Home > RPO WSL

RPO WSL

A A A

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w 2019 roku 

Priorytet/Działanie/Poddziałanie Planowany termin
Nowoczesna gospodarka
Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach lipiec/listopad
Działanie 1.3. Profesjonalizacja IOB styczeń
Zdjęcie przedstawia lecący duży pasażerski samolot.
DOBRA PRAKTYKA
 
PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE KONCEPCJI KLUCZOWYCH WSKAŹNIKÓW BEZPIECZEŃSTWA OPARTYCH O MONITOROWANIE PARAMETRÓW LOTU
W LOTNICTWIE OGÓLNYM
StorkJet Sp. z o.o., Katowice
Wartość ogółem: 394 tys. zł
Wkład UE: 262 tys. zł
Projekt dotyczy stworzenia systemu monitorowania, analizy oraz prezentacji parametrów lotu w lotnictwie ogólnym na samolotach lekkich oraz ultralekkich. Innowacyjny system do wspomagania zarządzania bezpieczeństwem lotniczym będzie wykorzystywany przez linie lotnicze oraz centra szkolenia pilotów.
Wzmocnienie konkurencyjności MŚP
Poddziałanie 3.1.2. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield - RIT Północny i RIT Zachodni  wrzesień 
Działanie 3.2. Innowacje w MŚP luty
Poddziałanie 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP czerwiec
Na szpitalnym korytarzu stoi dziewczyna w egzoszkielecie i wspierająca się na  kulach. Za nią znajduje się chłopak.
DOBRA PRAKTYKA
 
WDROŻENIE INNOWACYJNEJ USŁUGI REHABILITACJI ZA POMOCĄ WYSOCE ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
Amed sp. z o.o., Katowice
Wartość ogółem: 1,3 mln zł
Wkład UE: 526 tys. zł 
Zakupiono innowacyjne roboty, które są wykorzystywane w rehabilitacji neurologicznej. Urządzenia (egzoszkielety) są stosowane również do reedukacji chodu. Technologia powstała w wyniku współpracy przedsiębiorstwa z naukowcami z AWF w Katowicach.
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Poddziałanie 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT Południowy i RIT Północny grudzień
Poddziałanie 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT Zachodni styczeń
Poddziałanie 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT  październik
Poddziałanie 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT Południowy luty/październik
Poddziałanie 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT Północny  październik
Poddziałanie 4.5.3. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - konkurs wrzesień
Działanie 4.6 Czyste powietrze maj
Nowoczesny autobus elektryczny przy stacji ładowania.
DOBRA PRAKTYKA
 
ZAKUP ELEKTRYCZNEGO TABORU AUTOBUSOWEGO WRAZ Z SYSTEMEM INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA FLOTĄ, WRAZ Z BUDOWĄ CENTRALNEJ STACJI ŁADOWANIA I WYMIANY BATERII ORAZ ROZPROSZONYCH STACJI SZYBKIEGO ŁADOWANIA BATERII W JAWORZNIE
PKM Jaworzno sp. z o.o.
Wartość ogółem: 61,2 mln zł
Wkład UE: 41,4 mln zł
W mieście wprowadzono do użytku 22 autobusy elektryczne, a także zapewniono pełne zaplecze techniczne wraz z infrastrukturą zapewniającą ładowanie baterii pojazdów. Centralna stacja ładowania i utrzymania autobusów to pierwszy obiekt tego typu w Polsce.
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów
Poddziałanie 5.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa ZIT wrzesień
Poddziałanie 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa RIT Południowy, RIT Północny, RIT Zachodni wrzesień 
Poddziałanie 5.2.1. Gospodarka odpadami ZIT   maj/wrzesień
Poddziałanie 5.2.2. Gospodarka odpadami RIT Zachodni maj
Dzieci w ogrodzie służącym do edukacji ekologicznej oglądają drewniane domki.
DOBRA PRAKTYKA
 
UTWORZENIE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W KATOWICACH MURCKACH
Miasto Katowice
Wartość ogółem: 2,1 mln zł
Wkład UE: 1,7 mln zł
Centrum pozwala na poznanie przyrody w jej bezpośrednim otoczeniu i kształcenie postaw proekologicznych. Utworzono ogród sensoryczny, a w pracowniach wykorzystuje się m.in. drukarkę 3D, piec do wypalania gliny. Placówka prowadzi edukację ekologiczną dzieci i młodzieży. Przewiduje się, że odwiedzi ją 600 osób rocznie. 
 Transport
 Działanie 6.2. Transport kolejowy maj
Nowoczesny osobowy pociąg elektryczny stoi przy stacji.
DOBRA PRAKTYKA
 
DOSTAWA CO NAJMNIEJ 10 SZTUK ELEKTRYCZNYCH ZESPOŁÓW TRAKCYJNYCH DO WYKONYWANIA KOLEJOWYCH WOJEWÓDZKICH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH
Województwo śląskie
Wartość ogółem: 201 mln zł
Wkład UE: 139 mln
Na potrzeby Kolei Śląskich zakupiono 12 sztuk fabrycznie nowych, czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Pozwoli to wymienić mocno wyeksploatowany tabor, dzierżawiony od Przewozów Regionalnych. Łączna pojemność nowego taboru to ponad 4 tys. osób.
 Regionalny rynek pracy
Poddziałanie 7.1.1. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych - ZIT kwiecień
Poddziałanie 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych - RIT Północny  kwiecień
Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych - konkurs   kwiecień
Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych - RLKS kwiecień
Poddziałanie 7.3.1. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych - ZIT  marzec
Poddziałanie 7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych - RIT Południowy  wrzesień
Poddziałanie 7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych - RIT Północny, RIT Zachodni  marzec
Poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia - konkurs  marzec
Działanie 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu)  
Poddziałanie 7.4.1. Outplacement - ZIT czerwiec
Poddziałanie 7.4.2. Outplacement - konkurs czerwiec
Mężczyzna ubrany w roboczy ochronny uniform stoi na dachu i maluje go metodą natryskową.
DOBRA PRAKTYKA
 
SAMI NA SWOIM WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH
Wektor Consulting S.C. – miejsce realizacji: województwo śląskie
Wartość ogółem: 1 949 671,20 zł
Wkład UE: 1 657 220,52 zł
Firma Wektor Consulting realizowała projekt, w ramach którego 40 bezrobotnych w wieku powyżej 30 lat z województwa śląskiego założyło własne firmy. Uczestnicy projektu mogli otrzymać 6-krotność średniej krajowej, czyli w tym przypadku do 24 329 zł. Mogli je przeznaczyć m.in. na środki obrotowe założonej firmy, materiały i surowce do produkcji czy na promocję. Dodatkowo przez 6 miesięcy korzystali z tzw. wsparcia pomostowego — 1750 zł, które można było wydać na stałe opłaty, np. czynsz, telefony, księgowość czy składki odprowadzane do ZUS. Kilka osób skorzystało z możliwości przedłużenia wsparcia pomostowego o następne 6 miesięcy.
 Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
Poddziałanie 8.1.1. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - ZIT wrzesień
Poddziałanie 8.1.2. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - RIT Północny  kwiecień
Działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy   
Poddziałanie 8.3.1. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - ZIT wrzesień
Poddziałanie 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - konkurs marzec, kwiecień,
wrzesień
Na kolorowej ścianie umieszczony jest regał z licznymi półkami, na których znajdują się zabawki dla dzieci: pluszaki, lalki, klocki, książki i gry.
DOBRA PRAKTYKA
 
PUNKTY OPIEKI DZIENNEJ ALTERNATYWNĄ FORMĄ ŚWIADCZENIA OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3 W MIEŚCIE RYBNIK
Miasto Rybnik 
Wartość ogółem: 212 tys. zł
Wkład UE: 186 tys. zł
W ramach projektu zaplanowano uruchomienie i wyposażenie 4 punktów opieki dziennej, co zostało zrealizowane. Projekt zakładał także finansowanie bieżącego funkcjonowania w okresie roku poprzez objęcie opieką 16 dzieci. Punkty, okresowo uwzględniając wymagania ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, świadczyły opiekę nad grupą ponad 30 dzieci. Co potwierdza wysoki poziom zainteresowania taką formą opieki nad małymi dziećmi. Z usług opiekuna dziennego korzystają rodzice, którzy podejmują pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka.
 Włączenie społeczne
Poddziałanie 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - ZIT wrzesień
Poddziałanie 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - RIT Północny, RIT Zachodni  wrzesień
Poddziałanie 9.1.3. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - OSI październik
Poddziałanie 9.1.4. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie październik
Poddziałanie 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs październik
Poddziałanie 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych -  ZIT marzec
Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT Południowy marzec, grudzień
Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT Zachodni marzec
Poddziałanie 9.2.3. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - OSI maj
Poddziałanie 9.2.4. Rozwój usług społecznych - wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie październik
Poddziałanie 9.2.5. Rozwój usług społecznych - konkurs  październik
Poddziałanie 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych - konkurs  maj, październik
Młoda kobieta pochylona nad maszyną do szycia trzyma w ręku materiał.  Przed nią znajduje się stos już uszytych ubrań.
DOBRA PRAKTYKA
 
WŁĄCZ SIĘ! PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ W KATOWICACH
Miasto Katowice
Wartość ogółem: 2,7 mln zł
Wkład UE: 2,3 mln zł
Realizowany od 1 maja 2015 roku do końca grudnia ubiegłego roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach projekt „Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach” składał się z kilkunastu przedsięwzięć. Wzięło w nim udział 839 mieszkańców Katowic doświadczających wykluczenia lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia, bezradności, niepełnosprawności czy bezdomności. Mogli skorzystać z wsparcia w ramach kontraktów socjalnych (usługa asystenta rodziny, asystenta osoby bezdomnej, streetworkera. Brali udział w Programie Aktywizacja i Integracja, Klubie Integracji Społecznej, Programie Misja: Bobas, Programie Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Teraz MY!”. Pomocą w zakresie integracji społecznej zostały objęte również społeczności lokalne dzielnic Zawodzie, Wełnowiec-Józefowiec-Dąb i Giszowiec.
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Poddziałanie 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT Zachodni kwiecień
Sala do rehabilitacji. W centralnej części stoi łóżko do rehabilitacji z podnośnikami i wysięgnikami.
DOBRA PRAKTYKA
 
KATOWICE, MIASTO OTWARTE − DZIAŁANIA INWESTYCYJNE − ADAPTACJA NA POTRZEBY ORGANIZACJI USŁUG SPOŁECZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BUDYNKU PRZY UL. FRANCUSKIEJ 43
Miasto Katowice
Wartość ogółem: 6,5 mln zł
Wkład UE: 5,4 mln zł
W wyniku rewitalizacji powstało Centrum Usług Społecznych, które oferuje specjalistyczne wsparcie dla osób 16+ z niepełnosprawnościami. Z obiektu korzystają również ich rodzice i opiekunowie. Obecnie realizowany jest projekt RPO współfinansowany z EFS, polegający na zapewnieniu 130 osobom z niepełnosprawnościami dostępu do wysokiej jakości usług społecznych w formie krótkookresowych pobytów dziennych, asystentury osobistej i zajęć fizjoterapeutycznych.
 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Poddziałanie 11.1.1. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT wrzesień
Poddziałanie 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - RIT Południowy, RIT Zachodni     wrzesień
Poddziałanie 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - konkurs kwiecień
Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - OSI tereny wiejskie maj
Poddziałanie 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT wrzesień
Działanie 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe osób dorosłych maj
Poddziałanie 11.4.1. Kształcenie ustawiczne - ZIT październik
Poddziałanie 11.4.3. Kształcenie ustawiczne - konkurs październik
Budynek o ciekawej, półokrągłej architekturze, z licznymi wejściami, dużym  ogrodem na dachu i w otoczeniu zieleni.
DOBRA PRAKTYKA
 
ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO PLACÓWEK WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
POPRZEZ BUDOWĘ PRZEDSZKOLA W DZIELNICY KLESZCZÓWKA W ŻORACH

Miasto Żory
Wartość ogółem: 5,2 mln zł
Wkład UE: 4,6 mln zł
Udało się wybudować nowoczesne 5-oddziałowe przedszkole, w którym aktywnie czas spędza 125 dzieci. Nowe przedszkole wyróżnia się nietuzinkową architekturą, zwł. „zielonym dachem”. Budynek zdobył wiele nagród, m.in. Nagrodę SARP za najlepszy budynek oświaty 2017 oraz Nagrodę konkursu PLGBC Green Building Awards 2018 w kategorii „Najlepszy ekologiczny budynek sektora publicznego”.
Infrastruktura edukacyjna
Poddziałanie 12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego - RIT Południowy, RIT Zachodni kwiecień
Poddziałanie 12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego - RIT Północny wrzesień
Działanie 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego marzec
Poddziałanie 12.2.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT Zachodni maj
Dwóch młodych mężczyzn w sali nagrań. Jeden z nich, w marynarce, stoi przy mikrofonie, drugi siedzi przy perkusji. Na środku w studiu widać jeszcze inne instrumenty.
DOBRA PRAKTYKA
 
ADAPTACJA I WYPOSAŻENIE PRACOWNI BADAŃ URZĄDZEŃ ELEKTROAKUSTYCZNYCH I NAGŁOŚNIENIOWYCH WRAZ ZE STUDIEM NAGRAŃ W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 IM. PIOTRA LATOSKI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
Miasto Ruda Śląska
Wartość ogółem: 444 tys. zł
Wkład UE: 269 tys. zł 
Stworzono warunki zbliżone do profesjonalnych studiów nagrań, umożliwiające dobre przygotowanie do zawodu „technik realizacji nagrań i nagłośnień”  W ramach komplementarnego projektu z PO WER 40 uczniów odbyło 2-tygodniowe staże w studiu Highbury College w Portsmouth.

 

Powrót do góry