Home > W numerze > Rozmowa > Niedługo nowe konkursy

Niedługo nowe konkursy

A A A

Niedługo nowe konkursy

Rozmowa z Wojciechem Kałużą, wicemarszałkiem województwa śląskiego

Panie marszałku, marszałek Chełstowski podsumował ten rok, jeśli chodzi o realizację Regionalnego Programu Województwa Śląskiego. Proszę powiedzieć, jak zapowiada się przyszły rok, jeśli chodzi o planowane nabory?

Harmonogram naborów wniosków na 2019 rok został zatwierdzony już w październiku. Zakłada on ogłoszenie 73 naborów, w których będzie można pozyskać w sumie ponad 750 mln zł dofinansowania.

To mniej niż w 2017 i 2018 roku. Dlaczego?

Słusznie pani zauważyła. Choć nadal liczba naborów nie jest mała. Ale rzeczywiście, jeśli porównamy, to zobaczymy, że w 2017 roku przeprowadziliśmy łącznie 105 naborów z pulą 3 mld zł, a w tym roku ogłosiliśmy 80 naborów o budżecie 1,7 mld zł. Jak podkreślił w swojej wypowiedzi marszałek Chełstowski, weszliśmy już w kolejną fazę realizacji Programu.

Rozumiem. Na jakie nabory w przyszłym roku przeznaczono najwięcej pieniędzy?

Tradycyjnie największe środki konsumują nabory ogłaszane w osiach priorytetowych wspieranych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Niekwestionowanym liderem jest tu nabór na Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT (Poddziałanie 4.5.1), który ruszy w październiku przyszłego roku. W puli jest aż 140 mln zł. Szanse na dofinansowanie mają tu projekty dotyczące tworzenia infrastruktury transportu zbiorowego (np. centra przesiadkowe, drogi rowerowe, parkingi Park&Ride i Bike&Ride, buspasy, miejskie wypożyczalnie rowerów), wdrażania inteligentnych systemów transportowych (ITS) i efektywnego oświetlenia, a także zakupu autobusów na potrzeby transportu publicznego. To jeden z najbardziej popularnych obszarów wsparcia. Dotychczas ogłosiliśmy 25 naborów o środki na te cele. Wiele spośród nich udało się już zrealizować, jak np. oddane niedawno do użytku pierwsze centrum przesiadkowe w Katowicach, zlokalizowane w Ligocie.

Spore pieniądze czekają również na projekty edukacyjne. Środki można pozyskać zarówno na modernizację infrastruktury (w przypadku przedszkoli to aż 3 nabory z pulą 3,9 mln zł, a placówek zawodowych – 2 nabory z budżetem 6,9 mln zł), jak i na podniesienie poziomu kształcenia (przedszkolnego – 4 nabory o łącznej wartości 7,4 mln zł i zawodowego – 1 nabór z pokaźną alokacją 20,2 mln zł). Dzięki komplementarności projektów możliwe jest bardziej racjonalne wydatkowanie środków, a beneficjenci mogą uzyskać dodatkowe korzyści na różnych etapach realizacji projektu, jak chociażby większą widoczność realizowanego projektu, a co za tym idzie, dotarcie do większej grupy ostatecznych odbiorców.

Na jakie nabory najbardziej czekają przedsiębiorcy?

W lutym planowany jest czwarty nabór wniosków na wdrażanie Innowacji w MŚP, dotyczący inwestycji w produkty/usługi czy technologie nieznane co najmniej w skali regionu, dysponujący pulą 20 mln zł (Działanie 3.2). To obszar cieszący się sporym zainteresowaniem przedsiębiorców. W ostatnich trzech edycjach wpłynęło łącznie 1467 wniosków, a do dofinansowania wybrano 593.

W czerwcu planujemy konkurs wspierający internacjonalizację firm (Poddziałanie 3.5.3), z budżetem 8 mln zł. Natomiast w lipcu otworzy się kolejny nabór wniosków na Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach (Działanie 1.2). Rozdzielimy 60 mln zł pomiędzy projekty, które przewidują uruchomienie lub rozwój zaplecza na potrzeby prowadzenia badań.

Jakim naborami warto się jeszcze zainteresować?

Warto zwrócić uwagę na nowe nabory w obszarach, które wprowadziła niedawna aktualizacja programu. Szansę na wsparcie z funduszy unijnych zyskały działania obecnie szczególnie ważne dla regionu, jak np. walka z niską emisją. W maju uruchomimy nabór z działania 4.6. Czyste powietrze z budżetem 28 mln zł. Dofinansowanie obejmie projekty przewidujące wymianę lub modernizację indywidualnych źródeł ciepła wraz z ewentualnymi pracami termomodernizacyjnymi. Zupełną nowością będzie też nabór dotyczący budowy tras rowerowych, na który przeznaczyliśmy 12 mln zł.

Wszystkie wspomniane nabory dotyczą projektów infrastrukturalnych. A na co mogą liczyć ci, którzy chcą otrzymać dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego?

W zakresie obszarów wspieranych z Europejskiego Funduszu Społecznego szczególnie polecam Działanie 8.3 dotyczące zdrowia mieszkańców województwa śląskiego. Celem projektów realizowanych w tym obszarze jest poprawa stanu zdrowia pracowników firm i instytucji poprzez profilaktykę i rehabilitację. Do tej pory nie było możliwości realizacji tego typu projektów, ponieważ czekaliśmy na opracowanie Regionalnych Programów Zdrowotnych, które właśnie niedawno zostały przyjęte. Nowość to możliwość uzyskania dofinansowania na kompleksową rehabilitację układu kostno-stawowego i mięśniowego, tzn. konsultacje i badania dla pacjentów w wieku aktywności zawodowej od 50. do 59. roku życia w przypadku kobiet oraz od 50. do 64. roku życia w przypadku mężczyzn oraz szkolenia dla lekarzy. Pod koniec tego roku ogłoszony zostanie konkurs na te działania, z pulą środków 37,5 mln zł. Natomiast w marcu i kwietniu przyszłego roku zostaną uruchomione kolejne nabory z obszaru rehabilitacji dotyczące układu krążenia, oddechowego, zaburzeń psychicznych oraz nerwic i nowotworów układu pokarmowego. W oparciu o regionalne programy zdrowotne będą mogły być też realizowane projekty, których celem będzie poprawa opieki nad kobietami w ciąży, polegająca na budowaniu postaw świadomego rodzicielstwa. Chodzi tutaj o organizację szkół świadomego rodzicielstwa czy działania edukacyjne dla personelu medycznego. Ponadto będzie można otrzymać dofinansowanie na projekty, których celem jest wczesne wykrycie deformacji kręgosłupa u dzieci w wieku szkolnym oraz edukacja w zakresie ergonomii w codziennym życiu dziecka.

Cały czas można też uzyskać wsparcie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz korzystać z oferty szkoleń dla pracowników przedsiębiorstw w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania, do czego gorąco zachęcam.

Dziękuję za rozmowę – red.

Powrót do góry