wzmacnianie podstawowej działalności,
 • realizację nowych projektów,
 • wchodzenie na nowe rynki.

Pula środków: 322 500 000 zł

Działanie 10.4. Poprawa stanu środowiska miejskiego

Rodzaj wsparcia: pożyczki

Dla kogo:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • Kościoły i związki wyznaniowe,
 • organizacje pozarządowe,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
 • Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
 • przedsiębiorcy,
 • instytucje kultury,
 • lokalne Grupy Działania,
 • podmioty działające w oparciu o umowę w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Na co:

Rewitalizacja zdegradowanych społecznie, gospodarczo i środowiskowo obszarów poprzez przywrócenie im starej lub nadanie nowej funkcji.

Pula środków: 193 322 448 zł

W celu skorzystania z oferty należy skontaktować się z wybranym tzw. pośrednikiem finansowym.

6. PODNOSZENIE UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH I JĘZYKOWYCH

nabor6

Posłuchaj

Rozwiń

11.4.3. Kształcenie ustawiczne – konkurs

Planowany termin rozpoczęcia naboru: 30.11.2018

Wnioski mogą składać:

 • wszystkie podmioty

Na co fundusze:

 • szkolenia i kursy dotyczące ICT i języków obcych dla osób dorosłych pracujących, należących do grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, w tym m. in.: osoby o niskich kwalifikacjach i osoby powyżej 50 roku życia;
 • programy sprawdzania kompetencji uzyskanych poza projektem w zakresie umiejętności komputerowych i językowych

Pula środków: 16 062 779,73 zł

Maksymalny poziom dofinansowania: 85%

Chcesz poznać wszystkie trwające i planowane w najbliższym czasie nabory?

Sprawdź kompletny Harmonogram naborów wniosków na 2018 r.

Uwaga! Na stronie dostępny jest już Harmonogram naborów wniosków na 2019 r.