Home > W numerze > Aktualności > Przyłącz się do słonecznych gmin

Przyłącz się do słonecznych gmin

A A A

Przyłącz się do słonecznych gmin

Wiatr, woda i słońce są coraz częściej wykorzystywane do produkcji ekologicznej energii. Na świecie to powszechna tendencja, wynikająca z obawy przed skutkami skażenia środowiska i wyczerpywania się surowców energetycznych. Na działania związane z wdrażaniem projektów proekologicznych w regionie zarezerwowano ponad 75 mln w ramach Poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii RPO WSL 2014-2020.

przyjazne naturze

Odnawialne źródła energii (OZE) to wykorzystanie w procesie pozyskiwania energii elementów natury, m.in. wiatru, promieniowania słonecznego, źródeł geotermalnych, biomasy i biogazów. To ekologiczna alternatywa dla tzw. konwencjonalnych źródeł energii, a więc gazu ziemnego, ropy naftowej i węgla, których zasoby kończą się w szybkim tempie. Eksperci oceniają, że w skali całego świata węgla kamiennego wystarczy jeszcze na około 220 lat, z kolei ropy naftowej tylko na około 60 lat! Choć OZE z impetem wkraczają w kolejne sfery gospodarki, ciągle napotykają na zbyt małą świadomość społeczną o zyskach, jakie przynoszą. To nie tylko ograniczenie emisji dwutlenku węgla, tlenku azotu i siarki, ale także uniezależnienie się od podwyżek cen nośników energii czy stały koszt jednostkowy uzyskiwanej energii elektrycznej. Poza tym OZE występują na terenie całego kraju, co skutecznie niweluje problem transportu energii i budowy linii przesyłowych, a także redukuje straty związane z dystrybucją energii.

W województwie śląskim, które jest największym dostawcą energii elektrycznej w kraju, zdecydowana większość produkcji opiera się na węglu. Choć ilość energii dostarczanej przy wykorzystaniu OZE sukcesywnie wzrasta, to nadal kształtuje się na dość niskim poziomie (ok. 5,1% ogółu produkowanej energii w regionie). Największy udział w produkcji OZE na terenie województwa mają elektrownie wytwarzające energię z biomasy mieszanej, a także elektrownie wodne i wiatrowe oraz instalacje odzyskujące biogazy. Tymczasem potencjał regionu jest znacznie większy. Jak podkreślają eksperci, dla regionu racjonalne gospodarczo jest pozyskiwanie przede wszystkim energii z biomasy. Występują tu też dogodne warunki do korzystania z energii słonecznej na południowo-zachodnich obszarach regionu, energii wiatrowej w południowej części województwa, a energii z wód termalnych – w powiatach kłobuckim, częstochowskim, bielskim i cieszyńskim.

Zwiększenie efektywności energetycznej jest dziś jednym z priorytetów rozwojowych regionu. Dlatego też w RPO WSL 2014-2020 wydzielono osobną pulę środków na inwestycje w infrastrukturę związaną ze stosowaniem OZE. Zainteresowani pozyskaniem środków na ten cel mogą już składać wnioski. Na złożenie dokumentów mają czas do 26 marca 2018 r. O środki mogą starać się m.in. samorządy, podmioty wykonujące działalność leczniczą, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego. Dofinansowanie będzie można otrzymać na budowę i przebudowę infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, takich jak biomasa, słońce, woda, geotermia, wiatr, w tym instalacji kogeneracyjnych. Na dofinansowanie liczyć mogą też przedsięwzięcia polegające na budowie nowej infrastruktury oświetleniowej opartej na OZE (bez podłączenia jej do sieci elektroenergetycznej), a także projekty w formule „słonecznej gminy”.

Inwestycje związane ze spalaniem biomasy muszą być zgodne z zapisami Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego. Konkurs rozstrzygnięty zostanie we wrześniu 2018 roku.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.rpo.slaskie.pl w zakładce „Zobacz ogłoszenia i wynik naborów wniosków”.

SG

Proekologiczne inicjatywy »

Polecamy


PRZYSPIESZAMY
Czy wiesz, że budżet RPO WSL 2014-2020 jest większy niż roczny budżet Czarnogóry?

 

PROJEKTY O PRAWDZIWIE EUROPEJSKIM ZNACZENIU Rozmowa z Aleksandrą Kisielewską, koordynatorem Wydziału Polityki Regionalnej i Spójności Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej.

 

KOMITET MONITORUJĄCY Racjonalne wydatkowanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 to przedsięwzięcie wymagające współpracy wielu instytucji.

 

NA NAJLEPSZYCH CZEKAJĄ STYPENDIA W powszechnej opinii przedmioty ścisłe uchodzą za znacznie trudniejsze od humanistycznych.

 

ŚLĄSKIE STAWIA NA INNOWACJE Innowacje to nie tylko technologie, to także zachowania konsumentów, które kreują popyt.

 
Popularne


SZKOLENIA SZYTE NA MIARĘ
Firmy, które nie inwestują w rozwój, skazane są na stagnację i rychłe wyparcie przez silniejszych graczy. Jedną z fundamentalnych i długofalowych inwestycji przedsiębiorstw powinny być szkolenia zatrudnianej kadry.

 

OD WIEDZY DO EFEKTÓW Regiony, które poważnie myślą o rozwoju, inwestują w nowatorskie technologie, badania i innowacje. W ten sposób zyskują szansę na budowę silnej i konkurencyjnej gospodarki.

 

REGIONALNE INWESTYCJE NABIERAJĄ TEMPA Zrównoważony rozwój obszarów miejskich to główny cel Zintegrowanych i Regionalnych Inwestycji Terytorialnych.

 

TRZEBA PODJĄĆ RYZYKO, TO JEDYNA DROGA Rozmowa z prof. dr. hab. inż. Markiem Gzikiem, dziekanem Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej

 

Możliwości wykorzystania OZE w Śląskiem Śląsk to region stygmatyzowany przemysłem ciężkim. Dla przeciętnego Kowalskiego spoza naszego województwa.